Hrozí vám pokuta za nepodanie daňového priznania?

27. október 2021

Autor Marián Konečný

Stalo sa vám, že ste nestihli podať daňové priznanie v stanovenej lehote? Prípadne ste o tom, že máte povinnosť podať daňové priznanie, vôbec nevedeli a pýtate sa, či vám bude vyrubená pokuta za nepodanie daňového priznania? V nasledujúcich riadkoch sa dozviete, ako to je.

 

pokuta za nepodanie daňového priznania

Vznik daňovej povinnosti v roku 2021

V prvom rade je dôležité vedieť, či vám povinnosť podať daňové priznanie vznikla alebo nie. Vo všeobecnosti platí, že daňové priznanie k dani z príjmov fyzických osôb za rok 2020 (teda v roku 2021) je fyzická osoba povinná podať v prípade, ak jej zdaniteľné príjmy presiahnu sumu 2 207,10 €, ak pri príjmoch z podnikania vykáže stratu, alebo ak ju daňový úrad vyzve na podanie daňového priznania.

Lehoty na podanie daňového priznania v roku 2021

Pre daňové priznanie za rok 2020 bol termín podania stanovený na 31.3.2021. V prípade, že ste podali oznámenie o predĺžení lehoty na podanie DP, táto lehota sa vám predĺžila do 30.6.2021. V prípade príjmov dosiahnutých v zahraničí ste si mohli termín podania predĺžiť až do 30.9.2021.

 

Daňové priznanie rýchlo a jednoducho!

 

Výška možnej pokuty

Ak vám povinnosť podať daňové priznanie vznikla a nepodali ste ho v zákonom stanovenej lehote, musíte rátať s pokutou.

 

Takéto nepodanie daňového priznania sa považuje za správny delikt a správca dane je oprávnený uložiť daňovníkovi pokutu za správny delikt vo výške od 30 € až do 16 000 €. Pri určení jej presnej výšky sa prihliada na závažnosť, trvanie a možné následky.

Čo hovorí prax?

V praxi sa stretávame s tým, že v prípade nepodania daňového priznania k dani z príjmov fyzických osôb správca dane vyrubil daňovníkovi (daňovému subjektu) pokutu vo výške 30 € až 60 €. Chceme vás však upozorniť, že výška pokuty závisí od viacerých faktorov a môže byť aj vyššia.

 

Príklad 1:

Daňovníkovi vznikla povinnosť podať daňové priznanie k dani z príjmov FO na základe príjmov zo závislej činnosti. Daňové priznanie však podal až po zákonom stanovenej lehote. Aká bude výška jeho pokuty?

 

Správca dane mu za nesplnenie lehoty na podanie daňového priznania uloží pokutu vo výške od 30 €.

 

Príklad 2:

Daňový subjekt mal povinnosť podať daňové priznanie k dani z príjmov FO z dôvodu príjmov za prenájom bytu. Správca dane zistil, že daňovému subjektu vznikla povinnosť podať daňové priznanie a daň z prenájmu aj zaplatiť, preto zaslal výzvu na podanie daňového priznania a určil lehotu na podanie. Daňový subjekt daňové priznanie v určenej lehote nepodal. Aká bude výška pokuty?

 

Správca dane za nesplnenie lehoty na podanie daňového priznania uloží daňovníkovi sankciu vo výške od 60 € vzhľadom na to, že daňové priznanie nebolo podané v stanovenej lehote, a ani v lehote na základe výzvy správcu dane.

 

Prečítajte si tiež blog o tom, ako postupovať, ak potrebujete podať opravné a dodatočné daňové priznanie.

 

Daňové priznanie online cez mojedane.sk


Zdroj: Finančná správa SR

Zdroj obrázku: Shutterstock

 

Vylúčenie zodpovednosti:

 

Obsah článku je aktuálny k dňu jeho uverejnenia, ak nie je uvedené inak. Prosím berte na vedomie, že aktuálne články, blogy alebo videá na stránke mojedane.sk zahŕňajú všeobecné informácie o danej problematike a teda nepredstavujú odborné či daňové poradenstvo poskytnuté v konkrétnej situácii.

Marián Konečný

Absolvent Ekonomickej univerzity v Bratislave v študijnom programe: finančné riadenie podniku. V súčasnosti sa špecializuje na spracovanie slovenských a českých daňových priznaní.

Vyplňte si svoje daňové priznanie online ešte dnes.

Je to jednoduché, rýchle a bezpečné.

Platby sú zastrešené overenou platobnou bránou TrustPay.