Deti – pomôžu vám znížiť vašu daňovú povinnosť

27. máj 2020

Autor Ing. Silvia Gernátová

Aktualizácia: 17.3.2021

 

Tak ako každý rok, aj daňový rok 2020 so sebou priniesol množstvo zmien, medzi ktorými sa nájdu viac, aj menej pozitívne. Medzi tie pozitívnejšie patrí zmena výšky jedného z daňových výhod - daňového bonusu na deti. Vláda sa ešte v roku 2019 rozhodla potešiť rodičov s malými deťmi tzv. dvojitým daňovým bonusom pre deti do 6 rokov. Túto možnosť môžu rodičia detí využiť aj v daňovom priznaní za rok 2020. V našom článku vám preto prinášame všetky potrebné informácie k správnemu uplatneniu daňového bonusu.

 

Možnosti, ako si môže daňovník uplatniť daňový bonusu, sú dve. Prvou z možností je, že si ho môže uplatniť mesačne u svojho zamestnávateľa (ak pracuje na Slovensku). Tou druhou možnosťou je uplatnenie ročného daňového bonusu jednorazovo v daňovom priznaní (to sa týka najmä daňovníkov, ktorí pracujú v zahraničí alebo majú príjem zo živnosti).

Tip:

V našej online aplikácii mojedane.sk si môžete jednoducho uplatniť daňový bonus na dieťa.

Daňové priznanie rýchlo a jednoducho!

Aké podmienky musí človek spĺňať, aby si mohol uplatniť daňový bonus na deti?

  1. Výška celkových zdaniteľných hrubých príjmov daňovníka zo zamestnania, z podnikania alebo z inej samostatnej zárobkovej činnosti musí dosiahnuť výšku 6-násobku minimálnej mzdy a to vo výške 3 480 € (6 x 580 €). Živnostník nesmie vykázať za rok 2020 stratu z podnikania.
  2. Musí ísť o dieťa nezaopatrené, ktoré žije s daňovníkom v spoločnej domácnosti, pričom sa musí jednať o dieťa vlastné, osvojené, dieťa prevzaté do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov na základe rozhodnutia príslušného orgánu a dieťa druhého z manželov.
  3. Nárok na uplatnenie bonusu musí daňovník preukázať príslušnými dokladmi – kópiou rodného listu dieťaťa, ak ide o dieťa manželky – kópiou sobášneho listu, ak dieťa dovŕšilo 16 rokov veku, je potrebné priložiť aj potvrdenie o návšteve školy.
  4. Daňový bonus si môže daňovník uplatniť na dieťa do max. 25 rokov 

 

Výška daňového bonusu sa v roku 2020 zvýšila na 22,72 eur/mesačne a ročne na 272,64 eur. Okrem tohto naďalej plat tzv. dvojitý daňový bonus na dieťa do 6 rokov, ktorý si mohol daňovník prvý-krát uplatniť od mesiaca apríl 2019. Výška dvojitého daňového bonusu je 45,44 eur/mesačne.

 

Keďže vláda výpočet trochu skomplikovala, v ďalšej časti článku si na dvoch príkladoch ukážeme ako správne vypočítať výšku daňového bonusu.

 

Pr.1. Manželom Zubrohlavovým sa narodilo dieťa 12.02.2019. Pán Zubrohlav si chce uplatniť daňový bonus vo svojom daňovom priznaní za rok 2020. Hrubý príjem pána Zubrohlava bol v roku 2020 vo výške 9635,28 eur. Na akú výšku daňového bonusu má p. Zubrohlav nárok?

 

Pán Zubrohlav splnil všetky podmienky na uplatnenie daňového bonusu (ide o dieťa vlastné, výška príjmu je viac ako 3480 eur a dieťa žije s daňovníkom v spoločnej domácnosti). Dieťa dovŕši vo februári 2020 len 1 rok, pán Zubrohlav má teda nárok na dvojitý daňový bonus.

 

Pán Zubrohlav si môže za rok 2020 od januára do konca roka 2020 uplatniť dvojitý daňový bonus vo výške 45,44 eur/mesačne. Výpočet nároku za rok 2020: 12*45,44 = 545,28 eur. P. Zubrohlavovi vznikne v roku 2020 nárok na daňový bonus vo výške 545,28 eur.

 

Pr.2. Špecifický je rok narodenia dieťaťa 2014, pretože práve v roku 2020 dieťa dovŕši 6 rokov, čo znamená, že prekročilo hranicu nároku na dvojitý daňový bonus. Aká bude výška nároku na daňový bonus, ak sa dieťa narodilo 18.07.2014?

 

Od januára 2020 do júla 2020 (keď dovŕši 6 rokov) uplatníme dvojitý daňový bonus vo výške 45,44 eur/mesačne. A od augusta 2020 do konca roka 2020 uplatníme daňový bonus vo výške 22,72 eur/mesačne. Výpočet nároku za rok 2020: (7x45,44) + (5x22,72) = 431,68 eur. Výška daňového bonusu za rok 2020, ak sa dieťa narodilo v júli 2014, bude 431,68 eur.

 

Ako sme už naznačili na začiatku článku, zmena sa týka aj v povinnosti prikladať kópiu rodného listu, či potvrdenia o návšteve školy. Tieto zmeny však nie sú úplne jednoznačné. Rodný list dieťaťa totiž nemusí predkladať daňovník len v prípade, ak bol rodný list správcovi dane už predložený a nič sa v ňom nezmenilo.

 

Potvrdenia o návšteve školy nemusí daňovník prikladať len u tých detí, ktoré navštevujú strednú alebo vysokú školu na území Slovenskej republiky. V prípade, že dieťa študuje mimo Slovenska, potvrdenie o návšteve školy je aj naďalej povinnou prílohou k daňovému priznaniu.

Tip:

Aj ďalšie daňové bonusy si môžete jednoducho uplatniť v našej online aplikácii mojedane.sk:

Daňové priznanie online cez mojedane.sk

 

Zdá sa vám to príliš komplikované? Nemusíte si nad tým lámať hlavu. Neváhajte a oslovte našu materskú spoločnosť TJ-Legal, v ktorej vám spracujeme daňové priznanie rýchlo, uplatníme daňový bonus správne a upozorníme vás aj na to, aké prílohy je potrebné k daňovému priznaniu priložiť.


Vylúčenie zodpovednosti:
 
Obsah článku je aktuálny k dňu jeho uverejnenia, ak nie je uvedené inak. Prosím berte na vedomie, že aktuálne články, blogy alebo videá na stránke mojedane.sk zahŕňajú všeobecné informácie o danej problematike a teda nepredstavujú odborné či daňové poradenstvo poskytnuté v konkrétnej situácii.
 

Ing. Silvia Gernátová

Som čerstvá absolventka Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Študovala som odbor Ekonomika a manažment malých a stredných podnikov. 

V súčasnosti sa v spoločnosti TJ-Legal zaoberám spracovaním slovenských daňových priznaní typu A. Mojim cieľom je stať sa expertom na poli účtovníctva.

Vyplňte si svoje daňové priznanie online ešte dnes.

Je to jednoduché, rýchle a bezpečné.

Platby sú zastrešené overenou platobnou bránou TrustPay.