fbpx

Kedy sa pracujúcemu dôchodcovi vyplatí podať daňové priznanie

28 / okt 2018

Zuzana Kollárová

Kedy sa pracujúcemu dôchodcovi vyplatí podať daňové priznanie, Zdroj: pixabay.com

Štát si určil výšku príjmov v roku, ktorá sa nezdaňuje. Je to polovica nezdaniteľnej sumy. Keďže tá sa o čosi tento rok zvýšila, porástla aj suma príjmu, ktorý sa nezdaňuje a teda daňovník sa nemusí trápiť podávaním daňového priznania.

To je povinný podať každý daňovník (aj dôchodca), ak jeho celkové zdaniteľné príjmy dosiahnuté v roku 2018 presiahli 1 915,01 eura. Do celkových zdaniteľných príjmov sa zahrňujú všetky príjmy, ktoré sú predmetom dane a nie sú od dane z príjmov oslobodené. Dôchodkové dávky, teda starobný, invalidný či predčasný dôchodok sú od dane z príjmov oslobodené.

Výhodnosť podať daňové priznanie:

Penzisti, ktorí pracovali a ich zárobok neprekročil hranicu 1 915,01 eura, síce nemajú povinnosť podať daňové priznanie, ale ak ho nepodajú, urobia zásadnú chybu.

Ak ho podajú v marci na budúci rok, daňový úrad im vráti všetky zaplatené dane najneskôr do 40 dní po poslednom termíne na podanie priznania, teda do 10. mája.

Zaplatené dane však dostanú naspäť len tí penzisti, ktorí sami podajú daňové priznanie. Ak by požiadali svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania daní, nemôžu si uplatniť oslobodenie od dane do výšky polovice nezdaniteľného minima, čo znamená, že im štát nevráti žiadne dane.

Rozhodujúci je pritom celkový príjem dôchodcu od všetkých zamestnávateľov. V podanom daňovom priznaní dôchodcovi vznikne daňový preplatok a daňový úrad mu vráti tento daňový preplatok na základe žiadosti o vrátenie daňového preplatku, ktorá je súčasťou daňového priznania. Pozor ale, daňový preplatok daňový úrad vráti iba v prípade, že je väčší ako 5 eur.

Oslobodenie od dane v prípade zárobku, ktorý neprekračuje polovicu nezdaniteľného minima, môžu využiť aj tí dôchodcovia, ktorí majú príjem napríklad z prenájmu. Ak im po odpočítaní sumy oslobodenej od dane pri prenájme 500 eur zostane za minulý rok zárobok nižší ako 1 915,01 eura, nemusia vôbec podávať daňové priznanie ani platiť daň. Keď budú podávať daňové priznanie za rok 2018, nebudú musieť platiť daň, ak im po odrátaní sumy 500 eur zostane príjem nižší ako 1 915,01 eura.


Náš tip:

Pomocou aplikácie mojedane.sk spracujete daňové priznanie pre pracujúceho dôchodcu jednoducho, rýchlo a hlavne bezpečne.


Nezdaniteľná suma. Áno či nie?:

Väčšina penzistov si nemôže uplatniť nezdaniteľnú sumu. Podpísať vyhlásenie na uplatnenie nezdaniteľnej sumy môže iba daňovník, ktorý nie je na začiatku zdaňovacieho obdobia poberateľom dôchodku.

Ak dostávali dôchodok celý rok, teda už k 1. januáru 2018, majú nárok na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane iba v prípade, že ročná suma vyplateného dôchodku v roku 2018 v úhrne nepresahuje sumu 3 830,02 eura. Potom nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka predstavuje rozdiel medzi sumou 3 830,02 eura a vyplatenou sumou dôchodku. Teda aspoň časť nezdaniteľného minima tak môže v tomto roku využiť len ten penzista, ktorý má dôchodok nižší ako 319,17 eura. Takýto zamestnanec – dôchodca si môže uplatniť nezdaniteľnú sumu až pri ročnom zúčtovaní alebo pri podaní daňového priznania za rok 2018.

Keďže priemerný starobný dôchodok bol v septembri 443 eur, nezdaniteľnú časť zo základu dane si môže uplatniť len málo pracujúcich penzistov.

Ak je celoročná penzia pracujúceho penzistu vyššia ako nezdaniteľná suma, nárok na nezdaniteľnú sumu nemá a preto sa mu jeho zárobok zdaňuje. Jeho zamestnávateľ mu každý mesiac z príjmu odvádza preddavok na daň.

Ak sa fyzická osoba stala poberateľom starobného dôchodku v priebehu roka 2018, má nárok na celú nezdaniteľnú časť vo výške 3 830,02 eura.

Ako na to:

Ak má dôchodca iba príjmy zo zamestnania (zo závislej činnosti), pracoval teda na základe riadnej pracovnej zmluvy alebo dohody o vykonaní práce, podáva daňové priznanie k dani z príjmov FO typu A.

Ak dosiahol aj iné druhy zdaniteľných príjmov, napríklad príjem z prenájmu nehnuteľností, alebo príjem z nepeňažnej výhry, alebo príjem z predaja nehnuteľnosti, alebo príjem z vyplatenia podielového listu, podáva daňové priznanie k dani z príjmov FO typu B.

Príklad ako vyplniť daňové priznanie:

Dôchodca Jozef poberal v roku 2018 popri dôchodku 350 eur mesačne aj príjem z práce dohodu 1 800 eur za celý rok. Zamestnávateľ mu zrazil preddavky na daň 342 eur. Nárok na nezdaniteľnú časť nemal.

 

Jozef musí vyplniť daňové priznanie typu A. Na 2. strane tlačiva musí uviesť, že je poberateľom dôchodku. Keďže jeho celoročný príjem z práce na dohodu bol nižší ako hranica 1 915,01 eura, štát mu vráti celú odvedenú daň 342 eur.


Mohlo by vás zaujímať:

Lehota na podaj daňového priznania 2018

Ako prepočítať príjem zo zahraničia ak bol v inej mene ako euro

Ako správne vypočítať nezdaniteľnú časť základu dane na manželku

8 najčastejších chýb v daňovom priznaní

10 jednoduchých krokov k podaniu daňového priznania

Mgr. Zuzana Kollárová

Absolvovala som žurnalistiku na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Pôsobila som v redakcii týždenníka Technické noviny, v denníkoch Práca a Hospodárske noviny ako redaktorka, zástupkyňa šéfredaktora a šéfeditorka servisných príloh. V súčasnosti píšem pre týždenník Trend. Baví ma sledovanie zmien v zákonoch, financiách a daniach.

Vyplňte si svoje daňové priznanie online ešte dnes.

Je to jednoduché, rýchle a bezpečné.

Platby sú zastrešené overenou platobnou bránou TrustPay.