Vysielanie zamestnancov do zahraničia a formulár A1

20. október 2020

Autor Miroslava Záthurecká

Vysielate ako zamestnávateľ svojich zamestnancov do zahraničia? Ak áno, potrebujete Potvrdenie o právnych predpisoch sociálneho zabezpečenia, ktoré sa vzťahujú na držiteľa, tzv. potvrdenie A1. V tomto texte si povieme viac o tom, ako ho získať.

Daňové priznanie rýchlo a jednoducho!

Aké sú podmienky získania formulára A1?

 1. Vysielajúci zamestnávateľ a vysielaný zamestnávateľ musia mať priamy pracovnoprávny vzťah. Tento vzťah musí byť pritom zachovaný počas celého obdobia, počas ktorého je zamestnanec vyslaný. Okrem toho pre tento vzťah platí tiež:
 • pracovnoprávny vzťah medzi vysielajúcim zamestnávateľom a vysielaným zamestnancom trvá nielen počas celého obdobia vyslania, ale aj najmenej 2 mesiace pred ním;
 • vypovedať pracovnú zmluvu má právo iba vysielajúci zamestnávateľ;
 • povahu práce vysielaného zamestnanca určuje vysielajúci zamestnávateľ; jej podrobnosti a podmienky jej výkonu sú však v kompetencii dočasného zamestnávateľa;
 • odmeňovať vysielaného zamestnanca je povinný vysielajúci zamestnávateľ.

 

 1. Vysielajúci zamestnávateľ na území Slovenskej republiky, teda vysielajúceho štátu, vykonáva významné hospodárske či ekonomické činnosti.

 

Významné činnosti vo vysielajúcom štáte sú definované podľa viacerých prvkov, predovšetkým:

 • sídla vysielajúceho zamestnávateľa na Slovensku;
 • počtu zamestnancov vysielajúceho zamestnávateľa ako na Slovensku, tak v prijímajúcom štáte a zároveň počtu administratívnych pracovníkov (aspoň 10% z celkového počtu zamestnancov musí pracovať na Slovensku počas obdobia vyslania ostatných zamestnancov);
 • miesta uzatvárania väčšiny zmlúv so zákazníkmi (vysielajúci zamestnávateľ musí počas vyslania zamestnanca dosahovať min. 25% zo svojho obratu na Slovensku);
 • platných právnych predpisov vzťahujúcich sa na zmluvy medzi vysielajúcim zamestnávateľom a jeho zamestnancami na strane jednej a zákazníkmi na strane druhej;
 • plnenia odvodových povinností voči Sociálnej poisťovni zo strany vysielajúceho zamestnávateľa.

 

Aké sú pracovné podmienky pri vyslaní do zahraničia?

Vysielajúci zamestnávateľ má povinnosť zabezpečiť pri vysielaní zamestnanca do zahraničia tieto pracovné podmienky:

 • maximálnu dĺžku prac. času a minimálny čas odpočinku;
 • minimálnu ročnú dĺžku platenej dovolenky;
 • minimálne mzdové tarify, vrátane sadzieb za nadčasy;
 • podmienky prenájmu pracovníkov, predovšetkým dodanie pracovníkov spoločnosťami pre dočasné zamestnávanie;
 • bezpečnosť, hygienu a ochranu zdravia pri práci;
 • ochranné opatrenia vzťahujúce sa na podmienky zamestnávania tehotných žien, resp. žien ktoré nedávno porodili, ďalej detí a mladistvých;
 • rovnaké zaobchádzanie so ženami a mužmi a ďalšie antidiskriminačné opatrenia.

 

Vyššie uvedené kritériá vychádzajú zo zákonov, iných predpisov a administratívnych opatrení, prípadne z kolektívnych zmlúv či výrokov súdov (tzv. tvrdé jadro).

 

V súlade so slovenským pracovným právom (konkrétne § 5 ods. 12 Zákonníka práce) je vysielajúci zamestnávateľ povinný s vysielaným zamestnancom uzatvoriť písomnú dohodu o vyslaní, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou pracovnej zmluvy.

Daňové priznanie online cez mojedane.sk


Zdroj obrázka: pixabay.com

 

Vylúčenie zodpovednosti:
 
Obsah článku je aktuálny k dňu jeho uverejnenia, ak nie je uvedené inak. Prosím berte na vedomie, že aktuálne články, blogy alebo videá na stránke mojedane.sk zahŕňajú všeobecné informácie o danej problematike a teda nepredstavujú odborné či daňové poradenstvo poskytnuté v konkrétnej situácii.

Miroslava Záthurecká

Účtovníctvu a daniam sa naplno venujem od roku 1992 a počas mojej dlhoročnej praxe som získala bohaté skúsenosti a široké vedomosti, ktoré sa snažím prepájať medzi slovenskými a zahraničnými daňovými systémami. Vždy dávam dôraz na individuálne potreby a požiadavky klientov, aby som vedela nájsť správnu optimalizáciu účtovných výsledkov a daní v každej situácii.

Vyplňte si svoje daňové priznanie online ešte dnes.

Je to jednoduché, rýchle a bezpečné.

Platby sú zastrešené overenou platobnou bránou TrustPay.