Všeobecné obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky

 

Užívateľ užívaním internetových stránok mojedane.sk vyjadruje súhlas s týmito všeobecnými podmienkami (ďalej len „VOP“):

 

1. Všeobecné ustanovenia

 

1.1 Obchodná spoločnosť EasyForms, s. r. o. so sídlom Hlavná 135, 080 01 Prešov, IČO: 53123972 (ďalej "mojedane.sk") je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Prešov, Oddiel: Sro, Vložka č.: 40464/P.

 

1.2 Mojedane.sk prevádzkuje online aplikáciu na spracovanie a podanie daňového priznania www.mojedane.sk (ďalej primerane aj „služba mojedane.sk“). Prostredníctvom tohto portálu má tretia osoba ako používateľ služby mojedane.sk (ďalej aj ako „klient“) možnosť používať funkcie portálu mojedane.sk a po vyplnení potrebných informácií za online asistencie portálu mojedane.sk má možnosť za odplatu požiadať mojedane.sk o spracovanie daňového priznania v prospech klienta. Súčasne za podmienok určených týmito VOP za predpokladu akceptácie objednávky klienta poskytovateľom služby mojedane.sk a zaplatení príslušnej odplaty klientom má klient nárok na poskytnutie služby mojedane.sk. Tieto VOP upravujú zmluvné vzťahy, ktoré vznikajú medzi mojedane.sk a klientom v súvislosti s poskytovaním služby mojedane.sk.

 

1.3 Adresa elektronickej pošty mojedane.sk je kontakt@mojedane.sk. Telefónne číslo mojedane.sk je 051 321 5299. Operačné hodiny call centra a vybavovania reklamácii: bežné pracovné dni pondelok až piatok od 08.00 -16.00 hod. mimo dní pracovného pokoja a sviatkov. Tieto údaje vrátane samotných VOP môžu byť kedykoľvek pozmenené alebo aktualizované na www.mojedane.sk.

 

1.4 Tieto VOP upravujú právne vzťahy medzi mojedane.sk a klientom, ktorý v súlade a postupom podľa VOP prejaví záujem o službu mojedane.sk. Tieto právne vzťahy medzi mojedane.sk a klientom vznikajúce pri objednaní, dodávke služby mojedane.sk a reklamáciách sa v závislosti od ich obsahu a účastníkov primerane riadia ustanoveniami príslušných právnych predpisov Slovenskej republiky, najmä Občianskeho zákonníka SR, Obchodného zákonníka SR, zákona o ochrane spotrebiteľa a zákona o ochrane osobných údajov. Tieto VOP upravujú aj povinnosti strán do okamihu uzatvorenia zmluvy na základe registrácie resp. vyplnenia údajov klienta na účely poskytnutia služby mojedane.sk. Vzájomné vzťahy mojedane.sk a klienta sa riadia aj reklamačným poriadkom uvedeným vo VOP.

 

2. Objednávanie a poskytnutie služby mojedane.sk

 

2.1. Poskytovanie služby mojedane.sk sa realizuje formou zadania objednávky klientom v portáli mojedane.sk s tým, že objednávka klienta musí byť úplná a odsúhlasená (akceptovaná) mojedane.sk v súlade s VOP, inak zmluvný vzťah nevznikne. Ak je objednávka úplná a akceptovaná mojedane.sk postupom podľa VOP, mojedane.sk dodá klientovi službu mojedane.sk. Zadaním objednávky klientom sú na portáli mojedane.sk a vo VOP klientovi oznamované a poskytované informácie podľa osobitných predpisov a VOP. Klient prejavuje súhlas s týmito podmienkami odkliknutím príslušného políčka pred zadaním objednávky na portáli mojedane.sk. Klient zadaním objednávky potvrdzuje, že bol oboznámený s VOP, možnosťou odstúpenia od zmluvy v prípade klienta spotrebiteľa, reklamačným poriadkom a poučený o ochrane osobných údajov a s tým, že so zadaním objednávky a súčasťou objednávky je povinnosť zaplatiť cenu služby mojedane.sk.

 

2.2. Pre možnosť poskytnutia a aktívneho používania služby mojedane.sk je nevyhnutné, aby klient na www.mojedane.sk v príslušnej časti portálu vyplnil potrebné údaje. Klient vypĺňajúci formulár je povinný vyplniť údaje podľa požadovaných polí formulára. Vyplnením formulára a používaním služby mojedane.sk súčasne klient udeľuje súhlas so spracovaním svojich osobných a ďalších údajov v súlade s VOP a s podmienkami podľa VOP. Tieto údaje je klient povinný v vyplniť presne a správne, nakoľko ich správnosť, pravdivosť a aktuálnosť má vplyv na poskytovanie služby mojedane.sk klientovi. Mojedane.sk nezodpovedá za nedodanie služby, nesprávne spracované daňové priznanie ani za spôsobenú škodu, v prípade, že klient uvedie nepravdivé alebo nepresné údaje, kedykoľvek počas procesu používania služby mojedane.sk. Nesplnenie uvedených povinnosti klientom je vykladané v neprospech klienta.

 

2.3. Proces zadania a spracovania objednávky v službe mojedane.sk pozostáva z nasledovných krokov: I) vyplnenie údajov klienta II) odsúhlasenie VOP III) výber spôsobu platby IV) vyplnenie online daňového priznania podľa inštrukcií a odoslanie objednávky s povinnosťou platby kliknutím na príslušné tlačidlo. V každom z týchto krokov postupuje klient podľa navigačných inštrukcií. Klient je povinný odkontrolovať správnosť vybraných dát a údajov v procese zadávania objednávky pred ich definitívnym odoslaním mojedane.sk.

 

2.4 Objednávka klienta sa považuje za odoslanú, ak bude doručená mojedane.sk a ak bude obsahovať všetky požadované údaje.

 

2.5 Pred zadaním objednávky mojedane.sk je od klienta vždy vyžadované, aby potvrdil, že sa oboznámil a súhlasí s platnými VOP, považujúc ich za súčasť zmluvného vzťahu medzi mojedane.sk a klientom. Proces zadania objednávky nie je možné zavŕšiť bez vykonania tohto úkonu.

 

2.6 Na základe dohody strán a v súlade s VOP je zmluva medzi stranami uzatvorená ak klient za službu mojedane.sk zaplatí a mojedane.sk objednávku klienta akceptuje postupom podľa týchto VOP. Akceptáciou objednávky je medzi stranami uzatvorená zmluva o dodaní služby mojedane.sk.

 

2.7 Klient je oprávnený odstúpiť od zmluvy predmetom ktorej je dodanie služby podľa ustanovenia 6.1 týchto VOP, a to do 14 dní od jej uzatvorenia. V prípade odstúpenia od zmluvy vráti mojedane.sk cenu za poskytnutú službu od ktorej budú odrátané náklady, ktoré už vznikli mojedane.sk v súvislosti so spracovaním a poskytovaním služby mojedane.sk v prospech klienta, a ktoré môže mojedane.sk v tejto súvislosti od klienta rozumne požadovať.

 

2.8 V osobitných prípadoch si mojedane.sk vyhradzuje právo vyžiadať si od klienta dodanie ďalších potrebných podkladov, údajov, prípadne vykonať overenie správnosti osobných údajov. Mojedane.sk je vždy oprávnená požiadať klienta o dodatočnú autorizáciu objednávky alebo totožnosti klienta vhodným spôsobom. Ak klient nevykoná dodatočnú autorizáciu mojedane.sk požadovaným spôsobom a v požadovanej lehote, márnym uplynutím tejto lehoty sa objednávka (pred jej akceptáciou ) alebo zmluva ( po akceptácii ) zrušuje od začiatku.

 

3. Cena a platobné podmienky

 

3.1. Klient je povinný zaplatiť mojedane.sk za službu mojedane.sk cenu podľa klientom akceptovanej objednávky (uzatvorenej zmluvy). Cena služby mojedane.sk je na portáli uvedená s DPH, pokiaľ nie je uvedené, že ide o cenu bez DPH. DPH je pri dodaní tovaru a služieb uplatňovaná v súlade s právnymi predpismi (ďalej len „Cena“).

 

3.2. V Cene nie sú zahrnuté poplatky bánk, sprostredkovateľov alebo tretích osôb za vykonanie úhrady Ceny. Tieto poplatky a náklady je povinný zaplatiť klient, ak ďalej nie je uvedené alebo dohodnuté inak. Pri platbe zo zahraničia je klient ako príkazca platby povinný znášať poplatky svojej banky a ostatné poplatky, najmä korešpondenčných bánk a banky príjemcu.

 

3.3 Spôsob zaplatenia Ceny volí klient v procese objednávania služby mojedane.sk na portáli a je uvedený v objednávke s vyčíslením nákladov.

 

3.4 Mojedane.sk vystaví a doručí faktúru klientovi v súlade s platnými zákonmi SR. Klient zadaním objednávky súhlasí s tým, aby faktúra bola sprístupnená klientovi elektronicky.

 

4. Dodanie služby mojedane.sk 

 

4.1. Mojedane.sk dodá službu klientovi štandardne obratom po zadaní objednávky, t.j. v ten istý deň kedy bola medzi mojedane.sk a klientom uzatvorená zmluva postupom podľa týchto VOP. Mojedane.sk si však vyhradzuje právo dodať službu do troch (3) dní od zadania objednávky v prípade mimoriadnych okolností. Mojedane.sk dodá službu klientovi v podobe vyplneného daňového priznania na ním zvolený email pri registrácii. Ak to okolnosti vyžadujú, predávajúci a kupujúci sa môžu dohodnúť na predĺžení dodacej lehoty.

 

5. Reklamačné podmienky a reklamačný poriadok

 

5.1. Mojedane.sk vybavuje spotrebiteľské reklamácie v súlade s právnymi predpismi Slovenskej republiky, najmä zákonom č. 250/2007 Z.z. v platnom znení, Občianskym zákonníkom SR a platnými právnymi predpismi.

 

5.2 Klient môže uplatniť reklamáciu: osobne v sídle spoločnosti mojedane.sk alebo e-mailom na adrese kontakt@mojedane.sk, predložením dokladu o objednaní a zaplatení za službu mojedane.sk.

 

5.3 K reklamovanej službe klient podrobne uvedie popis vady resp. predmet reklamácie.

 

5.4 Mojedane.sk pri uplatnení reklamácie vydá klientovi o uplatnení reklamácie na požiadanie potvrdenie.

 

5.5 Mojedane.sk vybavuje spotrebiteľské reklamácie v lehote do tridsať (30) dní od ich podania. O vybavení reklamácie mojedane.sk klienta vhodným spôsobom upovedomí. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby mohol klient riadne užívať službu mojedane.sk má klient právo od zmluvy odstúpiť a žiadať vrátenie Ceny zaplatenej za službu mojedane.sk, resp. na primeranú zľavu z Ceny.

 

6. Odstúpenie od zmluvy

 

6.1. Poučenie o práve spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy / uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy.

Klient má právo odstúpiť od zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní. Lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 14 dňoch odo dňa keď klient alebo ním určená tretia osoba prevezme obdrží službu mojedane.sk. Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy klient informujte mojedane.sk o svojom rozhodnutí odstúpiť od tejto zmluvy jednoznačným vyhlásením (napríklad listom zaslaným poštou) na adresu spoločnosti mojedane.sk. Po odstúpení od zmluvy mojedane.sk vráti klientovi spotrebiteľovi všetky platby, ktoré sú mojedane.sk povinné vrátiť podľa právnych predpisov, od ktorých budú odrátané náklady, ktoré už vznikli mojedane.sk v súvislosti so spracovaním a poskytovaním služby mojedane.sk v prospech klienta, a ktoré môže mojedane.sk v tejto súvislosti od klienta rozumne požadovať. Platby mojedane.sk vráti klientovi spotrebiteľovi bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, keď mu bude doručené riadne oznámenie klienta o odstúpení od tejto zmluvy podľa tohto článku VOP.

 

6.2 Pri porušení podmienok pre odstúpenie od zmluvy sú mojedane.sk oprávnené uplatniť si u klienta náhradu škody, ktorá mojedane.sk vznikla podľa príslušných právnych predpisov.

 

7. Poskytovanie a ochrana osobných údajov 

 

7.1 Spoločnosť EasyForms, s. r. o. so sídlom Hlavná 135, 080 01 Prešov, IČO: 53123972 zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, Oddiel: Sro, Vložka č. 40464/P (ďalej len „mojedane.sk“), spracúva osobné údaje podľa zákona 122/2013 Z.z., o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov a smernice 95/46/EHS, a to výlučne len na základe a v medziach platných právnych predpisov.

 

7.2 Mojedane.sk spracúva výlučne nasledovné osobné údaje používateľov služby mojedane.sk (ďalej len „klient“), ktoré klient dobrovoľne poskytuje spoločnosti mojedane.sk na účely spracúvania: titul, meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu, adresa na doručovanie, kontaktný e-mail, telefónne číslo, rodné číslo, rodinný stav, počet nezaopatrených detí, údaj o závislej činnosti, údaj o príjme, údaj o súkromnom dôchodkovom sporení a doplnkovom dôchodkovom sporení a ďalšie údaje, ktoré sú určené príslušnými právnymi predpismi na účely daňového priznania, a ktoré môžu v nadväznosti nato byť rozumne požadované spoločnosťou mojedane.sk za účelom spracovania a podania daňového priznania v prospech klienta (ďalej len „Osobné údaje“).

 

7.3 Mojedane.sk spracúva Osobné údaje za účelom poskytnutia služby mojedane.sk podľa zmluvy uzatvorenej medzi klientom a mojedane.sk, a to na účely plnenia tejto zmluvy. Takto získané Osobné údaje mojedane.sk používa na vyplnenie a spracovanie daňového priznania v prospech klienta a komunikáciu s klientom na vyššie uvedený účel. Mojedane.sk získava osobné údaje výlučne na účel tu vymedzený alebo ustanovený VOP.

 

7.4 Mojedane.sk zabezpečuje, aby sa spracúvali len také Osobné údaje, ktoré svojím rozsahom a obsahom zodpovedajú účelu ich spracúvania a sú nevyhnutné na jeho dosiahnutie. Mojedane.sk zabezpečuje, aby sa osobné údaje spracúvali a využívali výlučne spôsobom, ktorý zodpovedá účelu, na ktorý boli zhromaždené.

 

7.5 Klient poskytuje spoločnosti mojedane.sk súhlas s dobrovoľným spracúvaním Osobných údajov za účelom poskytnutia služby mojedane.sk registráciou resp. vyplnením údajov v online aplikácii mojedane.sk a následným zaškrtnutím súhlasu so všeobecnými obchodnými podmienkami mojedane.sk v online rozhraní služby mojedane.sk a poskytnutím Osobných údajov na účely použitia služby mojedane.sk.

 

7.6 Mojedane.sk zabezpečuje, aby zhromaždené Osobné údaje boli spracúvané vo forme umožňujúcej identifikáciu klienta počas doby nie dlhšej, ako je nevyhnutné na dosiahnutie účelu spracúvania, najmenej však po dobu jedného roka. Mojedane.sk zlikviduje tie osobné údaje, ktorých účel spracúvania sa skončil alebo ihneď ako sa stanú nepotrebnými.

 

7.7 Klient môže kedykoľvek písomne požiadať mojedane.sk o likvidáciu Osobných údajov v informačných systémoch mojedane.sk, načo mojedane.sk bezodkladne zabezpečí likvidáciu osobných údajov klienta. Mojedane.sk o tom na požiadanie klienta vydá písomné potvrdenie na náklady klienta. V takom prípade však mojedane.sk neručí za riadne poskytnutie služby mojedane.sk a klient nemá nárok sa poskytnutia služby mojedane.sk domáhať.

 

8. Zodpovednosť za škody 

 

8.1 Portál mojedane.sk je nepravidelne aktualizovaný. Mojedane.sk si vyhradzuje právo kedykoľvek a bez predchádzajúceho upozornenia stránky aktualizovať, upravovať, modifikovať, dopĺňať alebo inak meniť údaje obsiahnuté na stránkach, a to vrátane týchto pravidiel, názvov, symbolov, obrázkov, log a ikon alebo služieb uvedených na stránkach mojedane.sk.

 

8.2 Klient vyhlasuje, že ním vyplnené údaje sú pravdivé. Mojedane.sk nezodpovedá za pravosť údajov vyplnených užívateľom ani za prípadnú škodu klientovi alebo tretím osobám, ktorá v tejto súvislosti môže vzniknúť.

 

8.3 Mojedane.sk ani jeho zamestnanci nie sú zodpovední za prípadné škody, ktoré vznikli v súvislosti s prístupom alebo použitím internetových stránok mojedane.sk a šírením informácií, ktoré tvoria obsah týchto stránok.

 

9. Zrušenie registrácie 

 

9.1 Mojedane.sk si vyhradzuje právo zo systému kedykoľvek bez náhrady vymazať akýkoľvek užívateľský účet ktorý:

a/ bol vytvorený užívateľom za účelom postúpenia, či už odplatným, alebo bezúplatného inému užívateľovi;

b/ bol užívateľom vytvorený, no nebol ani raz použitý do 30 dní odo dňa vytvorenia;

c/ slúži k páchaniu, napomáhaniu k páchaniu trestnej činnosti alebo inej činnosti, ktorá je v rozpore s etickými a morálnymi pravidlami spoločnosti;

d/ ktorého užívateľ sa svojím konaním pokúsil narušiť stabilitu a chod poskytovaných služieb.

 

10. Záverečné ustanovenia

 

10.1 Každý užívateľ týchto internetových stránok súhlasí s tým, že nebude narušovať štandardnú prevádzku, meniť údaje na týchto internetových stránkach ani obmedzovať prístup iných užívateľov na tieto stránky.

 

10.2 Osobné údaje, ktoré mojedane.sk získa pri prevádzkovaní týchto internetových stránok, sú považované za dôverné a nebudú k dispozícii tretím osobám, okrem oficiálnych žiadostí orgánov činných v trestnom konaní a súdov, orgánov štátnej správy oprávnených k vyžiadanie daných informácií podľa zákonov Slovenskej republiky.

 

10.3 Mojedane.sk nenesie zodpovednosť za prípadnú nefunkčnosť, nedostupnosť či zlú dostupnosť týchto internetových stránok a služieb na nich ponúkaných.

 

10.4 Mojedane.sk si vyhradzuje právo na zmenu týchto VOP, a to aj bez predchádzajúceho upozornenia.

 

10.5 Užívateľ je povinný pravidelne sa zoznamovať so zmenami týchto VOP. Ak bude užívateľ pokračovať v používaní stránok mojedane.sk po vykonaní zmien týchto VOP, má sa za to, že so zmenami v týchto VOP použitia stránok bez výhrad súhlasí.

 

 

VOP nadobúdajú platnosť a účinnosť ich zverejnením.

 

Vyplňte si svoje daňové priznanie online ešte dnes.

Je to jednoduché, rýchle a bezpečné.

Platby sú zastrešené overenou platobnou bránou TrustPay.