Moje deti bývajú na internáte. Môžem si napriek tomu požiadať o daňový bonus?

17. február 2020

Autor Ľuboslava Pavolková

 

 

Daňový bonus na dieťa je jednou z možností, ako si daňovník môže znížiť svoju daňovú povinnosť.

Daňové priznanie rýchlo a jednoducho!

 

Podmienky na jeho uplatnenie sú:

Výška zdaniteľných príjmov daňovníka je aspoň vo výške 6-násobku minimálnej mzdy

Pričom ak mal daňovník príjmy z podnikania, nesmie počas zdaňovacieho obdobia vykázať stratu. Sumu minimálnej mzdy každoročne stanoví vláda Slovenskej republiky. Na rok 2019 je výška minimálnej mzdy 520 €.

.

To znamená, že daňovník bude mať nárok na vyplatenie daňového bonusu v prípade, ak jeho ročné príjmy budú vyššie ako 3 120 €. Do výšky zdaniteľných príjmov sa zaratávajú aj príjmy, ktoré plynuli zo zahraničia. Teda aj daňovník, ktorý počas celého roka pracoval v zahraničí, má nárok na vyplatenie daňového bonusu na dieťa. Je však potrebné splniť aj zvyšné podmienky.

.

Daňovník vyživuje nezaopatrené dieťa, ktoré s ním žije v jednej domácnosti

Môže ísť o dieťa vlastné, osvojené, dieťa druhého z manželov, prípadne dieťa v náhradnej starostlivosti. V súlade so zákonom sa za nezaopatrené dieťa považuje dieťa do skončenia povinnej školskej dochádzky, najdlhšie do dovŕšenia 25. roku veku dieťaťa, ak sa sústavne pripravuje na povolanie štúdiom.

.

Daňovník preukáže nárok na vyplatenie daňového bonusu príslušnými dokladmi .

Povinnou prílohou na vyplatenie daňového bonusu je kópia rodného listu dieťaťa, potvrdenie o návšteve školy u detí starších ako 16 rokov, prípadne rozhodnutie o prevzatí dieťaťa do náhradnej starostlivosti.

.

Daňový úrad môže v prípade pochybností dodatočne požiadať daňovníka o preukázanie daňovej rezidencie na území Slovenskej republiky, o preukázanie, že dieťa navštevuje materskú, základnú alebo strednú školu na Slovensku (najmä v prípadoch, ak celý príjem daňovníka pochádza zo zahraničia), prípadne potvrdenie od príslušného mestského úradu, že dieťa žije s daňovníkom v jednej domácnosti. 

.

Často sa v praxi stretávame s tým, že rodič dieťaťa, ktorý si chce uplatniť daňový bonus, má inú adresu trvalého pobytu.

Daňové priznanie rýchlo a jednoducho!

Má aj v takom prípade nárok na uplatnenie daňového bonusu?

Áno, má. Pojem „domácnosť“ je definovaný v Občianskom zákonníku a nie je podmienený adresou trvalého pobytu. To znamená, že daňovník si môže uplatniť daňový bonus aj v prípade, ak adresa trvalého pobytu nie je zhodná s adresou trvalého pobytu dieťaťa. Nárok na daňový bonus teda nie je ovplyvnený ani prechodným pobytom rodiča či dieťaťa.

.

V súčasnosti mnoho študentov študuje na vysokých školách mimo miesta svojho trvalého pobytu a býva na internáte či priváte. Niektorí z nich majú počas školského roka nejakú brigádu na privyrobenie. Čo v tomto prípade s daňovým bonusom?

.

Daňový bonus je možné uplatniť bez ohľadu na dosiahnutý príjem študenta z brigády. Musia však byť splnené všetky zákonom stanové podmienky. Študent na vysokej škole sa považuje za nezaopatrené dieťa, keďže sa sústavne pripravuje na povolanie štúdiom. To znamená, že aj v tomto prípade ma daňovník nárok na daňový bonus. Daňovník nemá nárok na daňový bonus jedine v tom prípade, že štúdium prebieha inou ako dennou formou.

Čo v prípade, ak sa dieťa rozhodne študovať v zahraničí?

V takom prípade musí Ministerstvo školstva SR rozhodnutím potvrdiť, že štúdium na škole, ktorú študent navštevuje, je porovnateľné so štúdiom na vysokej škole na Slovensku. Potom je možné študenta zahraničnej vysokej školy považovať za nezaopatrené dieťa, na ktoré si daňovník môže uplatniť daňový bonus. Na zníženie administratívnej záťaže je zoznam uznaných vysokých škôl zverejnený na webovej stránke Ministerstva školstva Slovenskej republiky.

Kedy zaniká nárok na daňový bonus pri ukončení vysokoškolského štúdia?

1. Po zanechaní štúdia

Nárok na daňový bonus zaniká dňom, kedy bolo vysokej škole doručené písomné vyhlásenie o zanechaní štúdia. Ak vysokej škole bolo vyhlásenie o zanechaní štúdia doručené 02.02.2019, posledným mesiacom, kedy je možné uplatniť si daňový bonus, je február 2019.

.

2. Po ukončení štúdia štátnou skúškou v riadnom termíne

Ak dieťa ukončí vysokoškolské štúdium prvého stupňa a nepokračuje v druhom stupni, nárok na daňový bonus zaniká v mesiaci, v ktorom bola vykonaná štátna skúška. Ak dieťa pokračuje v druhom stupni vysokoškolského štúdia, nárok na daňový bonus bude sústavne pokračovať až do ukončenia druhého stupňa štúdia.

.

Pozor! Dieťa, ktoré ukončí vysokoškolské štúdium druhého stupňa a pokračuje v treťom stupni, sa v súlade so zákonom nepovažuje za nezaopatrené dieťa. Nárok na daňový bonus zaniká v mesiaci, v ktorom bola vykonaná štátna skúška v závere druhého stupňa vysokoškolského štúdia.

.

3. Po ukončení štátnou skúškou v opravnom termíne

Ak dieťa neukončí štúdium štátnou skúškou v riadnom termíne, za študenta sa považuje najdlhšie do skončenia akademického roka, teda do 31.08. V prípade, ak opravná záverečná skúška bude vykonaná po tomto termíne, nárok na daňový bonus má len v prípade, ak vykoná zápis do ďalšieho ročníka, pričom je potrebné doložiť potvrdenie o návšteve školy.


NÁŠ TIP:

Ak nestíhate podať daňové priznanie 2020 v riadnom termíne, môžete požiadať o predĺženie lehoty. Stačí, keď si stiahnete žiadosť, vyplníte ju a zanesiete alebo poštou zašlete na miestne príslušný daňový úrad.

.

V našej aplikácii mojedane.sk si môžete online spracovať vaše daňové priznanie za rok 2019 - rýchlo, jednoducho a spoľahlivo.

Daňové priznanie online cez mojedane.sk

 


Vylúčenie zodpovednosti:
 
Obsah článku je aktuálny k dňu jeho uverejnenia, ak nie je uvedené inak. Prosím berte na vedomie, že aktuálne články, blogy alebo videá na stránke mojedane.sk zahŕňajú všeobecné informácie o danej problematike a teda nepredstavujú odborné či daňové poradenstvo poskytnuté v konkrétnej situácii.

Ľuboslava Pavolková

Easyforms

Vyplňte si svoje daňové priznanie online ešte dnes.

Je to jednoduché, rýchle a bezpečné.

Platby sú zastrešené overenou platobnou bránou TrustPay.