Lehota na podaj daňového priznania 2020

14. január 2020

Autor Milan Polician

Ako zadať rakúsky príjem v daňovom priznaní 

Ako zadať rakúsky príjem v daňovom priznaní, Zdroj: pixabay.com

    .

Často sa stretávame s otázkou, či je potrebné podávať slovenské daňové priznanie 2020, ak klient pracoval celý rok iba v Rakúsku. 

.

Vo všeobecnosti má daňovník povinnosť podať daňové priznanie do troch mesiacov od skončenia roka 2019. Väčšina ľudí pod príjmami rozumie iba príjmy dosiahnuté na Slovensku, avšak to, aké príjmy v daňovom priznaní uvedieme záleží od toho, či ide o rezidenta alebo nerezidenta Slovenskej republiky. Za rezidenta je považovaný ten, kto má trvalý pobyt na Slovensku alebo sa zdržiava na území Slovenska viac ako 183 dní a má životné záujmy na Slovensku. Pri rezidentovi daňový úrad zaujíma jeho celosvetový príjem, teda príjmy zo všetkých krajín, v ktorých vykonával pracovnú činnosť alebo dosiahol pasívne príjmy.

.

Pre lepšiu predstavu uvádzame príklad občana Slovenskej republiky, pána Žigmunda, ktorý počas celého roka 2019 pracoval ako zamestnanec v Rakúsku. Keďže má trvalý pobyt na Slovensku považujeme ho za rezidenta. Povinnosť podať daňové priznanie za rok 2019do 31.3.2020.

.

V prvom rade je potrebné, aby si pán Žigmund vyžiadal od svojho zamestnávateľa v Rakúsku Lohnzettel alebo L16 za rok 2019. Je to tlačivo podobné ako slovenské Potvrdenie o zdaniteľných príjmoch, v ktorom je uvedené, aký hrubý príjem v Rakúsku dosiahol, a aké odvody zaplatil.

Daňové priznanie online cez mojedane.sk

.


VEDELI STE, ŽE?

V prípade, ak by ste mali problém so získaním dokumentu Lohnzettel, odporúčame využiť služby našej materskej spoločnosti TJ-Legal, s.r.o.


.

Ak nezíska Lohnzettel, môže pri vyplnení daňového priznania 2020 vychádzať aj z výplatných pások za celé obdobie. V takomto prípade bude výpočet trochu náročnejší, pretože si potrebuje sčítať príjmy a odvody za každý mesiac zvlášť. V prípade, že má k dispozícii Lohnzettel, všíma si riadky č. 210 (Brutobezuge - Hrubý príjem) a č. 230 (SV-Beitrage - Sociálne poistenie). Pre rýchle a spoľahlivé vyplnenie daňového priznania radíme využiť aplikáciu mojedane.sk.

.

Rakúsky príjem vstupuje do daňového priznania v V. oddiele – Výpočet základu dane z príjmov zo závislej činnosti podľa §5 Zákona o dani z príjmov. Do riadku č. 36 uvedie úhrn príjmov 
od všetkých zamestnávateľov, tzn. svoje celosvetové príjmy. V Rakúsku nerozlišujú sociálne a zdravotné poistenie, uvádzajú ich spolu v jednom riadku, čo v slovenskom daňovom priznaní p. Žigmund uvedie v riadku č. 37. V nasledujúcom riadku č. 38 daňového priznania uvedie základ dane, ktorý vypočíta ako hrubý príjem mínus poistenie (r.36-r. 37).

.

Nakoľko rakúsky príjem v slovenskom daňovom priznaní za rok 2019 už nezdaňujeme (príjem už bol zdanený rakúskou daňou, v VI. Oddiele Výpočet dane podľa §15 vypočítame základ dane po vyňatí príjmov zo zdrojov v zahraničí. V tejto časti je dôležité vedieť, akú metódu použiť - metódu vyňatia alebo metódu zápočtu dane. Pri Rakúskom príjme sa používa metóda vyňatia, preto do riadku č.48 zapíše základ dane dosiahnutý v Rakúsku. Je potrebné spätne skontrolovať, aby úhrn vyňatých príjmov bol len do výšky sumy uvedenej v riadku č. 38.

Rakúsky príjem p. Žigmund uvádza aj v oddiele IX. Miesto na osobitné záznamy. Je potrebné, aby zaškrtol Uvádzam osobitné záznamy a pod kódom krajiny, taktiež zadal príjmy (hrubý príjem) a výdavky (poistné platené v Rakúsku). Rakúsko má kód 040. Kód krajiny je uvedený v Štatistickom číselníku krajín (Príloha k Vyhláške č. 377/2010 Z.z.).

.

V zmysle článku 15 zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia platí pravidlo, že príjmy zo zamestnania sa zdania v štáte skutočného výkonu činnosti (v štáte zdroja), má právo na výber dane Rakúska republika. No táto zmluva o zamedzení dvojitého zdanenia zaručuje občanom Slovenskej republiky, že tento príjem nezdaní druhýkrát v slovenskom daňovom priznaní 2020.

.

Je možné, že p. Žigmundovi vznikne nárok na vrátenie daní z Rakúska.

Ak máte aj vy záujem o vrátenie daní z Rakúska, môžete sa obrátiť na našu materskú spoločnosť TJ-Legal s.r.o.

.

Zdroje: Minimalnamzda.sk, Slov-lex.sk, Finančná správa


NÁŠ TIP:

Daňové priznanie rýchlo a jednoducho!


Vylúčenie zodpovednosti:
 
Obsah článku je aktuálny k dňu jeho uverejnenia, ak nie je uvedené inak. Prosím berte na vedomie, že aktuálne články, blogy alebo videá na stránke mojedane.sk zahŕňajú všeobecné informácie o danej problematike a teda nepredstavujú odborné či daňové poradenstvo poskytnuté v konkrétnej situácii.

 

 

Milan Polician

Jeden z autorov aplikácie mojedane.sk a managing tax agent v spoločnosti TJ-Legal. Špecializuje sa na spracovanie slovenských, nemeckých a rakúskych daňových priznaní.

Vyplňte si svoje daňové priznanie online ešte dnes.

Je to jednoduché, rýchle a bezpečné.

Platby sú zastrešené overenou platobnou bránou TrustPay.