fbpx

8 najčastejších chýb v daňovom priznaní

13 / jún 2018

Milan Polician

Pozor na chyby v daňovom priznaní. Zdroj: pixabay.com

 

1. Chýbajúce podpisy

Jednoznačne najčastejšou chybou, ktorá sprevádza podaj daňového priznania je chýbajúci podpis daňovníka alebo zástupcu.

Daňový úrad takéto priznanie považuje za neúplné a daňovník sa musí dostaviť na pobočku. Pozor na to dávajte hlavne vtedy, keď sa v čase podania nachádzate v zahraničí, takáto chyba vás môže vyjsť draho.

2. Daňový bonus na deti

 Daňový bonus na dieťa (deti) si môže uplatniť len jeden z rodičov. Pozor teda na to, aby ste si v daňovom priznaní dieťa „nerozdelili“. Čo to znamená? Že by si jeden z rodičov uplatnil dieťa počas roka u svojho zamestnávateľa a druhý z rodičov by si neuplatnené mesiace uplatnil vo svojom daňovom priznaní.

3. Potvrdenia o zdaniteľných príjmoch

Príjmy zo závislej činnosti (slovenské aj zahraničné) je potrebné doložiť potvrdením od zamestnávateľa (Potvrdenie o zdaniteľných príjmoch alebo iné porovnateľné potvrdenie zo  zahraničia). Údaje v daňovom priznaní musia presne kopírovať tie z potvrdení. Daňovník by mal prílohami zdokladovať všetky mesiace v roku (potvrdenie z úradu práce, podnikanie, a iné).

4. Nesprávny výpočet nezdaniteľnej časti základu dane

V daňovom priznaní si musíte vyrátať správnu výšku nezdaniteľnej časti základu dane. Táto sa znižuje s pribúdajúcou výškou základu dane.

 

 1. Základ dane rovný alebo nižší ako 100 násobok platného životného minima (19.948 €). Nezdaniteľná časť základu dane pre rok 2018 (v daňovom priznaní v roku 2019) = 3.890,02 €.
 2. Základ dane vyšší ako 100 násobok platného životného minima (19.948 €). Nezdaniteľná časť základu dane pre rok 2018 (v daňovom priznaní v roku 2019) = 8.817,016 – 1/4 základu dane.
  (ak je výsledok rovný alebo nižší ako 0, tak do daňového priznania uvádzate 0.

 

Niektorí daňovníci nemajú nárok na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane. Ide o tieto skupiny:

 1. dôchodcovia, ktorí poberajú starobný dôchodok od 01.01. daného roka
  (starobný dôchodok, vyrovnávací príplatok, predčasný starobný dôchodok zo sociálneho poistenia, starobné dôchodkové sporenie, zahraničný starobný dôchodok, výsluhový dôchodok)
 2. ak bol dôchodok priznaný spätne k začiatku zdaňovacieho obdobia (roka)
 3. ak je suma dôchodku vyššia ako nezdaniteľná časť základu dane pre daný rok
  (základ dane – výška dôchodku)

5. Príjmy zo zdrojov zo zahraničia

Daňovník musí pri príjmoch zo zahraničia zvoliť správnu metódu ich zdanenia podľa príslušnej zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia. Na výber máte dve možnosti:

 • Metódu vyňatia
 • Metódu zápočtu

Viac sa dočítate tu: Príjmy zo zdrojov v zahraničí


6. Poukázanie 2% zaplatenej dane

Ak ste sa rozhodli poukázať 2% daní vybranej organizácii, tak toto rozhodnutie musíte daňovému úradu oznámiť príjemcu. To či vami vybraná organizácia môže 2% daní prijať si však overte v registri prijímateľov.

Na to, aby boli vaše 2% daní vybranej organizácii aj poukázané musíte vašu daňovú povinnosť včas uhradiť.

V prípade, že o poukázanie nemáte záujem musíte v časti nazvanej VIII. Oddiel – Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby podľa §50 zákona zaškrtnúť políčko nazvané „neuplatňujem postup podľa §50 zákona“.

7. Žiadosť o vrátenie preplatku alebo daňového bonusu

V prípade, že vám vznikne nárok na vrátenie preplatku daní, alebo daňového bonusu na deti vám tieto nebudú automaticky vyplatené.

O preplatok je potrebné požiadať v časti, ktorá je nazvaná XI. Oddiel – Žiadosť o vyplatenie daňového bonusu, o vrátenie daňového preplatku alebo vyplatenie zamestnaneckej prémie.

V tomto oddiely musíte daňovému úradu oznámiť akým spôsobom si želáte prijať preplatok daní. Na výber máte dve možnosti. A to poštovou poukážkou na vašu adresu, resp. prevodom na bankový účet.

Aplikácia mojedane.sk sa vás pri vzniku nároku na vrátenie daní alebo daňového bonusu spýta na spôsob vyplatenia.

8. Chýbajúce prílohy

K daňovému priznaniu patria aj prílohy, ktoré potvrdzujú uvedené skutočnosti. Najčastejšie chýbajúcimi prílohami sú potvrdenia o príjme, rodné listy detí, sobášne listy, potvrdenia o návšteve denného štúdia detí. Počet príloh, ktoré sa prikladajú k daňovému priznaniu musíte uviesť v časti, kde podpisujete daňové priznanie, v riadku č. 79.

 

Zdroj: Finančná správa


Mohlo by vás zaujímať:

Príjmy zo zdrojov v zahraničí

Daňový bonus na dieťa

Ako správne vypočítať nezdaniteľnú časť základu dane na manželku


* v aplikácii mojedane.sk si môžete vypracovať daňové priznanie a vypočítať vašu daňovú povinnosť. Ak sa rozhodnete zakúpiť vypracované daňové priznanie môžete tak urobiť za poplatok vo výške 9,90 €.


 

Milan Polician

Jeden z autorov aplikácie mojedane.sk a managing tax agent v spoločnosti TJ-Legal. Špecializuje sa na spracovanie slovenských, nemeckých a rakúskych daňových priznaní.

Vyplňte si svoje daňové priznanie online ešte dnes.

Je to jednoduché, rýchle a bezpečné.

Platby sú zastrešené overenou platobnou bránou TrustPay.