Daňové priznanie typ A a B

11. február 2016

Autor Marian Varga

danove-prizanie
danove-prizanie

 

Existujú dva typy tlačív na podanie daňového priznania


Základný rozdiel medzi  typom A a typom B je v tom, že:

 • Daňové priznanie typ A sa podáva, ak máte príjmy iba zo závislej činnosti, teda zamestnania (ste/boli ste zamestnancom)
 • Daňové priznanie typ B sa podáva, ak máte okrem príjmu zo zamestnania aj iné príjmy, napr. z podnikania, zo samostatne zárobkovej činnosti, z prenájmu a pod. (ste/boli ste SZČO, podnikateľom)

 

TYP A - prílohy

Povinnou prílohou sú kópie dokladov preukazujúce:

 • výšku príjmov zo zamestnania v SR a zo zdrojov v zahraničí
 • zaplatené povinné poistné (aj poistné v zahraničí)
 • daňový bonus
 • výšku zrazených príspevkov na daň

 

Ak si chcete uplatniť nárok na daňový bonus je potrebné predložiť:

a)

 • kópiu rodného listu dieťaťa
 • rozhodnutie príslušného orgánu o tom, že dieťa bolo osvojené alebo prevzaté do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov
 • kópiu sobášneho listu, ak ide o dieťa druhého z manželov

b)

 • potvrdenie o návšteve školy  (platí pre stredné a vysoké školy)
 • potvrdenie o poberaní prídavku na vyživované dieťa
 • potvrdenie o tom, že vyživované dieťa sa nemôže pripravovať na povolanie pre chorobu alebo úraz
 • ak chcete poukázať 3% dane, je potrebné predložiť písomné potvrdenie o výkone činnosti dobrovoľníka, ak ste túto činnosť vykonávali najmenej 40 hodín

Ďaňové priznanie rýchlo a jednoducho!

TYP B - prílohy

 Predkladajú sa rovnaké doklady ako pri type A a ďalej podľa typu príjmov, napr.: 

 • kópia zmluvy o združení, ak ste členom združenia
 • kópia potvrdenia o príjmoch, z ktorých sa daň vyberala zrážkou
 • kópie potvrdení o vyplatení podielových listov obstaraných do 31.12.2003
 • kópie potvrdení o prijatom peňažnom a nepeňažnom plnení
 • písomné potvrdenie o výkone a činnosti dobrovoľníka (za účelom poukázania 3% z dane)

 

Do počtu príloh sa zahrnie aj príloha „Údaje na účely sociálneho a  poistenia“. Do počtu príloh sa neuvádza účtovná uzávierka. Ak zisťujete základ dane  z účtovníctva a ste účtovnou jednotkou, musíte zostaviť účtovnú uzávierku, ktorá obsahuje:

Jednoduché účtovníctvo:

 • výkaz o majetku a záväzkoch
 • výkaz o príjmoch a výdavkoch

 

Podvojné účtovníctvo:

 • súvaha, výkaz ziskov a strát, poznámky

 

Účtovnou jednotkou je fyzická osoba, ktorá podniká alebo vykonáva inú samostatne zárobkovú činnosť a neuplatňuje svoje výdavky percentom z príjmov teda paušálne výdavky. Účtovnou jednotkou nie ste ani v prípade, že máte príjmy z prenájmu nehnuteľnosti, alebo príjem z použitia diela, alebo umeleckého výkonu. Ani v prípade, ak účtujete v jednoduchom alebo podvojnom účtovníctve.

 

Ak ste pracovali v cudzine, môžete si požiadať o vrátenie daní zo zahraničia.

Ako podám daňové priznanie online?

Daňové priznanie online cez mojedane.sk

 


Vylúčenie zodpovednosti:
 
Obsah článku je aktuálny k dňu jeho uverejnenia, ak nie je uvedené inak. Prosím berte na vedomie, že aktuálne články, blogy alebo videá na stránke mojedane.sk zahŕňajú všeobecné informácie o danej problematike a teda nepredstavujú odborné či daňové poradenstvo poskytnuté v konkrétnej situácii.

 

 

 

Marian Varga

Jeden z autorov aplikácie mojedane.sk a managing tax agent v spoločnosti TJ-Legal. Špecializuje sa na spracovanie britských a holandských daňových priznaní.

Vyplňte si svoje daňové priznanie online ešte dnes.

Je to jednoduché, rýchle a bezpečné.

Platby sú zastrešené overenou platobnou bránou TrustPay.