Kedy sa pracujúcemu dôchodcovi vyplatí podať daňové priznanie

28. október 2018

Autor Zuzana Kollárová

Aktualizácia: 19. máj 2020

Kedy sa pracujúcemu dôchodcovi vyplatí podať daňové priznanie? (zdroj fotografie: pixabay.com)

Štát si určil výšku príjmov v roku, ktorá sa nezdaňuje. Je to polovica nezdaniteľnej sumy. Keďže tá sa z roka na rok zvyšuje, porástla aj suma príjmu, ktorý sa nezdaňuje a teda daňovník sa nemusí trápiť podávaním daňového priznania.

To je povinný podať každý daňovník (aj dôchodca), ak jeho celkové zdaniteľné príjmy dosiahnuté v roku 2019 presiahli 1 968,68 €. Do celkových zdaniteľných príjmov patria všetky príjmy, ktoré sú predmetom dane a nie sú od dane z príjmov oslobodené. Dôchodkové dávky, teda starobný, invalidný či predčasný dôchodok sú od dane z príjmov oslobodené.

Výhody podania daňového priznania:

Penzisti, ktorí pracovali a ich zárobok neprekročil hranicu 1 968,68 €, síce nemajú povinnosť podať daňové priznanie, ale ak ho nepodajú, urobia zásadnú chybu.

Ak ho podajú v marci na budúci rok, daňový úrad im vráti všetky zaplatené dane najneskôr do 40 dní po poslednom termíne na podanie priznania, teda do 10. mája.

Zaplatené dane však dostanú naspäť len tí penzisti, ktorí sami podajú daňové priznanie. Ak by požiadali svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania daní, nemôžu si uplatniť oslobodenie od dane do výšky polovice nezdaniteľného minima, čo znamená, že im štát nevráti žiadne dane.

Rozhodujúci je pritom celkový príjem dôchodcu od všetkých zamestnávateľov. V podanom daňovom priznaní dôchodcovi vznikne daňový preplatok a daňový úrad mu vráti tento daňový preplatok na základe žiadosti o vrátenie daňového preplatku, ktorá je súčasťou daňového priznania. Pozor ale, daňový preplatok daňový úrad vráti iba v prípade, že je väčší ako 5 €.

Oslobodenie od dane v prípade zárobku, ktorý neprekračuje polovicu nezdaniteľného minima, môžu využiť aj tí dôchodcovia, ktorí majú príjem napríklad z prenájmu. Keď budú podávať daňové priznanie za rok 2019, nebudú musieť platiť daň, ak im po odrátaní sumy 500 € zostane príjem nižší ako 1 968,68 €.


Náš tip:

Ďaňové priznanie rýchlo a jednoducho!

 


Nezdaniteľná suma. Áno či nie?:

Väčšina penzistov si nemôže uplatniť nezdaniteľnú sumu. Podpísať vyhlásenie na uplatnenie nezdaniteľnej sumy môže iba daňovník, ktorý nie je na začiatku zdaňovacieho obdobia poberateľom dôchodku.

Ak dostávali dôchodok celý rok, teda už k 1. januáru 2019, majú nárok na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane iba v prípade, že ročná suma vyplateného dôchodku v roku 2019 v úhrne nepresahuje sumu 3 937,36 €. Potom nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka predstavuje rozdiel medzi sumou 3 937,36 € a vyplatenou sumou dôchodku. Teda aspoň časť nezdaniteľného minima tak môže v tomto roku využiť len ten penzista, ktorý má dôchodok nižší ako 328,12 €. Takýto zamestnanec - dôchodca si môže uplatniť nezdaniteľnú sumu až pri ročnom zúčtovaní alebo pri podaní daňového priznania za rok 2019.

Keďže priemerný starobný dôchodok bol k 1. januáru 477 €, nezdaniteľnú časť zo základu dane si môže uplatniť len málo pracujúcich penzistov.

Ak je celoročná penzia pracujúceho penzistu vyššia ako nezdaniteľná suma, nárok na nezdaniteľnú sumu nemá a preto sa mu jeho zárobok zdaňuje. Jeho zamestnávateľ mu každý mesiac z príjmu odvádza preddavok na daň.

Ak sa fyzická osoba stala poberateľom starobného dôchodku v priebehu roka 2019, má nárok na celú nezdaniteľnú časť vo výške 3 937,36 €.

Ako na to:

Ak má dôchodca iba príjmy zo zamestnania (zo závislej činnosti), pracoval teda na základe riadnej pracovnej zmluvy alebo dohody o vykonaní práce, podáva daňové priznanie k dani z príjmov FO typu A.

Ak dosiahol aj iné druhy zdaniteľných príjmov, napríklad príjem z prenájmu nehnuteľností, alebo príjem z nepeňažnej výhry, alebo príjem z predaja nehnuteľnosti, alebo príjem z vyplatenia podielového listu, podáva daňové priznanie k dani z príjmov FO typu B.

Príklad ako vyplniť daňové priznanie:

Dôchodca Jozef poberal v roku 2019 popri dôchodku 350 € mesačne aj príjem z práce dohodu 1 800 € za celý rok. Zamestnávateľ mu zrazil preddavky na daň 342 €. Nárok na nezdaniteľnú časť nemal.

 

Jozef musí vyplniť daňové priznanie typu A. Na 2. strane tlačiva musí uviesť, že je poberateľom dôchodku. Keďže jeho celoročný príjem z práce na dohodu bol nižší ako hranica 1 968,68 €, štát mu vráti celú odvedenú daň 342 €.

Daňové priznanie online cez mojedane.sk


Mohlo by vás zaujímať:

Ako prepočítať príjem zo zahraničia ak bol v inej mene ako euro

Ako správne vypočítať nezdaniteľnú časť základu dane na manželku

8 najčastejších chýb v daňovom priznaní

10 jednoduchých krokov k podaniu daňového priznania

 


Vylúčenie zodpovednosti:
 
Obsah článku je aktuálny k dňu jeho uverejnenia, ak nie je uvedené inak. Prosím berte na vedomie, že aktuálne články, blogy alebo videá na stránke mojedane.sk zahŕňajú všeobecné informácie o danej problematike a teda nepredstavujú odborné či daňové poradenstvo poskytnuté v konkrétnej situácii.

 

Zuzana Kollárová

Absolvovala som žurnalistiku na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Pôsobila som v redakcii týždenníka Technické noviny, v denníkoch Práca a Hospodárske noviny ako redaktorka, zástupkyňa šéfredaktora a šéfeditorka servisných príloh. V súčasnosti píšem pre týždenník Trend. Baví ma sledovanie zmien v zákonoch, financiách a daniach.

Vyplňte si svoje daňové priznanie online ešte dnes.

Je to jednoduché, rýchle a bezpečné.

Platby sú zastrešené overenou platobnou bránou TrustPay.