Spracovanie osobných údajov

Všetky osobné údaje, ktoré sú získavané počas vašej návštevy na našej stránke mojedane.sk sú spracovávané v súlade s Nariadením Európskeho Parlamentu a Rady EU 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení platnom a účinnom od 25.05.2018.

 

Čo sú osobné údaje?

Osobné údaje sú podľa Článku 4 odsek 1 nariadenia GDPR akékoľvek informácie týkajúce sa identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby (ďalej len „dotknutá osoba“); identifikovateľná fyzická osoba je osoba, ktorú možno identifikovať priamo alebo nepriamo, najmä odkazom na identifikátor, ako je meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, online identifikátor, alebo odkazom na jeden či viaceré prvky, ktoré sú špecifické pre fyzickú, fyziologickú, genetickú, mentálnu, ekonomickú, kultúrnu alebo sociálnu identitu tejto fyzickej osoby. Nariadenie GDPR dopĺňa definíciu osobných údajov podľa slovenského zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov, ktoré je už v súčasnosti zrušený. Osobným údajom je teda aj emailová adresa, dokonca podľa nového nariadenia GDPR osobné údaje sú aj cookies.

 

Aké údaje uchovávame?

Počas vašej návštevy našich stránok zaznamenávame nasledovné údaje:

  1. IP adresu,
  2. z akých stránok ste navštívili našu stránku,
  3. ako dlho ste boli na našej stránke,
  4. ktoré podstránky ste si prezreli,
  5. a iné.

Ďalšie osobné údaje, ktoré zadávate dobrovoľne pri vypĺňaní daňového priznania na našej stránke mojedane.sk sú:

  1. meno a priezvisko
  2. adresa
  3. dátum narodenia
  4. rodné číslo

Tieto údaje sú použité len na uvedený účel spracovania daňového priznania. K zberu osobných údajov dochádza na stránke www.mojedane.sk.

 

Cookies

Súbory cookie sú malé textové súbory, ktoré môžu byť do prehliadača odosielané pri návšteve webových stránok a ukladané do vášho zariadenia (počítača alebo do iného zariadenia s prístupom na internet, ako napr. smartphone alebo tablet). Súbory cookie sa ukladajú do priečinka pre súbory vášho prehliadača. Cookies obvykle obsahujú názov webovej stránky, z ktorej pochádzajú, platnosť a hodnotu. Pri ďalšej návšteve stránky webový prehliadač znovu načíta súbory cookie a tieto informácie odošle späť webovej stránke, ktorá pôvodne cookie vytvorila. Súbory „cookie“, ktoré používame, nepoškodzujú váš počítač. Viac sa dozviete tu.

 

Čo to je spracúvanie osobných údajov?

Spracúvanie osobných údajov predstavuje súbor spracovateľských operácií s osobnými údajmi a ide hlavne o zhromažďovanie, ukladanie a úpravu osobných údajov za účelom ich usporiadania do logických celkov.

 

Na akom právnom základe používame vaše osobné údaje?

Prevádzkovateľom na účely spracovania osobných údajov je obchodná spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, v oddiely Sro, vo vložke číslo 40464/P:
EasyForms, s. r. o.,
Hlavná 135
080 01 Prešov, Slovensko,
IČO: 53123972

Osobné údaje zadávané na stránke mojedane.sk cez objednávkový formulár = daňové priznanie:

meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu (ak ste FO – podnikateľ, alebo PO aj vaše obchodné meno, miesto podnikania, IČO, IČ DPH, DIČ) - na faktúru pre vás a súvisiace doklady - právnym základom je plnenie zákonných povinností prevádzkovateľa vyplývajúcich z daňových zákonov, z predpisov o účtovníctve, z Občianskeho zákonníka a ďalších osobitných právnych predpisov;

e-mail - právnym základom pre spracovanie týchto osobných údajov je spracovanie daňového priznania;

mobilné číslo - za účelom spracovania daňového priznania;

dátum narodenia a rodné číslo, údaje o príjmoch – za účelom spracovania daňového priznania;

údaje o výdavkoch (II. Pilier, III. pilier) - za účelom spracovania daňového priznania;

meno, priezvisko, adresa, dátum narodenia, rodné číslo a údaje o príjmoch manželky – za účelom spracovania daňového priznania;

meno, priezvisko, adresa, dátum narodenia, rodné číslo dieťaťa – za účelom spracovania daňového priznania;

 

Komentáre na našich webových stránkach

 

Ak komentujete na našej webovej stránke, stlačením tlačidla pridať komentár súhlasíte so zverejnením Vami uvedených osobných údajov v komentári (meno, priezvisko, nick, fotografia a obsah komentára). Vami zadané osobné údaje nepoužívame na iné účely. Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať. Komentáre sa riadia privacy policy od sprostredkovateľa platformy Facebook a našimi zásadami spracovania osobných údajov.

 

Doba uchovávania údajov

Osobné údaje sa u prevádzkovateľa uchovávajú na uvedené účely po dobu 10 rokov, ak osobitné právne predpisy (daňové, pracovnoprávne, archivácia, účtovnícke predpisy) neustanovujú inak alebo pokým svoj súhlas neodvoláte (za podmienky, že nie sme osobitným predpisom viazaní váš údaj ďalej archivovať). V časovom období od poskytnutia súhlasu do jeho odvolania je spracovanie vašich osobných údajov zákonné, aj keď ste svoj súhlas po jeho poskytnutí odvolali.

 

Ochrana údajov

Vaše údaje uchovávame na našich serveroch a serveroch poskytovaných tretími stranami (vrátane cloudových služieb poskytovaných tretími stranami). Používame vhodné technické a organizačné opatrenia zamerané na ochranu Vašich osobných údajov a predchádzanie neoprávnenému prístupu k nim. S poskytovateľmi serverových úložísk sme uzavreli zmluvy, ktoré obsahujú povinnosti týkajúce sa organizačného a technického zabezpečenia ochrany osobných údajov. Všetky platobné transakcie budú šifrované (napr. pomocou protokolu TLS). Vy nesiete zodpovednosť za zachovanie dôvernosti všetkých prostriedkov autentifikácie (napríklad heslá), ktoré používate na prístup na našu webovú stránku. Naše webové stránky používajú bezpečnostný certifikát https://, používaná technika je zabezpečená antivírovým programom a firewallom. Zamestnanci a sprostredkovatelia sú poučení o povinnosti dodržiavať mlčanlivosť a celá elektronická komunikácia je šifrovaná.

Prenos údajov cez internet nie je úplne bezpečný. Hoci sa snažíme Vaše údaje chrániť, nemôžeme zaručiť bezpečnosť Vašich údajov prenášaných na našu webovú stránku; akýkoľvek prenos sa uskutočňuje na Vaše vlastné riziko. Hneď ako obdržíme Vaše údaje, použijeme striktné postupy a bezpečnostné prvky na to, aby sme predišli neoprávnenému prístupu k nim.

V prípade hackerského útoku, či iného napadnutia nášho systému a vznikla tak hrozba úniku dát, budeme vás informovať do 72 hodín o prijatých opatreniach a v zákonnej lehote budeme zároveň komunikovať aj s Úradom na ochranu osobných údajov (dozorný orgán).

 

Prevádzkovateľ a vaše práva

Ako dotknutá osoba, t. j. osoba, ktorej osobné údaje sa spracovávajú – máte právo byť informovaný o údajoch prevádzkovateľa – t.j. osoby, ktorá vaše údaje spracováva.
Prevádzkovateľom na účely spracovania osobných údajov je obchodná spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, v oddiely Sro, vo vložke číslo 40464/P:
EasyForms, s. r. o.
Hlavná 135,
080 01 Prešov, Slovensko,
IČO: 53123972

 

Kontaktné osoby:

Milan Polician (konateľ); e-mail: kontakt@mojedane.sk

Môžete nás požiadať o potvrdenie, či spracúvame Vaše osobné údaje alebo nie, o kópiu Vašich osobných údajov a/alebo ich opravu. Za určitých okolností máte právo požiadať o vymazanie svojich osobných údajov alebo na základe práva na prenosnosť o prenos Vašich osobných údajov iným subjektom. Máte tiež právo namietať voči spracúvaniu Vašich osobných údajov (napríklad na účely priameho marketingu alebo vykonávanie automatizovaného rozhodovania (vrátane profilovania)). Máme právo požiadať Vás o súhlas na spracúvanie Vašich osobných údajov, pričom máte právo tento súhlas kedykoľvek odvolať bez negatívnych dôsledkov vo vzťahu k Vám. Máte tiež právo namietať spracúvanie, ktoré vykonávame na základe nášho oprávneného záujmu (ako je uvedené vyššie) a právo obmedziť spracúvanie Vašich osobných údajov za určitých okolností. Máte „právo na zabudnutie“ = právo na vymazanie poskytnutých údajov. Právo na vymazanie poskytnutých osobných údajov sa uplatní aj v prípade, ak odvoláte svoj súhlas so spracúvaním vašich osobných údajov. Ak chcete vedieť, ktoré konkrétne údaje uchovávame k vašej osobe, radi vám ich na požiadanie poskytneme písomne, napíšete na kontaktný e-mail: kontakt@mojedane.sk

Vezmite prosím na vedomie, že tieto práva môžu byť v niektorých situáciách obmedzené, napríklad Vaše právo namietať voči spracúvaniu osobných údajov môže byť obmedzené, ak vieme preukázať, že máme presvedčivé oprávnené dôvody na spracúvanie týchto údajov, ktoré prevažujú nad Vašimi záujmami (napríklad reklamácia, Zákon o účtovníctve a iné).

Prevádzkovateľ vyhlasuje, že nedochádza k prenosu osobných údajov do tretích krajín, a vaše údaje sú uložené na serveroch lokalizovaných v EÚ. Ak by náhodou došlo k prenosu do tretích krajín, je to spôsobené technickými operáciami našich sprostredkovateľov a preto v sprostredkovateľských zmluvách, ktoré máme s nimi uzavreté, sú bezpečnosť vašich údajov, ako aj prenos údajov mimo EÚ do maximálne možnej miery ošetrené. Dozorným orgánom nad spracúvaním osobných údajov je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky. V prípade, ak na Vašu žiadosť nebudeme reagovať do 1 mesiaca od jej doručenia, máte právo obrátiť sa na Úrad na ochranu osobných údajov podľa ust. § 100 zákona č. 18/2018 Z. z. v platnom a účinnom znení (konanie o ochrane osobných údajov).

 

Sprostredkovatelia a iní príjemcovia údajov

Okrem našej spoločnosti majú k vašim osobným údajom prístup aj naši subdodávatelia služieb. Komunikácia medzi nami funguje cez komunikačný nástroj Outlook a cez zabezpečené prístupy.

Hosting nám poskytuje obchodná spoločnosť Websupport, s.r.o., Staré Grunty 12, 841 04 Bratislava Slovenská republika, zapísaná do Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sro, vložka č. 63270/B, IČO: 36421928.

Fakturačné služby máme outsourcované s externou fakturačnou spoločnosťou superfaktura.sk, s.r.o., zapísaná do Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sro, vložka č. 81403/B, IČO: 46655034.

Programátorské práce nám poskytuje obchodná spoločnosť MIVART, s.r.o., Záborského 15, 080 01 Prešov, Slovenská republika, zapísaná do Obchodného registra Okresného súdu Prešov, Oddiel Sro, vložka č. 28889/P, IČO: 47443723.

Platby za služby nám poskytuje obchodná spoločnosť (platobná brána) Trust Pay, a.s., Za kasárňou 315/1, 831 03 Bratislava, zapísaná do Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I, odd. Sa, vl. č. 4919/B, IČO: 36865800.

TJ-Legal, s.r.o. - partner vo vývoji aplikácie. Hlavná 133, 080 01, Prešov, zapísaná do Obchodného registra Okresného súdu Prešov, odd. Sa, vl. č. 22687/P, IČO: 45447292.

Google Ads - https://privacy.google.com/businesses/processorterms/

Google Analytics - https://www.google.com/analytics/terms/dpa/dataprocessingamendment_20160909.html

Facebook (komentáre) - https://www.facebook.com/business/news/facebooks-commitment-to-data-protection-and-privacy-in-compliance-with-the-gdpr

Hotjar (analytický nástroj) - https://www.hotjar.com/legal/compliance/gdpr-commitment

Brevo (e-mail marketing) - https://www.brevo.com/gdpr/

 

Odkazy na iné webové stránky

Niekedy v našich blogových článkoch odkazujeme na obsah stránok tretích strán. Webstránky týchto strán majú vlastné podmienky ochrany osobných údajov a sú nezávislé na našich. Nenesieme žiadnu právnu zodpovednosť za ich obsah ani ich aktivity. V prípade podozrenia na nekalé chovanie týchto strán nás kontaktujte na kontakt@mojedane.sk. Ďakujeme.

 

Neposkytujeme údaje tretím stranám

Nepredávame, neobchodujeme ani žiadnym iným spôsobom neposkytujeme vaše osobné údaje tretím stranám.

Výnimkou sú sprostredkovatelia, o ktorých sme vás už informovali v predchádzajúcom bode. Sprostredkovatelia sú zmluvne viazaní diskrétnosťou a mlčanlivosťou a s uchovávaním vašich údajov v bezpečí.
Postúpenie vašich osobných údajov štátnym organizáciám (daňový úrad, polícia, a iné) je len na základe zákona alebo právoplatných úradných či súdnych rozhodnutí v súlade s právnymi predpismi Slovenskej republiky.

Vaše údaje uchovávame na našich serveroch a serveroch poskytovaných tretími stranami (vrátane cloudových služieb poskytovaných tretími stranami). Používame vhodné technické a organizačné opatrenia zamerané na ochranu Vašich osobných údajov a predchádzanie neoprávnenému prístupu k nim. S poskytovateľmi serverových úložísk sme uzavreli zmluvy, ktoré obsahujú povinnosti týkajúce sa organizačného a technického zabezpečenia ochrany osobných údajov. Všetky platobné transakcie budú šifrované (napr. pomocou protokolu TLS). Vy nesiete zodpovednosť za zachovanie dôvernosti všetkých prostriedkov autentifikácie (napríklad heslá), ktoré používate na prístup na našu webovú stránku.

Prenos údajov cez internet nie je úplne bezpečný. Hoci sa snažíme Vaše údaje chrániť, nemôžeme zaručiť bezpečnosť Vašich údajov prenášaných na našu webovú stránku; akýkoľvek prenos sa uskutočňuje na Vaše vlastné riziko. Hneď ako obdržíme Vaše údaje, použijeme striktné postupy a bezpečnostné prvky na to, aby sme predišli neoprávnenému prístupu k nim.

 

Zmeny v Ochrane osobných údajov

Zmeny podmienok o ochrane osobných údajov uverejníme na tejto stránke.

Zmeny nadobúdajú platnosť dňa 27.12.2022.

 

Kontaktné údaje

EasyForms, s. r. o.
Hlavná 135
080 01 Prešov, 
Slovensko

Email: kontakt@mojedane.sk

Vyplňte si svoje daňové priznanie online ešte dnes.

Je to jednoduché, rýchle a bezpečné.

Platby sú zastrešené overenou platobnou bránou TrustPay.