fbpx

Daňový bonus na dieťa

19 / jan 2017

Milan Polician

Daňovník má možnosť uplatniť si daňový bonus za rok 2016 na každé vyživované dieťa. Bonus sa vzťahuje na každé dieťa žijúce spoločne v domácnosti daňovníka ako aj na dieťa s prechodným pobytom v prípade, ak študuje na strednej škole a býva na internáte. Ročne táto suma predstavuje až 256,92€ čo je v prepočte na mesiac 21,41€. Dôležité však je, že suma daňového bonusu nám znižuje daň, nie základ dane.

 

Daňový bonus v jednotlivých mesiacoch

Rok

Daňový bonus za mesiac

2016

Január až Jún

Júl až December

21,41€

21,41€

2015

Január až jún

Júl až December

21,41€

21,41

 

Uplatnenie daňového bonusu

Daňovník má možnosť uplatniť si daňový bonus na dieťa za kalendárny mesiac:

  • v ktorom sa dieťa narodilo
  • v ktorom bolo dieťa osvojené príp. prevzaté do náhradnej starostlivosti za rodičov (rozhoduje o tom príslušný orgán)
  • v ktorom sa začína príprava dieťaťa na budúce povolanie

 

Uplatnenie daňového bonusu je možné iba pre daňovníka, ktorého trvalé bydlisko sa nachádza na území Slovenska a má neobmedzenú daňovú povinnosť, teda je daňovým rezidentom. Ak suma zdaniteľných príjmov daňovníka zo zdrojov získaných na Slovensku vykazuje min. 90% zo všetkých celosvetových príjmov (príjem zo Slovenska a zahraničia) za príslušné zdaňovacie obdobie, daňovník si v tomto prípade môže daňový bonus uplatniť.

 

Uplatnenie daňového bonusu je možné iba do výšky dane za zdaňovacie obdobie. V prípade, že je suma dane nižšia ako suma daňového bonusu, daňovník daň neplatí ale pri podaní daňového priznania požiada správcu dane o vyplatenie rozdielu medzi daňovým bonusom a daňou za príslušné zdaňovacie obdobie.

 

Daňovník nestráca nárok na už priznaný daňový bonus ani vtedy, ak jeho zdaniteľné príjmy v niektorých mesiacoch dosahovali polovicu minimálnej mzdy a zamestnávateľ (platiteľ dane) za príslušné  mesiace už daňový bonus priznal.

 

Ak mal daňovník zdaniteľné príjmy zo závislej činnosti, vykázal základ dane podľa § 6 za príslušné zdaňovacie obdobie  a zamestnávateľ (platiteľ dane) priznal daňovníkovi iba pomernú časť daňového bonusu, môže si daňovník zvyšok pomernej časti daňového bonusu nepriznanej zamestnávateľom uplatniť pri podaní daňového priznania.

 

 

 

Rozdiely v podmienkach na uplatnenie daňového bonusu medzi zamestnancom a SZČO

 

Zamestnanec

Základná podmienka pre uplatnenie daňového bonusu pre zamestnanca je dosiahnutie min. ročného príjmu vo výške 6-násobku minimálnej mzdy.

Daňový bonus si môže uplatniť aj mesačne ak:

  • má u zamestnávateľa podpísané vyhlásenie k zdaneniu príjmov zo závislej činnosti
  • u rovnakého zamestnávateľa musí dosiahnuť hrubý príjem minimálne vo výške polovice mesačnej minimálnej mzdy

 

Ak zamestnancovi bol priznaný daňový bonus len v niektorých mesiacoch, nestratí naň po skončení roka nárok ani v prípade, ak nedosiahne za rok predpísanú výšku zdaniteľných príjmov zo závislej činnosti.

 

Ak zamestnancovi bol priznaný daňový bonus len v niektorých mesiacoch alebo si ho neuplatňoval vôbec (ani iná oprávnená osoba) a dosiahol predpísanú výšku zdaniteľných príjmov zo závislej činnosti, má nárok na uplatnenie ročného daňového bonusu. Môže si ho dodatočne uplatniť sám pri podaní daňového priznania alebo v ročnom zúčtovaní u zamestnávateľa.

 

SZČO

Ak daňovníkom je zamestnanec, ktorý súčasne vykazuje vysoký príjem aj z podnikania a daňový bonus mu bol priznaný iba v niektorých mesiacoch, môže o zvyšok daňového bonusu požiadať v daňovom priznaní po vykázaní príslušného čiastkového základu dane.

 

Rovnako si môže daňovník – zamestnanec uplatniť daňový bonus v daňovom priznaní za príslušné zdaňovacie obdobie aj v prípade ak nevykazuje dostatočné zdaniteľné príjmy zo závislej činnosti, avšak, dosahuje vysoké príjmy z podnikania a vykáže základ dane.

 

Pomerná časť dodatočného uplatnenia daňového bonusu

Možnosť uplatnenia daňového bonusu má vždy len jeden daňovník. V prípade, ak podmienky pre upletenie tohto bonusu spĺňa viacero osôb, ktoré sa však  nedohodnú , platí, že daňový bonus na všetky deti bude vyplácaný v poradí:

  1. matka
  2. otec
  3. iná oprávnená osoba

 

V prípade, že sa daňovníci dohodnú, môžu si pomernú časť daňového bonusu uplatniť po častiach napr. po mesiacoch pre 1 daňovníka. Zvyšnú časť daňového bonusu si uplatní druhý z daňovníkov. V oboch prípadoch sa daňový bonus uplatňuje na všetky deti.

 

Ak si daňovník uplatňoval daňový bonus za jeden alebo niekoľko mesiacov, môže si o túto sumu znížiť daň a to tak, že sčíta výšku bonusov za jednotlivé mesiace, kedy bonus poberal (podľa tabuľky uvedenej vyššie)  a v ročnom zúčtovaní túto sumu odpočíta od dane.

 

* v aplikácii mojedane.sk si môžete vypracovať bezplatnú kalkuláciu. Ak vám vznikne nárok na vrátenie daní môžete si zakúpiť vypracované daňové priznanie, ktoré vám bude zaslané priamo na váš e-mail.

 

Náš tip 1:

O bonus na dieťa môžete požiadať aj v prípade, že ste pracovali v zahraničí. Na jeho uplatnenie je potrebné splniť dve horeuvedené podmienky:

  1. trvalý pobyt na Slovensku
  2. dosiahnuť príjem vyšší ako 6 násobok minimálnej mzdy

pre rok 2015 to bolo 2.280,00 eur

pre rok 2016 je to 2.430,00 eur

Náš tip 2:

Ak ste pracovali v zahraničí nezabudnite požiadať o vrátenie daní.

Mgr. Milan Polician

Jeden z autorov aplikácie mojedane.sk a managing tax agent v spoločnosti TJ-Legal. Špecializuje sa na spracovanie slovenských, nemeckých a rakúskych daňových priznaní.

Vyplňte si svoje daňové priznanie online ešte dnes.

Je to jednoduché, rýchle a bezpečné.

Platby sú zastrešené overenou platobnou bránou TrustPay.