Daňové priznanie - lehota podania

17. január 2016

Autor Marian Varga

danove-priznanie

Lehota a spôsob podania daňového priznania

Daňové priznanie je potrebné podať do troch mesiacov po skončení zdaňovacieho obdobia, ktorým je jeden rok (daňový rok na Slovensku sa končí 31. decembra). Lehota na podanie daňového priznania je do 31. marca nasledujúceho roka.

Predĺženie lehoty

V prípade potreby si môžete lehotu predĺžiť o tri mesiace, teda do 30. júna. Daňovému úradu však musíte poslať oznámenie do 31. marca, v ktorom  uvediete novú lehotu (uvádza sa vždy koniec kalendárneho mesiaca).

Ak máte aj príjmy zo zahraničia, môžete si lehotu predĺžiť až o šesť mesiacov. Daňové priznanie podáte v tomto prípade najneskôr do 30. septembra. Ak v tomto daňovom priznaní neuvediete preukázateľné príjmy zo zahraničia, daňové priznanie sa považuje za podané po zákonnej lehote a to znamená, že dostanete od daňového úradu pokutu.

Na podanie týchto oznámení neexistuje predpísané tlačivo a daňový úrad vám nezašle žiadne rozhodnutie o tom, že predĺženie lehoty akceptoval.

 V prípade, ak ste mali príjmy z cudziny, môžete tiež požiadať o vrátenie daní zo zahraničia.

 

Ďaňové priznanie rýchlo a jednoducho!

 

Iné lehoty 

Sú stanovené v prípade daňovníka, ktorý:

 

1. zomrel

 

V tomto prípade podáva daňové priznanie dedič a to do troch mesiacov po smrti daňovníka. Lehotu je možné predĺžiť na základe žiadosti, ktorá musí byť podaná najneskôr 15 dní pred uplynutím lehoty troch mesiacov.

 

2. ruší stálu prevádzkareň

 

Ktorá je umiestnená na území SR a nemá iné zdaniteľné príjmy. Daňové priznanie podáva do troch mesiacov od zrušenia prevádzkarne. V prípade, že má daňovník aj iné stále prevádzkarne, podáva priznanie do 31. marca nasledujúceho roka.

 

Poznámka:

Ak vznikne stála prevádzkareň až v zdaňovacom období, ktoré nasleduje po zdaňovacom období, v ktorom začal daňovník vykonávať činnosť, je povinný podať daňové priznanie do troch mesiacov od vzniku tejto prevádzkarne. S výnimkou daňovníka, ktorý má na území SR organizačnú zložku.

Spôsob podania daňového priznania:

  • osobne na daňovom úrade
  • poštou
  • elektronicky podľa § 13 ods. 5  (Takéto podanie je potrebné doručiť aj v písomnej forme do piatich pracovných dní od odoslania podania. Ak tak neurobíte, podanie sa považuje za nedoručené.)
  • elektronicky podľa §13 ods. 6

 

Lehota na podanie daňového priznania sa považuje za dodržanú, ak bolo priznanie podané najneskôr v posledný deň (31. marca) osobne daňovému úradu, odovzdané na pošte alebo elektronicky v súlade s daňovým poriadkom.

NÁŠ TIP:

Daňové priznanie online cez mojedane.sk

 


Vylúčenie zodpovednosti:
 
Obsah článku je aktuálny k dňu jeho uverejnenia, ak nie je uvedené inak. Prosím berte na vedomie, že aktuálne články, blogy alebo videá na stránke mojedane.sk zahŕňajú všeobecné informácie o danej problematike a teda nepredstavujú odborné či daňové poradenstvo poskytnuté v konkrétnej situácii.

Marian Varga

Jeden z autorov aplikácie mojedane.sk a managing tax agent v spoločnosti TJ-Legal. Špecializuje sa na spracovanie britských a holandských daňových priznaní.

Vyplňte si svoje daňové priznanie online ešte dnes.

Je to jednoduché, rýchle a bezpečné.

Platby sú zastrešené overenou platobnou bránou TrustPay.