Vedeli ste, že z týchto príjmov nemusíte platiť daň?

24. január 2017

Autor Milan Polician

Aktualizované: 24. marca 2020

 

Daňové priznanie online cez mojedane.sk

Ktoré príjmy sa nezdaňujú?

Vedeli ste, že nie všetky príjmy, ktoré dosiahnete v priebehu roka je potrebné zdaniť? Naopak, aj naša legislatíva pozná príjmy, ktoré sú od dane oslobodené. Ktoré to sú uvádza § 9 zákona o dani z príjmov.

 

Vybrali sme pre vás niektoré príjmy oslobodené od dane (celý zoznam nájdete v Zákone o dani z príjmov, časti druhej, §9):

 

 • príjem z predaja nehnuteľnosti (pozri aj článok daň z nehnuteľnosti) po uplynutí piatich rokov odo dňa jej nadobudnutia, ak predávajúci nemal predmetnú nehnuteľnosť zahrnutú v obchodnom majetku
 • príjem z predaja nehnuteľnosti nadobudnutej dedením v priamom rade alebo niektorým z manželov, ak uplynie aspoň päť rokov odo dňa nadobudnutia tejto nehnuteľnosti preukázateľne do vlastníctva alebo spoluvlastníctva poručiteľa
 • príjem z predaja hnuteľnej veci, ak ju predávajúci nemal zahrnutú v obchodnom majetku
 • príjem prijatý v rámci plnenia vyživovacej povinnosti podľa osobitného predpisu a obdobné plnenie poskytované zo zahraničia (podľa zákona o rodine, zákona o náhradnom výživnom)
 • príjem z prenájmu nehnuteľností a príjem z príležitostných činností, ak úhrn týchto príjmov nepresiahne v zdaňovacom období 500 €, pričom ak takto vymedzené príjmy presiahnu túto sumu, do základu dane sa zahrnú len príjmy nad takto ustanovenú sumu
 • príjem z prevodu členských práv a povinností v bytovom družstve súvisiacich s prevodom práva užívania nájomného družstevného bytu, ak daňovník užíval tento byt na bývanie aspoň päť rokov odo dňa uzavretia nájomnej zmluvy s bytovým družstvom
 • príjem získaný nadobudnutím vlastníctva bytu ako náhrady za uvoľnený byt, alebo prijatá náhrada za uvoľnený byt užívateľom bytu od oprávnenej osoby, ktorej bola vydaná nehnuteľnosť podľa osobitných predpisov, alebo od dediča oprávnenej osoby, ktorej bola vydaná nehnuteľnosť, v ktorej sa takýto byt nachádza
 • príjem z prevodu opcií, z prevodu cenných papierov a z prevodu účasti na spoločnosti s ručením obmedzeným, komanditnej spoločnosti alebo z prevodu členských práv družstva, ak úhrn týchto príjmov znížený o výdavok nepresiahne v zdaňovacom období 500 €, pričom ak takto vymedzený rozdiel medzi úhrnom príjmov a úhrnom výdavkov presiahne túto sumu, do základu dane sa zahrnie len rozdiel nad takto ustanovenú sumu; ak daňovník súčasne dosiahol aj príjmy z prenájmu nehnuteľnosti a príjmy z príležitostných činností, uplatní sa oslobodenie pri všetkých týchto príjmoch najviac v úhrnnej výške 500 €
 • z predaja cenných papierov podľa § 8 ods. 1 písm. e) prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu alebo na obdobnom zahraničnom regulovanom trhu, ak doba medzi ich nadobudnutím a predajom presiahne jeden rok; od dane nie je oslobodený príjem z predaja cenných papierov, ktoré boli obchodným majetkom daňovníka
 • z predaja cenných papierov, opcií a príjem z derivátových operácií plynúci z dlhodobého investičného sporenia po splnení podmienok ustanovených osobitným predpisom vrátane príjmu vyplateného po uplynutí 15 rokov od začiatku dlhodobého investičného sporenia (od dane nie je oslobodený príjem z predaja cenných papierov, opcií a príjem z derivátových operácií, ktoré boli obchodným majetkom daňovníka)
 • náhrada za stratu času dobrovoľníka zapísaného v informačnom systéme športu podľa osobitného predpisu, ak úhrn týchto príjmov nepresiahne v zdaňovacom období 500 €, pričom ak takto vymedzené príjmy presiahnu túto sumu, do základu dane sa zahrnú len príjmy nad takto ustanovenú sumu; výdavky k príjmom zahrňovaným do základu dane sa zistia rovnakým pomerom, ako je pomer príjmov zahrňovaných do základu dane k celkovým príjmom
 • dávky, podpory a služby z verejného zdravotného poistenia, individuálneho zdravotného poistenia, sociálneho poistenia, nemocenského zabezpečenia a úrazového zabezpečenia, plnenia zo starobného dôchodkového sporenia, okrem sumy vyplatenej podľa osobitného predpisu, a plnenia z povinného zahraničného poistenia rovnakého druhu
 • dávky a príspevky na zabezpečenie základných životných podmienok a riešenie hmotnej núdze, sociálne služby, peňažné príspevky na kompenzáciu sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia, štátne dávky a štátne sociálne dávky upravené osobitnými predpismi, ďalšie sociálne dávky a plnenia rovnakého druhu z členských štátov EÚ a štátov, ktoré sú zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore
 • plnenia z poistenia osôb okrem plnenia z poistenia pre prípad dožitia určitého veku, alebo doplnkového dôchodkového sporenia podľa osobitného predpisu
 • štipendiá poskytované z prostriedkov štátneho rozpočtu alebo poskytované vysokými školami, štipendiá poskytované žiakom podľa osobitného predpisu, podpory a príspevky z prostriedkov nadácií, občianskych združení, neziskových organizácií, rozpočtov obcí, VÚC a štátnych fondov okrem platieb prijatých ako náhrada za stratu príjmu alebo v súvislosti s výkonom závislej činnosti alebo podnikateľskej činnosti alebo inej samostatnej zárobkovej činnosti (pozri aj článok študent a daňové priznanie)
 • výhry v lotériách a iných podobných hrách prevádzkovaných na základe povolenia vydaného podľa osobitných predpisov a obdobné výhry zo zahraničia (napr. Keno, Loto, Euromilióny)
 • prijaté ceny alebo výhry (okrem výhier v lotériách a iných podobných hrách prevádzkovaných na základe povolenia vydaného podľa osobitných predpisov) v hodnote neprevyšujúcej 350 € za cenu alebo výhru, pričom do základu dane sa zahrnú len príjmy presahujúce túto ustanovenú sumu 
 • prijatá náhrada za vyvlastnenie pozemkov a stavieb vo verejnom záujme vyplatená podľa osobitného predpisu
 • hmotné zabezpečenie žiakov stredných odborných škôl a žiakov odborných učilíšť poskytované podľa osobitného predpisu
 • suma daňového zvýhodnenia na vyživované dieťa žijúce s daňovníkom v domácnosti (ďalej len „daňový bonus“, pozri aj článok daňový bonus na dieťa) vyplatená daňovníkovi podľa § 33 a plnenia rovnakého druhu z členských štátov Európskej únie a štátov, ktoré sú zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore

Ďaňové priznanie rýchlo a jednoducho!

 

Zdroj: Finančná správa, Zákon o dani z príjmov (stav 24.03.2020)

 


Vylúčenie zodpovednosti:
 
Obsah článku je aktuálny k dňu jeho uverejnenia, ak nie je uvedené inak. Prosím berte na vedomie, že aktuálne články, blogy alebo videá na stránke mojedane.sk zahŕňajú všeobecné informácie o danej problematike a teda nepredstavujú odborné či daňové poradenstvo poskytnuté v konkrétnej situácii.

Milan Polician

Jeden z autorov aplikácie mojedane.sk a managing tax agent v spoločnosti TJ-Legal. Špecializuje sa na spracovanie slovenských, nemeckých a rakúskych daňových priznaní.

Vyplňte si svoje daňové priznanie online ešte dnes.

Je to jednoduché, rýchle a bezpečné.

Platby sú zastrešené overenou platobnou bránou TrustPay.