Deti – pomôžu Vám znížiť Vašu daňovú povinnosť

27 / máj 2020

Silvia Eliášová

Daňový rok 2019 so sebou priniesol množstvo zmien, medzi ktorými sa nájdu viac, aj menej pozitívne. Medzi tie pozitívnejšie patrí zmena výšky jednej z daňových výhod – daňového bonusu na deti. Vláda sa minulý rok rozhodla potešiť rodičov s malými deťmi a upravila výšku daňového bonusu pre deti do 6 rokov. Okrem toho, v rámci znižovania byrokracie upravili aj povinné prílohy k daňovému priznaniu. V našom článku Vám preto prinášame všetky potrebné informácie k správnemu uplatneniu daňového bonusu.

 

Možnosti, ako si môže daňovník uplatniť daňový bonusu, sú dve. Prvou z možností je, že si ho môže uplatniť mesačne u svojho zamestnávateľa (ak pracuje na Slovensku). Tou druhou možnosťou je uplatnenie ročného daňového bonusu jednorazovo v daňovom priznaní (to sa týka najmä daňovníkov, ktorí pracujú v zahraničí alebo majú príjem zo živnosti).

Daňové priznanie rýchlo a jednoducho!

Aké podmienky musí človek spĺňať, aby si mohol uplatniť daňový bonus na deti?

  1. Výška celkových zdaniteľných príjmov daňovníka zo zamestnania, z podnikania alebo z inej samostatnej zárobkovej činnosti musí dosiahnuť výšku 6-násobku minimálnej mzdy aspoň 3 120 €
  2. Musí ísť o dieťa nezaopatrené, ktoré žije s daňovníkom v spoločnej domácnosti, pričom sa musí jednať o dieťa vlastné, osvojené, dieťa prevzaté do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov na základe rozhodnutia príslušného orgánu a dieťa druhého z manželov
  3. Nárok na uplatnenie bonusu musí daňovník preukázať príslušnými dokladmi – kópiou rodného listu dieťaťa, ak ide o dieťa manželky – kópiou sobášneho listu, ak dieťa dovŕšilo 16 rokov veku je potrebné priložiť aj potvrdenie o návšteve školy
  4. Daňový bonus si môže daňovník uplatniť na dieťa do max. 25 rokov 

 

Výška daňového bonusu sa v roku 2019 zvýšila na 22,17 eur/mesačne a ročne na 266,04 eur. Okrem tohto zvýšenia ste možno zachytili informáciu o tzv. dvojitom daňovom bonuse na dieťa do 6 rokov, ktorý si môže daňovník prvý-krát uplatniť od mesiaca apríl 2019. Výška dvojitého daňového bonusu je 44,34 eur/mesačne.

 

Keďže vláda výpočet trochu skomplikovala, v ďalšej časti článku si na dvoch príkladoch ukážeme ako správne vypočítať výšku daňového bonusu.

 

Pr.1. Manželom Zubrohlavovým sa narodilo dieťa 24.12.2018. Pán Zubrohlav si chce uplatniť daňový bonus vo svojom daňovom priznaní za rok 2019. Hrubý príjem pána Zubrohlava roku 2019 bol vo výške 8976,42 eur. Na akú výšku daňového bonusu má daňovník nárok?

 

Pán Zubrohlav splnil všetky podmienky na uplatnenie daňového bonusu (ide o dieťa vlastné, výška príjmu je viac ako 3120 eur a dieťa žije s daňovníkom v spoločnej domácnosti). Dieťa dovŕši v decembri 2019 1 rok, pán Zubrohlav má teda nárok na dvojitý daňový bonus.

 

Keďže dvojitý daňový bonus sa dá uplatniť až v mesiaci apríl 2019, tak za mesiace január – marec bude výška daňového bonusu vo výške 22,17 eur/mesačne. Od apríla do konca roka 2019 bude daňový bonus vo výške 44,34 eur/mesačne. Výpočet nároku za rok 2019: (3×22,17) + (9×44,34) = 465,57 eur. P. Zubrohlavovi vznikne v roku 2019 nárok na daňový bonus vo výške 465,57 eur.

 

Pr.2. Veľmi špecifický je rok narodenia dieťaťa 2013, pretože práve v roku 2019 dieťa dovŕši 6 rokov, čo znamená, že prekročilo hranicu nároku na dvojitý daňový bonus. Aká bude výška nároku na daňový bonus, ak sa dieťa narodilo 6.8.2013?

 

V mesiacoch január – marec 2019 bude výška daňového bonusu 22,17 eur/mesačne. Od apríla 2019 (kedy sa dá uplatniť dvojitý daňový bonus 1.-krát) do augusta 2019 (keď dovŕši 6 rokov) uplatníme dvojitý daňový bonus vo výške 44,34 eur/mesačne. A od septembra 2019 do konca roka 2019 uplatníme daňový bonus vo výške 22,17 eur/mesačne. Výpočet nároku za rok 2019: (3×22,17) + (5×44,34) + (4×22,17) = 376,89 eur. Výška daňového bonusu za rok 2019, ak sa dieťa narodilo v auguste 2013 bude 376,89 eur.

 

Ako sme už naznačili na začiatku článku zmena nastala aj v povinnosti prikladať kópiu rodného listu, či potvrdenia o návšteve školy. Tieto zmeny však nie sú úplne jednoznačné. Rodný list dieťaťa totiž nemusí predkladať daňovník len v prípade, ak bol rodný list správcovi dane už predložený a nič sa v ňom nezmenilo.

 

Potvrdenia o návšteve školy, nemusí daňovník prikladať len u tých detí, ktoré navštevujú strednú alebo vysokú školu na území Slovenskej republiky. V prípade, že dieťa študuje mimo Slovenska, potvrdenie o návšteve školy je aj naďalej povinnou prílohou k daňovému priznaniu.

 

Zdá sa Vám to príliš komplikované? Nemusíte si nad tým lámať hlavu. Neváhajte a oslovte našu spoločnosť TJ-Legal s.r.o.,  v ktorej Vám spracujeme daňové priznanie rýchlo, uplatníme daňový bonus správne a upozorníme Vás aj nato, aké prílohy je potrebné k daňovému priznaniu priložiť.


Vylúčenie zodpovednosti:
 
Obsah článku je aktuálny k dňu jeho uverejnenia, ak nie je uvedené inak. Prosím berte na vedomie, že aktuálne články, blogy alebo videá na stránke mojedane.sk zahŕňajú všeobecné informácie o danej problematike a teda nepredstavujú odborné či daňové poradenstvo poskytnuté v konkrétnej situácii.

Ing. Silvia Eliášová

Som čerstvá absolventka Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Študovala som odbor Ekonomika a manažment malých a stredných podnikov. V súčasnosti sa v spoločnosti TJ-Legal zaoberám spracovaním slovenských daňových priznaní typu A. Mojim cieľom je stať sa expertom na poli účtovníctva.

Vyplňte si svoje daňové priznanie online ešte dnes.

Je to jednoduché, rýchle a bezpečné.

Platby sú zastrešené overenou platobnou bránou TrustPay.