8 najčastejších chýb v daňovom priznaní 2020

7. január 2020

Autor Milan Polician

 

Pozor na chyby v daňovom priznaní (zdroj: pixabay.com)

 

Daňové priznanie rýchlo a jednoducho!

1. Chýbajúce podpisy

Jednoznačne najčastejšou chybou, ktorá sprevádza podaj daňového priznania, je chýbajúci podpis daňovníka alebo zástupcu.

Daňový úrad takéto priznanie považuje za neúplné a daňovník sa musí dostaviť na pobočku. Pozor na to dávajte hlavne vtedy, keď sa v čase podania nachádzate v zahraničí, takáto chyba vás môže vyjsť draho.

2. Daňový bonus na deti

Daňový bonus na dieťa (deti) si môže uplatniť len jeden z rodičov. Pozor teda na to, aby ste si v daňovom priznaní dieťa "nerozdelili". Čo to znamená? Že by si jeden z rodičov uplatnil dieťa počas roka u svojho zamestnávateľa a druhý z rodičov by si neuplatnené mesiace uplatnil vo svojom daňovom priznaní.

3. Potvrdenia o zdaniteľných príjmoch

Príjmy zo závislej činnosti (slovenské aj zahraničné) je potrebné doložiť potvrdením od zamestnávateľa (Potvrdenie o zdaniteľných príjmoch alebo iné porovnateľné potvrdenie zo zahraničia). Údaje v daňovom priznaní musia presne kopírovať tie z potvrdení. Daňovník by mal prílohami zdokladovať všetky mesiace v roku (potvrdenie z úradu práce, podnikanie, a iné).

Daňové priznanie online cez mojedane.sk

4. Nesprávny výpočet nezdaniteľnej časti základu dane

V daňovom priznaní si musíte vyrátať správnu výšku nezdaniteľnej časti základu dane. Táto sa znižuje s pribúdajúcou výškou základu dane.

 

 1. Základ dane v roku 2019 je rovný alebo nižší ako 100 násobok platného životného minima (t.j. nižší alebo rovný ako suma 20 507 €). Nezdaniteľná časť základu dane pre rok 2019 (v daňovom priznaní 2020) = 3 937,35 €.
 2. Základ dane v roku 2019 je vyšší ako 100 násobok platného životného minima (t.j. vyšší ako 20 507 €). Nezdaniteľná časť základu dane pre rok 2019 (v daňovom priznaní 2020) = 9 064,094 - 1/4 základu dane.
  (ak je výsledok rovný alebo nižší ako 0, tak do daňového priznania uvádzate 0,00€)
 3. Ak je základ dane v roku 2019 rovný alebo vyšší ako suma 36 256,37 €, tak si v daňovom priznaní nemôžete uplatniť žiadnu nezdaniteľnú časť základu dane, keďže jej výške je 0,00 €.

 

Niektorí daňovníci nemajú nárok na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane. Ide o tieto skupiny:

 1. dôchodcovia, ktorí poberajú starobný dôchodok od 01.01. daného roka
  (starobný dôchodok, vyrovnávací príplatok, predčasný starobný dôchodok zo sociálneho poistenia, starobné dôchodkové sporenie, zahraničný starobný dôchodok, výsluhový dôchodok)
 2. ak bol dôchodok priznaný spätne k začiatku zdaňovacieho obdobia (roka)
 3. ak je suma dôchodku vyššia ako nezdaniteľná časť základu dane pre daný rok
  (základ dane - výška dôchodku)

5. Príjmy zo zdrojov zo zahraničia

Daňovník musí pri príjmoch zo zahraničia zvoliť správnu metódu ich zdanenia podľa príslušnej zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia. Na výber máte dve možnosti:

 • Metódu vyňatia
 • Metódu zápočtu

V tomto prípade môžete mať nárok na vrátenie daní zo zahraničia. Kontaktujte našu materskú spoločnosť TJ-Legal, s.r.o.. 


Viac sa dočítate tu: Príjmy zo zdrojov v zahraničí


6. Poukázanie 2% zaplatenej dane

Ak ste sa rozhodli poukázať 2% daní vybranej organizácii, tak daňovému úradu musíte oznámiť príjemcu. To, či vami vybraná organizácia môže 2% daní prijať, si však overte v registri prijímateľov.

Na to, aby boli vaše 2% daní vybranej organizácii aj poukázané musíte vašu daňovú povinnosť včas uhradiť.

V prípade, že o poukázanie nemáte záujem musíte v časti nazvanej VIII. Oddiel – Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby podľa §50 zákona zaškrtnúť políčko nazvané „neuplatňujem postup podľa §50 zákona“.

7. Žiadosť o vrátenie preplatku alebo daňového bonusu

V prípade, že vám vznikne nárok na vrátenie daní, alebo daňového bonusu na deti vám tieto nebudú automaticky vyplatené.

O preplatok je potrebné požiadať v časti, ktorá je nazvaná XI. Oddiel – Žiadosť o vyplatenie daňového bonusu, o vrátenie daňového preplatku alebo vyplatenie zamestnaneckej prémie.

V tomto oddieli musíte daňovému úradu oznámiť, akým spôsobom si želáte prijať preplatok daní. Na výber máte dve možnosti. A to poštovou poukážkou na vašu adresu, resp. prevodom na bankový účet.

Aplikácia mojedane.sk sa vás pri vzniku nároku na vrátenie daní alebo daňového bonusu spýta na spôsob vyplatenia.

8. Chýbajúce prílohy

K daňovému priznaniu patria aj prílohy, ktoré potvrdzujú uvedené skutočnosti. Najčastejšie chýbajúcimi prílohami sú potvrdenia o príjme, rodné listy detí, sobášne listy, potvrdenia o návšteve denného štúdia detí. Počet príloh, ktoré sa prikladajú k daňovému priznaniu musíte uviesť v časti, kde podpisujete daňové priznanie, v riadku č. 79.

 

Zdroj: Finančná správa

Daňové priznanie online cez mojedane.sk

 


Vylúčenie zodpovednosti:
 
Obsah článku je aktuálny k dňu jeho uverejnenia, ak nie je uvedené inak. Prosím berte na vedomie, že aktuálne články, blogy alebo videá na stránke mojedane.sk zahŕňajú všeobecné informácie o danej problematike a teda nepredstavujú odborné či daňové poradenstvo poskytnuté v konkrétnej situácii.

Milan Polician

Jeden z autorov aplikácie mojedane.sk a managing tax agent v spoločnosti TJ-Legal. Špecializuje sa na spracovanie slovenských, nemeckých a rakúskych daňových priznaní.

Vyplňte si svoje daňové priznanie online ešte dnes.

Je to jednoduché, rýchle a bezpečné.

Platby sú zastrešené overenou platobnou bránou TrustPay.