Zahraničné príjmy a dvojité zdanenie

10. február 2016

Autor Marian Varga

Aktualizované: 7. januára 2021 

 

Príjmy zo zdrojov v zahraničí a vylúčenie dvojitého zdanenia 

Daňovník s neobmedzenou daňovou povinnosťou v SR, inak daňový rezident SR, je fyzická osoba, ktorá platí dane na Slovensku.  Ako daňový rezident SR máte povinnosť podať daňové priznanie, ak vaše príjmy za rok 2020 presiahli sumu 2 207,10 eura.

 

Daňovým rezidentom SR ste, ak:

  • máte na území SR trvalý pobyt
  • nemáte na území SR trvalý pobyt, ale sa tu zdržiavate aspoň 183 dní roku (súvisle, alebo v niekoľkých obdobiach, pričom sa započítava aj začatý deň pobytu)

 

Do daňového priznania sa zahrnú príjmy zo SR aj príjmy zo zahraničia bez ohľadu na to, či tieto príjmy boli v zahraničí zdanené.

Príjmy zo zdrojov v zahraničí sa uvádzajú v brutto výške bez prípadných odpočítateľných položiek a prepočítavajú sa na eurá podľa podmienok uvedených v zákone (rozdiel je pri prepočte pri daňovníkoch, ktorí sú a ktorí nie sú účtovnými jednotkami) - ak ste mali príjem v cudzine, môžete požiadať o vrátenie dane zo zahraničia.

Výdavky k príjmom zo zdrojov v zahraničí sa môžu uplatniť len podľa zákona o dani z príjmov v SR.

Ďaňové priznanie rýchlo a jednoducho!

 

Príjmy zo závislej činnosti zo zahraničia

  • uvedú sa spolu s prípadnými príjmami zo závislej činnosti zo SR
  • uvedie sa slovenské poistné spolu s poistným charakteru povinného poistenia a príspevkov v zahraničí
  • výšku príjmov a poistného je potrebné preukázať a to akýmkoľvek spôsobom (potvrdenie zahraničného správcu dane, výplatnými páskami, kópiou daňového priznania)

 

V prípade, že ste pracovali vo viacerých krajinách, rozpíšete druh a výšku príjmov podľa jednotlivých krajín v časti „miesto na osobitné záznamy daňovníka“.

Súčasťou uvádzaných výdavkov sú aj výdavky na povinné zahraničné poistenie preukázateľne zaplatené z príjmov v zahraničí.  

Na zamedzenie dvojitého zdanenia sa použije niektorá z metód podľa § 45, alebo sa postupuje podľa príslušnej medzinárodnej zmluvy  s daným štátom, ak je takáto zmluva uzatvorená.

 

Existujú dve metódy, ktoré slúžia na zamedzenie dvojitého zdanenia príjmu:

1. Metóda vyňatia

Uplatní sa vtedy ak máte príjem zo zamestnania v zahraničí a pracujete:

  • pre EÚ a jej orgány
  • v štáte, s ktorým SR nemá uzavretú zmluvu a tieto príjmy boli v zahraničí zdanené
  • v štáte, s ktorým SR má uzavretú zmluvu, príjmy boli v zahraničí zdanené a tento postup je pre vás výhodnejší

Poznámka: Táto možnosť platí výhradne pre príjmy zo zamestnania, teda závislej činnosti, v zahraničí.

Podstatou metódy vyňatia je, že celkový základ dane, znížený o nezdaniteľné časti, sa zníži o úhrn vyňatých zdaniteľných príjmov alebo základov dane, resp. zvýši o daňové straty zo zdrojov v zahraničí. Z takto upraveného základu dane sa vypočíta daň.

 

2. Metóda zápočtu

Pri tejto metóde sa daň zaplatená v inom štáte započíta na úhradu dane v SR.  Zápočet môže byť najviac v sume, ktorá môže byť v druhom štáte vyberaná.

Základom dane z príjmov v zahraničí je:

  • pre zamestnancov -  úhrn príjmov znížený o poistné
  • pre podnikateľov – rozdiel medzi príjmami a výdavkami

 

Poznámka: započítať možno iba daň vzťahujúcu sa na príjmy zahrnuté do základu dane za príslušné zdaňovacie obdobie.

 

Ak je daň zaplatená do štátneho rozpočtu v zahraničí vyššia ako daňová povinnosť, podľa zákona vám rozdiel vrátený nebude. Táto daň neplynula do štátneho rozpočtu SR.

Ak je ale daň zaplatená v zahraničí nižšia, ste povinní rozdiel doplatiť v lehote na podanie daňového priznania. Ak je v krajine, kde pracujete, iné zdaňovacie obdobie ako v SR a vy nemáte do 31.3. potvrdenie od správcu dane v zahraničí, uvediete v daňovom priznaní predpokladanú výšku príjmov, alebo oznámite daňovému úradu predĺženie lehoty na podanie daňového priznania.

 

Zoznam krajín EÚ a EEA a typ zmluvy na zamedzenie dvojitého zdanenia:

Belgicko – zápočet dane
Bulharsko – zápočet dane
Cyprus – vyňatie príjmov
Česká republika – zápočet dane
Dánsko – vyňatie príjmov
Fínsko – zápočet dane
Francúzsko – vyňatie príjmov
Grécko – vyňatie príjmov
Holandsko – vyňatie príjmov
Írsko – zápočet dane

Island – zápočet dane
Litva – zápočet dane
Lotyšsko – zápočet dane
Luxembursko – vyňatie príjmov
Maďarsko – zápočet dane
Malta – zápočet dane
Nemecko – vyňatie príjmov

Nórsko – vyňatie príjmov
Poľsko – zápočet dane
Portugalsko – zápočet dane
Rakúsko – vyňatie príjmov
Rumunsko – zápočet dane
Slovinsko – zápočet dane
Španielsko – vyňatie príjmov

Švajčiarsko - zápočet príjmov
Švédsko – vyňatie príjmov
Veľká Británia – vyňatie príjmov
Taliansko – vyňatie príjmov

 

Daňové priznanie online cez mojedane.sk

Zdroj: Finančná správa

 


Vylúčenie zodpovednosti:
 
Obsah článku je aktuálny k dňu jeho uverejnenia, ak nie je uvedené inak. Prosím berte na vedomie, že aktuálne články, blogy alebo videá na stránke mojedane.sk zahŕňajú všeobecné informácie o danej problematike a teda nepredstavujú odborné či daňové poradenstvo poskytnuté v konkrétnej situácii.

 

Marian Varga

Jeden z autorov aplikácie mojedane.sk a managing tax agent v spoločnosti TJ-Legal. Špecializuje sa na spracovanie britských a holandských daňových priznaní.

Vyplňte si svoje daňové priznanie online ešte dnes.

Je to jednoduché, rýchle a bezpečné.

Platby sú zastrešené overenou platobnou bránou TrustPay.