Základné čísla v daňovom priznaní za rok 2019

25. jún 2020

Autor Viktória Blihárová

Aké čísla za rok 2019 by ste mali poznať? (zdroj fotografie: pixabay.com)

 

Presiahli Vaše celkové zdaniteľné príjmy v roku 2019 hodnotu vyššiu ako je 1 968,68 eur ?

 

Vzniká Vám povinnosť podať si daňové priznanie za rok 2019.

Daňové priznanie rýchlo a jednoducho!

 

Aký typ daňového priznania si podať?

Daňové priznanie typu A v prípade, že ste za zdaňovacie obdobie dosiahli príjmy iba zo zamestnania.

 

Daňové priznanie typu B v prípade, že ste za zdaňovacie obdobie dosiahli aj príjem z podnikania, inej samostatnej zárobkovej činnosti, prenájmu nehnuteľností, kapitálového majetku alebo ostatný príjem.

 

Ak ste mali príjmy iba zo zamestnania na území Slovenska, môžete požiadať zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania, ktoré daňový úrad akceptuje namiesto daňového priznania.

 

Aké sú základné čísla, ktoré je potrebné poznať k daňovému priznaniu za rok 2019?

Sú nimi výšky nezdaniteľných častí, výška sadzby dane z príjmu, výška daňového bonusu na deti a výška daňového bonusu na zaplatené úroky.

 

Nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka

Zo zákona si daňovník môže znížiť základ dane o nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka. Jej výška závisí od základu dane (ZD), ktorý je výsledkom po odpočítaní odvodov do poisťovní.

 

Základ dane

Nezdaniteľná časť

ZD ≤ 20 507 €

3 937,35 €

ZD ≥ 20 507 €

9 064,094 - 1/4 x ZD

 

Nezdaniteľná časť základu dane na manželku/manžela

Po odpočítaní nezdaniteľnej časti na daňovníka má daňovník nárok aj na zníženie základu dane o nezdaniteľnú časť základu dane na manželku (manžela). Výška tejto nezdaniteľnej časti závisí rovnako od výšky základu dane daňovníka a na jej uplatnenie musí manželka daňovníka spĺňať zákonom stanovené podmienky.

 

Základ dane daňovníka

Vlastný príjem manželky

Nezdaniteľná časť na manželku

ZD ≤ 36 256,38 €

0 €

3 937,35 €

≤ 3 937,35 €

3 937,35 € - vlastný príjem manželky

≥ 3 937,35 €

0 €

ZD ≥ 36 256,38 €

    0 €

13 001,438 € - 1/4  x ZD

> 0 €

13 001,438 € - 1/4  x ZD – Vlastný príjem manželky

 

Nezdaniteľná časť na doplnkové dôchodkové sporenie (III. pilier)

Ak si daňovník platí príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie je možné znížiť jeho základ dane v daňovom priznaní o ich hodnotu do výšky 180 eur za príslušný rok.

 

Je možné tak urobiť na základe účastníckej zmluvy uzatvorenej po 31. 12. 2013, alebo na základe zmeny účastníckej zmluvy, ktorej súčasťou je zrušenie dávkového plánu.

 

Nezdaniteľná časť na kúpeľnú starostlivosť

Základ dane je možné znížiť aj o poplatky súvisiace s kúpeľnou starostlivosťou a s ňou spojenými službami (kúpeľné procedúry, úhrady za stravu, ubytovanie, parkovanie), ktoré uhradil daňovník sám (nie prostredníctvom zdravotného poistenia alebo zamestnávateľa).

 

Základ dane je možné znížiť najviac vo výške 50 eur za rok za každú jednu osobu, na ktorú si nezdaniteľnú časť daňovník uplatňuje (môže ňou byť aj manželka alebo dieťa daňovníka).

 

Kúpeľné zariadenie musí byť zaradené v zozname na webovej stránke Ministerstva zdravotníctva SR.

 

Sadzba dane

Sadzba dane je rozhodujúcou veličinou pri výpočte daňovej povinnosti.

 

Jej výška závisí od výšky základu dane zníženého o nezdaniteľné častí základu dane.

Základ dane

Sadzba dane

Daň

ZD ≤ 36 256,38 €

19 %

19 % zo ZD

ZD ≥ 36 256,38 €

25 %

19 % z 36 256,38 € +

 25 % z hodnoty nad sumou 36 256,38 €

 

Daňový bonus na deti

Daňovník si v daňovom priznaní môže uplatniť daňový bonus na každé jedno vyživované a nezaopatrené dieťa, ak ročná výška príjmu daňovníka presahuje hodnotu 3 120 eur.

 

Vek dieťaťa

Mesačná výška daňového bonusu

január – marec 2019

apríl – december 2019

1 - 5 rokov

22,17 €

44,34 €

6 – 25 rokov

22,17 €

 

Daňový bonus je možné uplatniť od mesiaca narodenia dieťaťa až do mesiaca, v ktorom dieťa daňovníka dosiahne 25 rokov (ak sa sústavne pripravuje na povolanie denným štúdiom na strednej alebo vysokej škole). Zvýšený daňový bonus od 1 do 5 rokov je možné uplatniť aj za mesiac, v ktorom dieťa dosiahne 6 rokov veku.

 

Daňový bonus na zaplatené úroky

Tento daňový bonus si môže daňovník v daňovom priznaní uplatniť v prípade ak má do 35 rokov a uzatvoril zmluvu o úvere na bývanie po 31.12.2017.

 

Daňovník si daňový bonus môže uplatniť vo výške 50 % zo zaplatených úrokov z úveru na bývanie v príslušnom období, najviac do výšky 400 eur.

 

Daňové priznanie online cez mojedane.sk

 


Vylúčenie zodpovednosti:
 
Obsah článku je aktuálny k dňu jeho uverejnenia, ak nie je uvedené inak. Prosím berte na vedomie, že aktuálne články, blogy alebo videá na stránke mojedane.sk zahŕňajú všeobecné informácie o danej problematike a teda nepredstavujú odborné či daňové poradenstvo poskytnuté v konkrétnej situácii.

Viktória Blihárová

Po štúdiu na Podnikovohospodárskej fakulte Ekonomickej univerzity v Bratislave so sídlom v Košiciach som svoje vedomosti získané štúdiom v oblasti daní začala využívať v spoločnosti TJ-Legal.
V spoločnosti sa venujem spracovaniu slovenských daňových priznaní typu A, ktoré zahŕňajú príjmy zo závislej činnosti zamestnancov.
V budúcnosti by som si chcela rozšíriť vedomosti v ďalších oblastiach druhov daní a v oblasti účtovníctva.

Vyplňte si svoje daňové priznanie online ešte dnes.

Je to jednoduché, rýchle a bezpečné.

Platby sú zastrešené overenou platobnou bránou TrustPay.