fbpx

Príjmy zo zdrojov v zahraničí

10 / feb 2016

Marian Varga

papierova-lastovicka

Príjmy zo zdrojov v zahraničí a vylúčenie dvojitého zdanenia 

Daňovník s neobmedzenou daňovou povinnosťou v SR, inak daňový rezident SR je FO osoba, ktorá platí dane na Slovensku.  Ako daňový rezident SR máte povinnosť podať daňové priznanie, ak vaše príjmy presiahli sumu 1901,67 eura.

 

Daňovým rezidentom SR ste ak:

 • máte na území SR trvalý pobyt
 • nemáte na území SR trvalý pobyt, ale sa tu obvykle zdržiavate, t.j. aspoň 183 dní  roku (súvisle alebo v niekoľkých obdobiach, pričom sa započítava aj začatý deň pobytu).

 

Do daňového priznania sa zahrnú príjmy zo SR aj príjmy zo zahraničia bez ohľadu na to, či tieto príjmy boli v zahraničí zdanené.

Príjmy zo zdrojov v zahraničí sa uvádzajú v brutto výške bez prípadných odpočítateľných položiek a prepočítavajú sa na menu euro podľa podmienok uvedených v zákone (rozdiel je pri prepočte pri daňovníkoch, ktorí sú a ktorí nie sú účtovnými jednotkami).

Výdavky k príjmom zo zdrojov v zahraničí sa môžu uplatniť len podľa zákona o dani z príjmov v SR.Príjmy zo závislej činnosti zo zahraničia

 • uvedú sa spolu s prípadnými príjmami zo závislej činnosti zo SR
 • uvedie sa slovenské poistné spolu s poistným charakteru povinného poistenia a príspevkov v zahraničí
 • výšku príjmov a poistného je potrebné preukázať a to akýmkoľvek spôsobom (potvrdenie zahraničného správcu dane, výplatnými páskami, kópiou daňového priznania)

 

V prípade, že ste pracovali vo viacerých krajinách, rozpíšete druh a výšku príjmov podľa jednotlivých krajín v časti „miesto na osobitné záznamy daňovníka“.

Súčasťou uvádzaných výdavkov sú aj výdavky na povinné zahraničné poistenie preukázateľne zaplatené z príjmov v zahraničí.  Kód štátu, z ktorého príjmy plynú nájdete na stránke www.statistics.sk.

Na zamedzenie dvojitého zdanenia sa použije niektorá z metód podľa § 45 alebo sa postupuje podľa príslušnej medzinárodnej zmluvy  s daným štátom, ak je takáto zmluva uzatvorená.

 

Existujú dve metódy, ktoré slúžia na zamedzenie dvojitého zdanenia príjmu:

1. Metóda vyňatia

uplatní sa vtedy ak máte príjem zo zamestnania v zahraničí a

 • pracujete pre EÚ a jej orgány
 • v štáte, s ktorým SR nemá uzavretú zmluvu a tieto príjmy boli v zahraničí zdanené
 • v štáte, s ktorým SR má uzavretú zmluvu, príjmy boli v zahraničí zdanené a tento postup je pre vás výhodnejší

Poznámka: Táto možnosť platí výhradne pre príjmy zo zamestnania, teda závislej činnosti, v zahraničí.

Podstatou metódy vyňatia je, že celkový základ dane znížený o nezdaniteľné časti sa zníži o úhrn vyňatých zdaniteľných príjmov alebo základov dane, resp. zvýši o daňové straty zo zdrojov v zahraničí. Z takto upraveného základu dane sa vypočíta daň.

 

2. Metóda zápočtu

Pri tejto metóde sa daň zaplatená v inomštáte započíta na úhradu dane v SR.  Zápočet môže byť najviac v sume, ktorá môže byť v druhom štáte vyberaná.

Základom dane z príjmov v zahraničí je:

 • Pri zamestnaní –  úhrn príjmov znížený o poistné
 • Pri podnikaní – rozdiel medzi príjmami a výdavkami
 • Započítať možno iba daň vzťahujúcu a na príjmy zahrnuté do základu dane za príslušné zdaňovacie obdobie

 

Ak je daň zaplatená do štátneho rozpočtu v zahraničí vyššia ako daňová povinnosť  podľa zákona rozdiel sa vám nevráti. Táto daň neplynula do štátneho rozpočtu SR.

Ak je ale daň zaplatená v zahraničí nižšia ste povinný rozdiel doplatiť v lehote na podanie daňového priznania.  Ak je v krajine, kde pracujete iné zdaňovacie obdobie ako v SR a vy nemáte do 31.3. potvrdenie od správcu dane v zahraničí, uvediete v daňovom priznaní predpokladanú výšku príjmov  alebo oznámite daňovému úradu predĺženie lehoty na podanie daňového priznania.

 

Zoznam krajín EÚ a EEA a typ zmluvy na zamedzenie dvojitého zdanenia

Belgicko – zápočet dane
Bulharsko – zápočet dane
Cyprus – vyňatie príjmov
Česká republika – zápočet dane
Dánsko – vyňatie príjmov
Fínsko – zápočet dane
Francúzsko – vyňatie príjmov
Grécko – vyňatie príjmov
Holandsko – vyňatie príjmov
Írsko – zápočet dane

Island – zápočet dane
Litva – zápočet dane
Lotyšsko – zápočet dane
Luxembursko – vyňatie príjmov
Maďarsko – zápočet dane
Malta – zápočet dane
Nemecko – vyňatie príjmov

Nórsko – vyňatie príjmov
Poľsko – zápočet dane
Portugalsko – zápočet dane
Rakúsko – vyňatie príjmov
Rumunsko – zápočet dane
Slovinsko – zápočet dane
Španielsko – vyňatie príjmov

Švajčiarsko – zápočet príjmov
Švédsko – vyňatie príjmov
Veľká Británia – vyňatie príjmov
Taliansko – vyňatie príjmov

 

 

Náš tip:

* v aplikácii mojedane.sk si môžete vypracovať bezplatnú kalkuláciu. Ak vám vznikne nárok na vrátenie daní môžete si zakúpiť vypracované daňové priznanie, ktoré vám bude zaslané priamo na váš e-mail.

 

Zdroj: Finančná správa

 

Mgr. Marián Varga

Jeden z autorov aplikácie mojedane.sk a managing tax agent v spoločnosti TJ-Legal. Špecializuje sa na spracovanie britských a holandských daňových priznaní.

Vyplňte si svoje daňové priznanie online ešte dnes.

Je to jednoduché, rýchle a bezpečné.

Platby sú zastrešené overenou platobnou bránou TrustPay.