10 vecí, ktoré potrebujete vedieť k daňovému priznaniu

2. december 2018

Autor Zuzana Kollárová

Aktualizácia: 1. jún 2020

Daňové priznanie návod 

10 vecí, ktoré potrebujete vedieť k daňovému priznaniu

 

1. Musím podať daňové priznanie?

Prvou otázkou, ktorú daňovník rieši je, či musí zo svojich príjmov za predchádzajúci rok podať daňové priznanie.

 

Daňové priznanie k dani z príjmov za zdaňovacie obdobie 2019 musí človek podať vtedy, ak jeho celkové zdaniteľné príjmy dosiahnuté v roku 2019 presiahli sumu 1 968,68 €.

 

Podstatné je tiež to, že do celkových zdaniteľných príjmov sa počíta akýkoľvek dosiahnutý príjem, ktorý je predmetom dane a nie je od dane z príjmov oslobodený. Do príjmov sa pritom počíta aj príjem zo zahraničia, ak ide o daňovníka s neobmedzenou daňovou povinnosťou (daňovníka, ktorý má na Slovensku trvalý pobyt, alebo ktorý sa na území SR zdržuje viac ako 183 dní v kalendárnom roku). 

 

Ďaňové priznanie rýchlo a jednoducho!

 

2. Aké príjmy nepatria do priznania?

Ak vám váš ročný zárobok z práce zúčtuje váš zamestnávateľ a vy iné príjmy nemáte, povinnosť podať priznanie sa vás netýka.

 

Platia tu viaceré výnimky. Daňové priznanie nie je povinný podať daňovník, ktorý má len príjmy od zahraničného zastupiteľského úradu na Slovensku, alebo je zamestnancom Európskej únie alebo jej orgánov, ktoré boli preukázateľne zdanené v prospech všeobecného rozpočtu Európskej únie.

 

Ak máte príjmy zdanené zrážkou dane (napríklad honoráre), tieto príjmy sa tiež do daňového priznania nedávajú.

 

Mnohé príjmy do daňového priznania nepatria, keďže nie sú predmetom dane. Predmetom dane nie je napríklad príjem nadobudnutý darovaním či príjem nadobudnutý dedením.

 

Iné príjmy sú zase od dane oslobodené. Všetky príjmy, ktoré sú od dane oslobodené, sú vymenované v ustanovení § 9 zákona o dani z príjmov. Medzi také patrí napríklad príjem z predaja nehnuteľnosti po uplynutí piatich rokov odo dňa jej nadobudnutia, ak predávajúci nemal predmetnú nehnuteľnosť zahrnutú v obchodnom majetku.

 

Ďalej tiež príjem z predaja nehnuteľnosti nadobudnutej dedením v priamom rade alebo niektorým z manželov, ak uplynie aspoň päť rokov odo dňa nadobudnutia tejto nehnuteľnosti preukázateľne do vlastníctva alebo spoluvlastníctva poručiteľa.

 

Ak predáte auto, ktoré ste nemali zaradené v obchodnom majetku, ide o príjem z predaja hnuteľnej veci, a ten do priznania nepatrí.

3. Daňové oslobodenie

Viaceré príjmy do daňového priznania síce patria, ale daňovník si ich môže znížiť o sumu oslobodenú od dane. Týka sa to aj príjmov z prenájmu nehnuteľnosti a z príležitostných činností, ktoré si môžete znížiť o 500 €. Do základu dane potom zahrniete len príjmy, ktoré prevyšujú túto sumu.

 

O sumu 500 € si môže daňovník znížiť aj príjem z prevodu opcií, z prevodu cenných papierov a z prevodu účasti na spoločnosti s ručením obmedzeným, komanditnej spoločnosti alebo z prevodu členských práv družstva. Ak daňovník súčasne dosiahol aj príjmy z prenájmu nehnuteľnosti a príjmy z príležitostných činností, uplatní si oslobodenie pri všetkých týchto príjmoch najviac v úhrnnej výške 500 €.

 

Prijaté ceny alebo výhry (okrem výhier v lotériách a iných podobných hrách prevádzkovaných na základe povolenia) do 350 € do priznania nedávate. Do základu dane sa zahrnú len príjmy presahujúce túto sumu.

4. Určenie rezidencie daňovníka

Najviac nejasností je pri zdaňovaní príjmov zo zahraničia. Pre správne zdanenie príjmov dosiahnutých na Slovensku, ako aj v zahraničí, je potrebné určiť rezidenciu daňovníka, teda, či ide o rezidenta SR, alebo o rezidenta iného štátu.

 

Daňovníkom s neobmedzenou daňovou povinnosťou (rezidentom SR) je fyzická osoba, ktorá má na území Slovenskej republiky trvalý pobyt alebo sa tu obvykle zdržiava.

 

Fyzická osoba sa obvykle zdržiava na území Slovenskej republiky, ak tu nemá trvalý pobyt, ale sa tu zdržiava aspoň 183 dní v príslušnom kalendárnom roku, a to súvisle alebo v niekoľkých obdobiach; do tohto obdobia sa započítava každý, aj začatý deň pobytu.

 

Predmetom dane daňovníka s neobmedzenou daňovou povinnosťou je príjem plynúci zo zdrojov na území Slovenskej republiky, ako aj zo zdrojov v cudzine. Nezabudnite, že ak ste pracovali mimo Slovenska, mohol vám vzniknúť nárok na vrátenie dane zo zahraničia

5. Uplatňovanie nezdaniteľnej sumy

Zákon o dani z príjmov umožňuje daňovníkovi uplatniť nezdaniteľné časti základu dane na daňovníka, aj na manželku/manžela či daňový bonus na dieťa, zníženie základu dane o príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie, ako aj o zaplatené úhrady súvisiace s kúpeľnou starostlivosťou.

 

Nezdaniteľnú časti základu dane si môže daňovník odpočítať len od čiastkového základu dane z príjmov zo závislej činnosti a z príjmov z podnikania alebo z inej samostatnej zárobkovej činnosti, teda z aktívne vykonávanej práce. Nezdaniteľnú sumu si nemožno uplatniť z pasívnych príjmov (napríklad príjem z prenájmu nehnuteľností, príjem z nepeňažnej výhry, príjem z predaja nehnuteľnosti, príjem z vyplatenia podielového listu).

 

Ak je základ dane daňovníka za rok 2019 rovný alebo je nižší ako 20 507 €, nezdaniteľná časť je 3 937,35 €.

 

Ak je základ dane daňovníka vyšší ako 20 507 €, nezdaniteľná časť je rozdiel medzi sumou 9 064,094 € a jednou štvrtinou základu dane daňovníka. Ak táto suma je nižšia ako nula, nezdaniteľná časť základu dane ročne na daňovníka sa rovná nule.

 

Daňovník má nárok na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu na manželku. Musí pritom dodržať aspoň jednu z týchto podmienok: starala sa o vyživované maloleté dieťa žijúce s daňovníkom v domácnosti, v príslušnom zdaňovacom období poberala peňažný príspevok na opatrovanie, bola zaradená do evidencie uchádzačov o zamestnanie, považuje za občana so zdravotným postihnutím, považuje sa za občana s ťažkým zdravotným postihnutím.

 

Na nezdaniteľnú časť základu dane nemá nárok daňovník, ktorý je na začiatku zdaňovacieho obdobia poberateľom starobného, predčasného alebo výsluhového dôchodku.  

 

Daňové priznanie online cez mojedane.sk

6. Daňový bonus na dieťa

Ak máte dieťa a v zdaňovacom období 2019 ste mali zdaniteľné príjmy zo závislej činnosti aspoň vo výške 3 120 € alebo príjmy z podnikania a inej samostatnej zárobkovej činnosti a vykázali ste základ dane, môžete si na toto vyživované dieťa uplatniť daňový bonus v ročnej výške 266,04 € (12 x 22,17) respektíve vo výške za počet mesiacov, v ktorých sa považovalo dieťa za vyživované (nezaopatrené).

7. Zníženie základu dane o príspevky na III. pilier

Ak si sporíte v III. pilieri, môžete základ dane z príjmov zo závislej činnosti alebo z podnikania alebo z inej samostatnej zárobkovej činnosti znížiť najviac o 180 € za rok.

8. Zaplatené úhrady súvisiace s kúpeľnou starostlivosťou

Od 1. januára 2018 štát zaviedol v zákone o dani z príjmov novú nezdaniteľnú časť základu dane, ktorou sú preukázateľne zaplatené úhrady súvisiace s kúpeľnou starostlivosťou a s ňou spojenými službami. Prvýkrát si túto sumu mohol človek uplatniť za zdaňovacie obdobie 2018 a to vo výške najviac 50 €, pričom za nezdaniteľnú časť základu dane daňovníka sa považujú aj zaplatené úhrady za manželku daňovníka a dieťa, a to tiež v úhrne najviac do výšky 50 € za rok, za každého z nich. 

9. Daňový bonus na zaplatené úroky

Ďalšou novinkou je daňový bonus na zaplatené úroky. Vzťahuje sa iba na úroky pri úvere na bývanie pre mladých ľudí, tzv. hypotéky pre mladých

 

Daňovník si môže uplatniť daňový bonus na zaplatené úroky vypočítané z výšky poskytnutého úveru na bývanie na základe jednej zmluvy o úvere na bývanie, najviac zo sumy 50 000 eur na jednu tuzemskú nehnuteľnosť určenú na bývanie, ktorou je byt alebo rodinný dom.

 

Daňový bonus na zaplatené úroky z poskytnutého úveru na bývanie za rok 2019 predstavuje sumu vo výške 50 % zo zaplatených úrokov, najviac však 400 € za rok.

10. Typy daňových priznaní

Treba tiež vedieť, aké tlačivo podávate. Daňové priznanie typu A je určené pre toho daňovníka, ktorý mal príjmy zo zamestnania na základe pracovnej zmluvy alebo dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru. Na všetky ostatné príjmy slúži daňové priznanie typu B.

 

Sem zapisujete aj príjem z podnikania, inej samostatnej zárobkovej činnosti, príjem z prenájmu nehnuteľností, príjem z kapitálového majetku alebo ostatný príjem, ako napríklad príjem z nepeňažnej výhry, z predaja nehnuteľnosti, príjem z vyplatenia podielového listu. Ak máte kombináciu príjmu zo zamestnania a iného príjmu, použijete tiež tento typ tlačiva.

  


Mohlo by vás zaujímať:

Musím podať daňové priznanie, ak som celý rok pracoval v zahraničí?

2% z daní dokážu zachrániť život alebo zlepšiť spoločnosť

8 najčastejších chýb v daňovom priznaní

 


Vylúčenie zodpovednosti:
 
Obsah článku je aktuálny k dňu jeho uverejnenia, ak nie je uvedené inak. Prosím berte na vedomie, že aktuálne články, blogy alebo videá na stránke mojedane.sk zahŕňajú všeobecné informácie o danej problematike a teda nepredstavujú odborné či daňové poradenstvo poskytnuté v konkrétnej situácii.

 

 

Zuzana Kollárová

Absolvovala som žurnalistiku na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Pôsobila som v redakcii týždenníka Technické noviny, v denníkoch Práca a Hospodárske noviny ako redaktorka, zástupkyňa šéfredaktora a šéfeditorka servisných príloh. V súčasnosti píšem pre týždenník Trend. Baví ma sledovanie zmien v zákonoch, financiách a daniach.

Vyplňte si svoje daňové priznanie online ešte dnes.

Je to jednoduché, rýchle a bezpečné.

Platby sú zastrešené overenou platobnou bránou TrustPay.