Daň si môžete znížiť. Máme pre vás týchto 6 tipov

17. december 2018

Autor Zuzana Kollárová

Aktualizácia: 1. jún 2020

 

Daň si môžete znížiť. Viete, ako na to? (zdroj fotografie: Freepik)

 

1. Nezdaniteľná suma na daňovníka

Príjem si môže zamestnanec znížiť o nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka. Ročne je to 3 937,35 €, ak základ dane daňovníka je rovný alebo nižší ako 20 570 €. Ak je ale základ dane daňovníka vyšší, nezdaniteľná suma sa znižuje. Ak daňový základ prekročí hranicu 20 570 €, nezdaniteľná suma sa vypočíta ako rozdiel medzi sumou 9 064,094 € a jednou štvrtinou základu dane daňovníka.

 

Nezdaniteľnú sumu si môže uplatniť zamestnanec a podnikateľ.

2. Nezdaniteľná časť základu dane na manželku (manžela)

Ak je manžel/ka na materskej alebo rodičovskej dovolenke, manžel/ka má právo znížiť si svoj daňový základ o nezdaniteľnú sumu na manželku. Ak je základ dane daňovníka rovný alebo nižší ako 36 256,38 € môže si v daňovom priznaní uplatniť nezdaniteľnú časť 3 937,35 €, ale iba v prípade, ak manželka nemala žiadny vlastný príjem. Ak príjem v roku 2019 mala, tak nezdaniteľná časť základu dane na manžela je rozdiel medzi sumou 3 937,35 € a sumou vlastného príjmu manželky.

 

Ak je základ dane daňovníka vyšší ako 36 256,38 € a manželka nemala v roku 2019 žiadny vlastný príjem, tak nezdaniteľná časť základu dane na manželku je rozdiel medzi sumou 13 001,438 € a štvrtinou základu dane daňovníka.

 

Ak manželka mala v roku 2019 vlastný príjem, tak nezdaniteľná časť základu dane na manželku predstavuje sumu vo výške rozdielu medzi sumou 13 001,438 € a štvrtinou základu dane daňovníka zníženú o sumu vlastného príjmu manželky.

 

Podstatné je vedieť, čo sa vlastne počíta do príjmu manželky. Do vlastného príjmu manželky sa započítava akýkoľvek príjem, aj keď je od dane z príjmov oslobodený, okrem zamestnaneckej prémie, daňového bonusu, zvýšenia dôchodku pre bezvládnosť, štátnych sociálnych dávok a štipendia poskytovaného študentovi, ktorý sa sústavne pripravuje na budúce povolanie.

 

Vlastný príjem manželky treba znížiť o zaplatené poistné a príspevky z tohto príjmu, ktoré odviedla v roku 2019.

 

Medzi štátne sociálne dávky patrí iba príspevok pri narodení dieťaťa, príspevok na viac súčasne narodených detí, príspevok na pohreb, rodičovský príspevok, prídavok na dieťa, príplatok k prídavku na dieťa, vianočný príspevok dôchodcom, príplatok k dôchodku politickým väzňom, príspevok športovému reprezentantovi.

 

Ak je manželka na materskej, materská dávka sa počíta do jej príjmu a teda zníži výšku nezdaniteľnej sumy, ktorú si chce uplatniť jej manžel.

 

Nezdaniteľnú časť základu dane na manželku štát podmieňuje splnením ďalších podmienok. Manželka musí žiť s daňovníkom v domácnosti. Musí tiež spĺňat aspoň jednu z piatich podmienok: starala sa o vyživované maloleté dieťa žijúce s daňovníkom v domácnosti, v príslušnom zdaňovacom období poberala peňažný príspevok na opatrovanie, bola zaradená do evidencie uchádzačov o zamestnanie, považuje sa za občana so zdravotným postihnutím, považuje sa za občana s ťažkým zdravotným postihnutím.

 

Ak sú uvedené podmienky splnené iba jeden alebo niekoľko mesiacov v zdaňovacom období, môže si daňovník znížiť základ dane o pomernú časť nezdaniteľnej časti základu dane na manželku, teda za každý mesiac, na začiatku ktorého boli splnené podmienky na uplatnenie tejto nezdaniteľnej časti základu dane.

3. Nezdaniteľná časť na kúpele

Túto nezdaniteľnú časť základu dane si mohol daňovník prvýkrát uplatniť za zdaňovacie obdobie r. 2018, a to najviac do výšky 50 € za rok. Je možné si ju uplatniť aj na manželku a za vyživované dieťa (maximálne 50 € na každého z nich). Platí, že túto nezdaniteľnú časť základu dane si môže uplatniť len jeden z daňovníkov, pričom ak nárok na uplatnenie tejto nezdaniteľnej časti základu dane na dieťa daňovníka spĺňa viac daňovníkov a ak sa nedohodnú inak, nezdaniteľná časť základu dane sa uplatňuje v poradí matka, otec, iná oprávnená osoba.

 

Aj túto nezdaniteľnú sumu je možné si uplatniť len zo základu dane z príjmov zo závislej činnosti a z príjmov z podnikania alebo z inej samostatnej zárobkovej činnosti, to znamená z aktívnych príjmov.

Ďaňové priznanie rýchlo a jednoducho!

 

4. Zníženie základu dane na III. pilier

Na uplatnenie zníženia základu dane musia byť splnené tieto podmienky:

 

  1. príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie ste zaplatili na základe účastníckej zmluvy uzatvorenej po 31. decembri 2013, alebo na základe zmeny účastníckej zmluvy, ktorej súčasťou je zrušenie dávkového plánu
  2. nemáte uzatvorenú inú účastnícku zmluvu podľa zákona o doplnkovom dôchodkovom sporení, ktorá nespĺňa podmienky stanovené novelou zákona o doplnkovom dôchodkom sporení

 

Pokiaľ spĺňate tieto obidve podmienky, môžete si uplatniť zníženie základu dane o preukázateľne zaplatenú sumu maximálne do výšky 180 € za rok. Pokiaľ si nárok uplatňujete v daňovom priznaní, nemáte povinnosť k daňovému priznaniu priložiť doklad preukazujúci vznik nároku.

5. Daňový bonus 

Výška daňového bonusu na dieťa za rok 2019 je 266,04 € (12 x 22,17 €). Na jeho uplatnenie musí daňovník splniť podmienku, že výška jeho zdaniteľných príjmov zo závislej činnosti alebo podnikania musí byť aspoň vo výške 3 120 €.

 

Pokiaľ ste v roku 2019 poberali pol roka bonus ako zamestnanec a potom ste boli nezamestnaný a teda vaše príjmy za celý rok 2019 nedosiahnu hranicu 3 120 €, daňový bonus, ktorý vám bol v týchto mesiacoch vyplatený, vám zostáva.

 

Nárok na daňový bonus si okrem vyplnených údajov v IV. oddiele daňového priznania uplatňujete aj fotokópiou rodného listu dieťaťa (prípadne dokladom o návšteve školy).

6. Daňový bonus na úroky

Za rok 2019 si môžu mladí ľudia, ktorí si zobrali hypotéku, uplatniť v daňovom priznaní zaplatené úroky z poskytnutého úveru na bývanie. Štát im vráti 50 % zo zaplatených úrokov, najviac však 400 € za rok.

 

Na uplatnenie daňového bonusu na zaplatené úroky z poskytnutého úveru na bývanie za rok 2019 musia byť splnené tieto podmienky:

 

  • ku dňu podania žiadosti o úver na bývanie musí mať daňovník najmenej 18 rokov a najviac 35 rokov
  • zmluva o úvere musí byť uzatvorená po 31. decembri 2017
  • priemerný mesačný príjem daňovníka dosiahnutý za predchádzajúci kalendárny rok nepresiahol 1,3-násobok priemernej mesačnej mzdy v národnom hospodárstve, ktorú vyhlasuje každý štvrťrok Štatistický úrad SR
  • daňový bonus na zaplatené úroky sa vypočíta z výšky poskytnutého úveru na bývanie na základe jednej zmluvy o úvere na bývanie, najviac zo sumy 50 000 € na jednu tuzemskú nehnuteľnosť určenú na bývanie, ktorou je byt alebo rodinný dom

Daňové priznanie online cez mojedane.sk

 


Vylúčenie zodpovednosti:
 
Obsah článku je aktuálny k dňu jeho uverejnenia, ak nie je uvedené inak. Prosím berte na vedomie, že aktuálne články, blogy alebo videá na stránke mojedane.sk zahŕňajú všeobecné informácie o danej problematike a teda nepredstavujú odborné či daňové poradenstvo poskytnuté v konkrétnej situácii.

 

Zuzana Kollárová

Absolvovala som žurnalistiku na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Pôsobila som v redakcii týždenníka Technické noviny, v denníkoch Práca a Hospodárske noviny ako redaktorka, zástupkyňa šéfredaktora a šéfeditorka servisných príloh. V súčasnosti píšem pre týždenník Trend. Baví ma sledovanie zmien v zákonoch, financiách a daniach.

Vyplňte si svoje daňové priznanie online ešte dnes.

Je to jednoduché, rýchle a bezpečné.

Platby sú zastrešené overenou platobnou bránou TrustPay.