Dôležité čísla pre VAŠE daňové priznanie za rok 2019

7. január 2019

Autor Milan Polician

Aktualizácia: 1. jún 2020

https://bit.ly/2AGCznO 

Dôležité čísla pre daňové priznanie za r. 2019 (zdroj grafiky: pixabay.com)

 

 

K správnemu vyplneniu daňového priznania za rok 2019 je potrebné poznať všetky aktuálne daňové veličiny. V tomto článku si predstavíme 5 najdôležitejších, bez ktorých nie je možné daňové priznanie za rok 2019 spracovať.

  

Ďaňové priznanie rýchlo a jednoducho!

 

Povinnosť podať daňové priznanie za rok 2019 vzniká ak...

... celkové zdaniteľné príjmy fyzickej osoby v roku 2019 presiahli 50 % sumy nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka, t. j. 1.968,68 €

 

Fyzická osoba podáva daňové priznanie typu A alebo typu B. Typ A podáva tá fyzická osoba, ktorá dosiahla príjmy len zo závislej činnosti, a jej príjem bol vyšší ako 50% NČZD (1 968,68 €). Typ B podáva fyzická osoba v prípade, ak dosiahla aj iné príjmy, napr. príjmy z podnikania (živnosti), predaja nehnuteľnosti alebo si v daňovom priznaní uplatňuje paušálne výdavky.

 

Pre rok 2019 platia pre fyzické osoby:

 • výška životného minima k 01.01.2019 je 205,07 € mesačne
 • suma minimálnej mesačnej mzdy je 520,00 €

 

Fyzická osoba môže dosiahnuť aj príjmy oslobodené od dane v maximálnej výške do 500,00 €. Ide o príjmy napr. z prenájmu nehnuteľnosti alebo z príležitostných činností.

Výška nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka

Výška nezdaniteľnej časti základu dane (ďalej len NZČD) sa odvíja od dosiahnutého základu dane (ZD) a pre rok 2019 sa vyráta nasledovne:

 

 • ZD bol rovný alebo nižší ako 100-násobok sumy platného životného minima (20 507 €)
  • nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka zodpovedá 19,2-násobku sumy životného minima, t. j. 3 937,35 € za rok,
 • ZD bol vyšší ako 100-násobok sumy platného životného minima (20 507 €)
  • nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka vypočítame ako rozdiel 44,2-násobku platného životného minima (9 064,094 €) a ¼ základu dane. Ak je výsledok výpočtu rovný alebo menší ako nula, výška nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka je nula.

Výška nezdaniteľnej časti základu dane na manželku/manžela

Nezdaniteľná časť základu dane na manželku (manžela) v roku 2019 závisí nielen od výšky platného životného minima a výšky základu dane, ale aj od príjmu manželky, resp. manžela.

 

Daňovník dosiahol základ dane nižší, alebo rovnajúci sa sume 36 256,38 € a jeho manželka/manžel:

 

 • nedosiahla vlastný príjem, tak nezdaniteľná časť základu dane na manželku/manžela je 3 937,35 €
 • dosiahla vlastný príjem, ktorý nebol vyšší ako 3 937,35 €, tak sa výška nezdaniteľnej časti základu dane na manželku/manžela sa vypočíta nasledovne: 3 937,35 € - vlastný príjem manželky/manžela
 • dosiahla vlastný príjem, ktorý bol vyšší ako 3 937,35 €, tak sa výška nezdaniteľnej časti základu dane na manželku/manžela sa rovná 0,00 €

Ak v príslušnom zdaňovacom období daňovník dosiahol základ dane vyšší ako 36 256,38 € a jeho manželka/manžel:

 

 • nedosiahla vlastný príjem, výška nezdaniteľnej časti základu dane na manželku (manžela) sa vypočíta ako: 13 001,438 € - ¼ základu dane daňovníka (ak je výsledkom výpočtu suma nižšia ako nula, táto nezdaniteľná časť sa rovná nule)
 • dosiahla vlastný príjem, výška nezdaniteľnej časti základ dane na manželku (manžela) sa vypočíta ako: 13 001,438 € - (¼ základu dane daňovníka – vlastný príjem manželky/manžela)

Daňový bonus na dieťa

Daňový bonus na dieťa je za rok 2019 vo výške 266,04 €, resp. 22,17 € mesačne. Nárok na daňový bonus v roku 2019 má ten daňovník, ktorý dosiahol zdaniteľné príjmy aspoň vo výške 6-násobku minimálnej mzdy 520 €, t. j. 3 120 € a splnil všetky ďalšie požiadavky na priznanie daňového bonusu podľa zákona.

Príspevky na dôchodkové zabezpečenie - III. pilier

Za odpočítateľnú položku sa od roku 2018 považujú aj príspevky zaplatené daňovníkom na doplnkové dôchodkové sporenie (III. pilier) a na doplnkové dôchodkové sporenie v zahraničí rovnakého alebo porovnateľného druhu. Maximálna výška tejto odpočítateľnej položky predstavuje sumu vo výške 180 €. 

Sadzba dane z príjmov pre fyzické osoby 

Jej výška závisí od výšky základu dane a pre rok 2019 platí:

 

 • 19 % - aplikuje sa na tú časť základu dane, ktorá neprevýšila 176,8-násobok sumy životného minima, t. j. sumu 36 256,38 €
 • 25 % - aplikuje sa na tú časť základu dane, ktorá prevýšila 176,8-násobok sumy životného minima, t. j. sumu 36 256,38 €

Sadzba dane 19 % sa využije aj pri osobitom základe dane z príjmov z kapitálového majetku, napr. pri úrokoch z poskytnutých úverov alebo z cenných papierov.

Daňové priznanie online cez mojedane.sk

 


Vylúčenie zodpovednosti:
 
Obsah článku je aktuálny k dňu jeho uverejnenia, ak nie je uvedené inak. Prosím berte na vedomie, že aktuálne články, blogy alebo videá na stránke mojedane.sk zahŕňajú všeobecné informácie o danej problematike a teda nepredstavujú odborné či daňové poradenstvo poskytnuté v konkrétnej situácii.

Milan Polician

Jeden z autorov aplikácie mojedane.sk a managing tax agent v spoločnosti TJ-Legal. Špecializuje sa na spracovanie slovenských, nemeckých a rakúskych daňových priznaní.

Vyplňte si svoje daňové priznanie online ešte dnes.

Je to jednoduché, rýchle a bezpečné.

Platby sú zastrešené overenou platobnou bránou TrustPay.