Aké sú povinné prílohy k daňovému priznaniu?

2. august 2021

Autor Marián Konečný

Daňové priznanie máte vypracované a chystáte sa ho podať na príslušný daňový úrad? Predtým, ako tak urobíte, skontrolujte, či ste k nemu priložili všetky povinné prílohy. Aké to sú? Kompletný prehľad nájdete v našom článku.

 

prílohy k daňovému priznaniu

 

Povinné prílohy - daňové priznanie k dani z príjmov fyzických osôb typ A (DPFOA)

Medzi povinné prílohy k daňovému priznaniu A patria:

 1. potvrdenia o všetkých zdaniteľných príjmoch zo závislej činnosti/zamestnania FO, plynúcich zo zdrojov na území Slovenskej republiky a zo zdrojov v zahraničí a o zaplatenom poistnom (postačovať budú aj kópie);
 2. ak si v daňovom priznaní uplatňujete daňový bonus na vyživované dieťa, je k daňovému priznaniu potrebné priložiť:
 • kópiu rodného listu, kópiu rozhodnutia o osvojení v prípade osvojenia dieťaťa a pod. (daňovník nie je povinný predkladať tieto podklady opakovane, ak už tieto podklady predložené boli a nenastala v nich žiadna zmena - prvýkrát platí pri podaní daňového priznania za zdaňovacie obdobie 2019);
 • potvrdenie o návšteve školy za príslušné školské obdobie (platí len pre dieťa študujúce v zahraničí, deti študujúce na Slovensku toto potvrdenie predkladať nemusia - prvýkrát platí pri podaní daňového priznania za zdaňovacie obdobie 2019);
 1. pokiaľ si v daňovom priznaní uplatňujete daňový bonus na zaplatené úroky, povinnou prílohou daňového priznania je kópia potvrdenia vydaného veriteľom (bankou) o úveroch na bývanie a o zmene a doplnení niektorých zákonov;
 2. ak ste splnili podmienky a chcete darovať 3 % z dane, je potrebné, aby ste k daňovému priznaniu priložili písomné potvrdenie o výkone dobrovoľníckej činnosti, a to počas najmenej 40 hodín v príslušnom zdaňovacom období.

 

Daňové priznanie rýchlo a jednoducho!

Medzi ďalšie prílohy daňového priznania môžeme zaradiť:

 1. potvrdenie o výške priznaného dôchodku v danom zdaniteľnom období, a to v prípade, že daňovníkovi je v zdaňovacom období k 1. januáru priznaný dôchodok (výsluhový/starobný), alebo mu bol k 1. januáru priznaný spätne, a uplatňuje si nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka;
 2. sobášny list, potvrdenie o zdaniteľných príjmoch manželky, ak bola v zdaňovacom období zamestnaná, potvrdenie o vyplatení dávok (Sociálna poisťovňa/Úrad práce), resp. potvrdenie o zaradení do evidencie uchádzačov o zamestnanie (Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny), potvrdenie preukazujúce zdravotné postihnutie (napr. preukaz ZŤP), a to v závislosti od danej situácie. Tieto prílohy je potrebné doplniť v prípade, že si daňovník uplatňuje nezdaniteľnú časť  základu dane na manželku;
 3. ďalej potvrdenie o úhrade za poskytnuté kúpeľné procedúry, vrátane úhrady za stravu a ubytovanie súvisiace s kúpeľnou starostlivosťou, ako aj poplatok za parkovanie, a to v prípade uplatnenia nezdaniteľnej časti základu dane na kúpeľnú starostlivosť na seba, manželku a deti;
 4. daňovník, ktorý si nezdaniteľnú časť základu dane, ktorou sú príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie, uplatňuje prostredníctvom daňového priznania, nemá automaticky povinnosť priložiť k daňovému priznaniu doklad, ktorým by nárok na uplatnenie tejto nezdaniteľnej časti základu dane preukázal. Správca dane je oprávnený daňovníka na jeho preukázanie vyzvať;
 5. potvrdenie o zaplatených preddavkoch podľa § 34 zákona o dani z príjmov, ak boli hradené.

 

Náš tip

Prečítajte si v našom článku o daňovej optimalizácii, aké rôzne daňové bonusy môžete využiť.

Čo ak som už podal/a daňové priznanie bez povinných príloh?

Už ste podali daňové priznanie a prišli ste na to, že niektoré prílohy vám chýbali, alebo si len nie ste istý/á? Nezúfajte, daňový úrad vám v prípade chýbajúcich príloh zašle výzvu, v ktorej definuje, čo vám chýba a v akej lehote je potrebné tieto prílohy/podklady doplniť. Ak sa však chcete tejto výzve vyhnúť, ušetriť si čas a starosti vyplývajúce z dodatočného doplňovania povinných príloh, pri najbližšom podávaní daňového priznania vám, veríme, pomôže náš zoznam.

 

Prečítajte si tiež blog o tom, kedy vám po podaní daňového priznania príde na účet prípadný. daňový preplatok

 

Daňové priznanie online cez mojedane.sk


Zdroje: Financnasprava.sk, Zákon o dani z príjmov

Zdroj obrázku: Shutterstock

 

Vylúčenie zodpovednosti:

 

Obsah článku je aktuálny k dňu jeho uverejnenia, ak nie je uvedené inak. Prosím berte na vedomie, že aktuálne články, blogy alebo videá na stránke mojedane.sk zahŕňajú všeobecné informácie o danej problematike a teda nepredstavujú odborné či daňové poradenstvo poskytnuté v konkrétnej situácii.

Marián Konečný

Absolvent Ekonomickej univerzity v Bratislave v študijnom programe: finančné riadenie podniku. V súčasnosti sa špecializuje na spracovanie slovenských a českých daňových priznaní.

Vyplňte si svoje daňové priznanie online ešte dnes.

Je to jednoduché, rýchle a bezpečné.

Platby sú zastrešené overenou platobnou bránou TrustPay.