fbpx

Daňový bonus na dieťa v roku 2020

27 / máj 2020

Silvia Eliášová

Daňový rok 2020 so sebou priniesol množstvo zmien, medzi ktorými sa nájdu viac, aj menej pozitívne. Medzi tie pozitívnejšie patrí zmena výšky jednej z odpočítateľných položiek – daňového bonusu na deti. Vláda sa minulý rok rozhodla potešiť rodičov s malými deťmi a upravila výšku daňového bonusu pre deti do 6 rokov. Okrem toho v rámci znižovania byrokracie upravili aj povinné prílohy k daňovému priznaniu. V našom článku vám prinášame všetky potrebné informácie k správnemu uplatneniu daňového bonusu.

 

Možnosti, ako si môže daňovník uplatniť daňový bonusu sú dve. Prvou z možností je, že si ho môže uplatniť mesačne u svojho zamestnávateľa (ak pracuje na Slovensku). Tou druhou možnosťou je uplatnenie daňového bonusu jednorazovo v daňovom priznaní (týka sa najmä daňovníkov, ktorí pracujú v zahraničí).

Daňové priznanie rýchlo a jednoducho!

Aké podmienky musí človek spĺňať, aby si mohol uplatniť daňový bonus na deti?

  1. Výška celkových zdaniteľných príjmov daňovníka zo zamestnania, z podnikania alebo z inej samostatnej zárobkovej činnosti musí dosiahnuť výšku 6-násobku minimálnej mzdy a jeho  vykázaný základ dane (čiastkový základ dane) musí byť vo výške aspoň 3 120 €
  2. Musí ísť o dieťa nezaopatrené, ktoré žije s daňovníkom v spoločnej domácnosti, pričom sa musí jednať o dieťa vlastné, osvojené, dieťa prevzaté do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov na základe rozhodnutia príslušného orgánu a dieťa druhého z manželov
  3. Nárok na uplatnenie bonusu musí daňovník preukázať príslušnými dokladmi – kópiou rodného listu dieťaťa, ak ide o dieťa manželky – kópiou sobášneho listu, ak dieťa dovŕšilo 16 rokov veku je potrebné priložiť aj potvrdenie o návšteve školy
  4. Daňový bonus si môže daňovník uplatniť na dieťa do max. 25 rokov 

 

Výška daňového bonusu v roku 2020 sa zvýšila na 22,17 €/mesačne a ročne na 266,04 €. Okrem tohto zvýšenia ste možno zachytili informáciu o tzv. dvojitom daňovom bonuse na dieťa do 6 rokov, ktorý si môže daňovník prvýkrát uplatniť za mesiac apríl 2020. Výška dvojitého daňového bonusu je 44,34 €/mesačne.

Keďže vláda výpočet trochu skomplikovala, v ďalšej časti článku si na dvoch príkladoch ukážeme ako správne vypočítať výšku daňového bonusu.

 

Príklad č. 1: 

Manželom Novákovým sa narodilo dieťa 24. decembra 2018. Pán Novák si chce uplatniť daňový bonus vo svojom daňovom priznaní za rok 2019. Hrubý príjem pána Nováka roku 2019 bol vo výške 8 976,42 €. Na akú výšku daňového bonusu má daňovník nárok?

 

Pán Novák splnil všetky podmienky na uplatnenie daňového bonusu (ide o dieťa vlastné, výška hrubého príjmu je viac ako 3 210 € a dieťa žije s daňovníkom v spoločnej domácnosti). Dieťa dovŕši v decembri 1 rok, pán Novák má teda nárok na dvojitý daňový bonus.

 

Keďže dvojitý daňový bonus sa dá uplatniť až v apríli, tak za mesiace január – marec bude výška daňového bonusu vo výške 22,17 €. Od apríla do konca roka bude daňový bonus vo výške 44,34 €.

 

Výpočet: 3 x 22,17 € + 9 x 44,34 € = 465,57 €

Príklad č. 2:

Veľmi špecifický je rok narodenia 2013, pretože práve v roku 2020 dieťa dovŕši 7 rokov, čo znamená, že prekročilo hranicu nároku na dvojitý daňový bonus. Aká bude výška nároku na daňový bonus, ak sa dieťa narodilo napríklad 6. augusta 2013?

 

V mesiacoch január – marec bude výška daňového bonusu 22,17 €. Od apríla (kedy sa dá uplatniť dvojitý daňový bonus 1-krát) do augusta (keď dovŕši 7 rokov) uplatníme dvojitý daňový bonus vo výške 44,34 €. A od septembra do konca roka uplatníme daňový bonus vo výške 22,17 €.

 

Výška daňového bonusu, ak sa dieťa narodilo v auguste 2013 bude 376,89 €.

 

Výpočet: (3 x 22,17 €) + (5 x 44,34 €) + (4 x 22,17 €) = 376,89 €

 

Aké zmeny sa týkajú potrebných dokladov?

Ako sme už naznačili na začiatku článku zmena nastala aj v povinnosti prikladať kópiu rodného listu, či potvrdenia o návšteve školy. Tieto zmeny však nie sú úplne jednoznačné. Rodný list dieťaťa totiž nemusí predkladať daňovník len v prípade, ak bol rodný list správcovi dane už predložený a nič sa v ňom nezmenilo.

 

Potvrdenia o návšteve školy, nemusí daňovník prikladať len u tých detí, ktoré navštevujú strednú alebo vysokú školu na území Slovenskej republiky. V prípade, že dieťa študuje mimo Slovenska, potvrdenie o návšteve školy je aj naďalej povinnou prílohou k daňovému priznaniu.

 

Zdá sa vám to príliš komplikované? Neváhajte a oslovte našu materskú spoločnosť TJ-Legal s.r.o.,  daňové priznanie vám spracujeme rýchlo a jednoducho, uplatníme daňový bonus správne a upozorníme vás aj nato, aké prílohy je potrebné k daňovému priznaniu priložiť.

Daňové priznanie online cez mojedane.sk

Ing. Silvia Eliášová

Som čerstvá absolventka Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Študovala som odbor Ekonomika a manažment malých a stredných podnikov. V súčasnosti sa v spoločnosti TJ-Legal zaoberám spracovaním slovenských daňových priznaní typu A. Mojim cieľom je stať sa expertom na poli účtovníctva.

Vyplňte si svoje daňové priznanie online ešte dnes.

Je to jednoduché, rýchle a bezpečné.

Platby sú zastrešené overenou platobnou bránou TrustPay.