Nezdaniteľná časť základu dane a daňový bonus - aký je rozdiel?

18. november 2023

Autor Šimon Briatka

Pri vypĺňaní slovenského daňového priznania typu A či B sa môžete stretnúť s pojmami nezdaniteľná časť základu dane a daňový bonus. V niektorých prípadoch dokonca ľudia používajú tieto termíny zameniteľne. Aký je medzi nimi rozdiel?
 

Nezdaniteľná časť základu dane
 

Pri výpočte dane z príjmov si môže človek uplatniť rôzne formy daňových úľav a zvýhodnení. Jednou takou sú aj nezdaniteľné časti základu dane (NČZD). Ich podstata vyplýva už z názvu - ide o čiastku, ktorá nepodlieha dani z príjmu a nevstupuje do výpočtu základu dane.
 

Rozlišujeme hneď tri formy NČZD:

 

 1. NČZD na daňovníka,
 2. NČZD na manželku/manžela,
 3. NČZD na príspevky do doplnkového dôchodkového sporenia (III. pilier).
   

Poďme si ich opísať a povedať si, ako vplývajú na slovenské daňové priznanie.

Daňové priznanie rýchlo a jednoducho!


 

NČZD na daňovníka
 

Ide o daňovú úľavu, ktorú si však daňovník môže uplatniť len od základu dane z príjmov zo závislej činnosti, teda zo zamestnania, a z príjmov z podnikania alebo z inej samostatnej zárobkovej činnosti alebo ich úhrnu, teda z tzv. aktívne vykonávanej práce. Jej výška závisí od základu dane daňovníka:
 

 • príjem za rok 2023 je rovný alebo nižší ako 21 754,18 € = NČZD je vo výške 4 922,82 € (21-násobok životného minima);
 • príjem za rok 2023 je vyšší ako 21 754,18 € = NČZD je vo výške rozdielu medzi sumou 10 361,36 a ¼ základu dane -> ak je táto suma nižšia ako nula, tak NČZD je rovné nule. 
   

Právo uplatniť si NČZD vyplýva priamo zo zákona o dani z príjmov. Táto čiastka je daňovníkovi uplatňovaná automaticky - v praxi to znamená, že pri výpočte základu dane je NČZD na daňovníka odrátaná. 

 

Na NČZD na daňovníka nemajú nárok poberatelia starobných dôchodkov, predčasných starobných dôchodkov, dôchodkov zo zahraničného povinného poistenia rovnakého druhu, alebo výsluhovýchho dôchodkov alebo obdobných dôchodkov zo zahraničia.

 

Čím nižší je základ dane, tým nižšia je aj finálna daňová povinnosť, preto je NČZD považovaná za daňovú úľavu. V online daňovom priznaní na mojedane.sk vám ju vypočítame a uplatníme automaticky

 

Bližšie informácie spolu so špecifickými príkladmi nájdete na webe Finančnej správy SR.
 

NČZD na manželku/manžela

 

Funguje na veľmi podobnom princípe ako NČZD na daňovníka. Niekedy býva nesprávne označovaná ako daňový bonus na manželku/manžela. 
 

Daňovník si túto NČZD môže uplatniť iba od čiastkového základu dane z príjmov zo závislej činnosti (zamestnania) a z príjmov z podnikania alebo z inej SZČ alebo ich úhrnu, teda z tzv. aktívne vykonávanej práce. Nemôže si ju uplatniť z pasívnych príjmov, teda napríklad z prenájmu nehnuteľnosti či investovania.
 

Zároveň musí splniť kľúčovú podmienku: manželka/manžel žije s daňovníkom v spoločnej domácnosti a spĺňa aspoň jednu z dodatočných podmienok:
 

 • starala sa o vyživované maloleté dieťa žijúce s daňovníkom v domácnosti; za vyživované dieťa sa považuje dieťa do dovŕšenia 3, resp. 6 rokov;
 • v príslušnom zdaňovacom období (kalendárnom roku) poberala peňažný príspevok na opatrovanie na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov;
 • bola na Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny zaradená do evidencie uchádzačov o zamestnanie;
 • považuje sa za občana so zdravotným postihnutím (ZP);
 • považuje sa za občana s ťažkým zdravotným postihnutím (ŤZP).

 

Výška NČZD na manželku/manžela závisí od základu dane daňovníka:
 

 • rovný alebo nižší ako 41 445,46 €:
  • NČZD = 4 500,86 € ak manželka/manžel nemali žiadny príjem;
  • NČZD = rozdiel medzi 4 500,86 € a príjmom manželky/manžela, ak ten nepresiahol túto sumu;
  • NČZD = 0 €, ak príjem manželky/manžela presiahol 4 500,86 €.
 • vyšší ako 41 445,46 €:
  • NČZD = rozdiel medzi 14 862,23 eura a ¼ základu dane daňovníka ak manželka/manžel nemali žiadny príjem -> ak je táto suma nižšia ako nula, tak NČZD je rovné nule;
  • NČZD = rozdiel medzi 14 862,23 eura a ¼ základu dane daňovníka znížený ešte o výšku príjmu manželky/manžela -> ak je táto suma nižšia ako nula, tak NČZD je rovné nule.
    

Presný výpočet NČZD na manželku/manžela za vás urobí naša šikovná aplikácia Easyforms Mojedane, cez ktorú je slovenské daňové priznanie hračkou. 

Daňové priznanie rýchlo a jednoducho!


 

NČZD (III. pilier)
 

Rovnako ako NČZD na manželku/manžela, daňovník si túto NČZD môže odrátať iba od čiastkového základu dane z príjmov zo závislej činnosti (zamestnania) a z príjmov z podnikania alebo z inej SZČ alebo ich úhrnu, teda z tzv. aktívne vykonávanej práce. Nemôže si ju uplatniť z pasívnych príjmov, teda napríklad z prenájmu nehnuteľnosti či investovania.
 

Výška tejto NČZD je najviac 180 € za kalendárny rok

 

Musí ísť o preukázateľne zaplatené príspevky, ktoré daňovník zaplatil na základe účastníckej zmluvy uzatvorenej po 31.12.2013 a daňovník nemá uzatvorenú inú účastnícku zmluvu podľa zákona č. 650/2004 Z. z o doplnkovom dôchodkovom sporení v znení neskorších predpisov, ktorá nespĺňa podmienky uvedené vyššie.
 

Aj túto NČZD si bez problémov uplatníte v našej aplikácii na online daňové priznanie.
 

Daňový bonus
 

V porovnaní s NČZD je daňový bonus formou priameho daňového zvýhodnenia, ktoré sa vypláca daňovníkovi, resp. sa oň znižuje daňová povinnosť a nie základ dane.
 

Rozlišujeme dva daňové bonusy:
 

 1. daňový bonus na vyživované dieťa (hovorovo daňový bonus na dieťa),
 2. daňový bonus na zaplatené úroky (hovorovo daňový bonus na hypotéku).
   

Daňový bonus na vyživované dieťa
 

Daňovník si ho môže uplatniť na vyživované dieťa žijúce s ním v spoločnej domácnosti. Daňový bonus na dieťa si môže uplatniť iba jeden z rodičov.
 

Za vyživované dieťa sa považuje vlastné, osvojené, dieťa prevzaté do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov, resp. dieťa druhého z rodičov (ak je biologickým rodičom iba jeden z partnerov).
 

Daňový bonus na dieťa si rodič môže uplatniť do 25. roku jeho života, ak študuje na vysokej škole (pripravuje sa na povolanie štúdiom), resp. sa nemôže pripravovať na povolanie štúdiom, alebo vykonávať zárobkovú činnosť pre chorobu alebo úraz
 

Je vo výške maximálne:
 

 • 50 € mesačne, ak dieťa dosiahlo 18 rokov;
 • 140 € mesačne, ak dieťa nedosiahlo 18 rokov veku; (presné podmienky si pozrite na webe Finančnej správy).

 

Presná výška daňového bonusu na dieťa závisí ešte od dvoch faktorov: počtu vyživovaných detí a percentuálneho limitu základu dane. 

 

Výpočet je pomerne komplikovaný, ale máme pre vás dobrú správu. V aplikácii na www.mojedane.sk vám ju vždy vyrátame presne na základe vami zadaných informácií, žiadne komplikované výpočty vás nečakajú.

 

Daňový bonus na zaplatené úroky
 

Tento daňový bonus si môže uplatniť daňovník, ktorý má uzatvorenú zmluvu o hypotekárnom úvere. Pozor, táto zmluva musí byť uzatvorená po 1.1.2018.
 

Aj to najviac zo sumy 50 000 € na jednu nehnuteľnosť na Slovensku určenú na bývanie, teda byt, alebo rodinný dom. 
 

Daňovník zároveň musí splniť dve ďalšie podmienky:
 

 • ku dňu podania žiadosti o hypotéku mal najmenej 18 rokov a najviac 35,
 • jeho priemerný mesačný príjem dosiahnutý za kalendárny rok predchádzajúci roku, v ktorom uzatvoril hypotéku nepresiahol 1,3 násobok priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve SR (presné výšky týchto súm si pozrite na webe Finančnej správy).
   

Ak je na hypotéke spoludlžník, podmienku veku a príjmu musí splniť aj on. Uplatniť daňový bonus si však na túto hypotéku nemôže. 
 

Daňový bonus je vo výške najviac 50 % z výšky zaplatených úrokov (pozor, nie splátok!), ale najviac vo výške 400 € za rok
 

Aj daňový bonus na hypotéku si môžete uplatniť v online appke mojedane.sk

Daňové priznanie rýchlo a jednoducho!

Vylúčenie zodpovednosti:

 

Obsah článku je aktuálny k dňu jeho uverejnenia, ak nie je uvedené inak. Prosím berte na vedomie, že aktuálne články, blogy alebo videá na stránke mojedane.sk zahŕňajú všeobecné informácie o danej problematike a teda nepredstavujú odborné či daňové poradenstvo poskytnuté v konkrétnej situácii.
 

Šimon Briatka

V oblasti PR a komunikácie som začal pôsobiť ešte v roku 2014, počas vysokoškolského štúdia. Dnes pracujem na marketingovom oddelení  materskej spoločnosti tejto aplikácie - TJ-Legal, s.r.o.

Vyplňte si svoje daňové priznanie online ešte dnes.

Je to jednoduché, rýchle a bezpečné.

Platby sú zastrešené overenou platobnou bránou TrustPay.