Ako podať daňové priznanie po zomrelom manželovi/manželke?

17. november 2018

Autor Mária Artimová

Aktualizácia: 26. máj 2020

Ako podať daňové priznanie po zosnulom (zdroj fotografie: pixabay.com)

V tomto blogu sa budeme venovať téme, ktorá nie je celkom príjemná. No žiaľ, v živote sa môžeme stretnúť aj so situáciou, že manželka alebo manžel musí podať daňové priznanie po zomrelom partnerovi.

Je ťažké predstaviť si, že v takej životnej situácií majú pozostalí myslieť aj na dane, ale podľa Zákona o dani z príjmu, resp. Zákone o účtovníctve musia. V tomto článku vám odpovieme na najčastejšie otázky pozostalých v prípade úmrtia daňovníka.

Kto podáva daňové priznanie?

V prvom rade, ak sú dediči viacerí, je potrebné sa dohodnúť na tom, kto bude vo veci živnosti ďalej zastupovať zomrelého daňovníka.

V prípade, že sa dediči nevedia dohodnúť, dediča povinného zastupovať/podať daňové priznanie určí správca dane. Od teraz teda budeme používať termín „dedič“. Aj keď prirodzene na príslušných úradoch môžu záležitosti po zomrelom vybavovať viacerí, alebo aj všetci dediči, iba jeden je poverený.

Návšteva zdravotnej poisťovne za účelom odhlásenia

Ďalej je potrebné, aby dedič zašiel do príslušnej pobočky zdravotnej poisťovne, v ktorej bol zomrelý zdravotne poistený a bezodkladne doručil kartičku poistenca a úmrtný list zomrelého.

V zdravotnej poisťovni dedič dostane odhlášku zo zdravotného poistenia, ktorú po vyplnení spolu s úmrtným listom a kartičkou poistenca zomrelého odovzdá v zdravotnej poisťovni.

Návšteva sociálnej poisťovne za účelom odhlásenia

Ak bol zomrelý povinný platiť príspevky a poistné do fondov sociálnej poisťovne, tak ďalšie kroky dediča, musia viesť do príslušnej pobočky sociálnej poisťovne.

V nej musí do 8 dní odo dňa úmrtia predložiť úmrtný list. Podobne ako v zdravotnej poisťovni, aj v sociálnej poisťovni vyplní odhlášku cez tlačivo RLFO a odovzdá ho spolu s kópiou úmrtného listu.


Náš tip: 3 kroky, ktoré je potrebné vykonať, ak bol zosnulý podnikateľom - SZČO

Do 30 dní majú pozostalí po zomrelom živnostníkovi povinnosť oznámiť živnostenskému úradu úmrtie živnostníka. Je tu viac možností, ako môžu pozostalí postupovať.

Ideálne však je, ak sa niekto z pozostalých osobne zastaví na príslušnej pobočke živnostenského úradu s kópiou úmrtného listu. Tam sa dohodne na ďalšom postupe. Stačí však aj vložiť kópiu úmrtného listu do obálky, spolu s kontaktom na niekoho z pozostalých a poslať poštou na adresu živnostenského úradu.

Ak sa už dediči medzi sebou dohodli, kto a ako bude ďalej konať za zomrelého živnostníka, tak aj tento údaj je vhodné napísať živnostenskému úradu. Živnostenský úrad bude následne pozostalých kontaktovať.

Ak sa dediči rozhodnú pokračovať v podnikaní po zomrelom živnostníkovi (môžu tak konať až do skončenia prejedávania dedičského konania), musia túto skutočnosť oznámiť živnostenskému úradu do 1 mesiaca od úmrtia živnostníka. Samotný dedič má ďalej dve možnosti:

1. Bude pokračovať v podnikaní

V takom prípade má dedič povinnosť do jedného mesiaca od ustanovenia do funkcie túto skutočnosť oznámiť živnostenskému úradu. Do 6 mesiacov si však dedič musí vybaviť vlastné živnostenské oprávnenie.

2. Nebude nepokračovať v podnikaní

V takom prípade má dedič povinnosť na príslušnom živnostenskom úrade  odovzdať vyplnené tlačivo na zrušenie živnostenského oprávnenia a spolu s kópiou úmrtného listu tieto tlačiva odovzdať .

No a v takom prípade je nutné podať daňové priznanie za zomrelého najneskôr do troch mesiacov od úmrtia daňovníka. Dedič môže požiadať správcu dane o predĺženie lehoty podania daňového priznania po zomrelom. Musí to stihnúť do 15 dní od riadneho pôvodného termínu podania daňového priznania pre zosnulého.


Posledná povinnosť - podať daňové priznanie

Ak daňovník zomrel v termíne, kedy ešte nemal podané daňové priznanie za predchádzajúce daňové obdobie, dedič je povinný podať daňové priznanie aj za predchádzajúce zdaňovacie obdobie plus za pomernú časť roka v ktorom daňovník zomrel. Čiže podáva dve daňové priznania. Za aktuálny rok a za predchádzajúci rok.

Príklad z praxe:

Daňovník zomrel 25. júna 2019. Nakoľko mal príjmy zo zahraničia, mal podaný odklad o podanie daňového priznania do 30. septembra 2019. Takže daňovník ešte nemal podané daňové priznanie za rok 2018.

Dedič musí podať daňové priznanie k dani z príjmu fyzickej osoby typ B za rok 2018 do termínu predĺženia t. j. do 30. septembra 2019 a musí podať aj daňové priznanie k dani z príjmu fyzickej osoby typ B za rok 2019 za pomernú časť roka do troch mesiacov od úmrtia daňovníka (v tomto prípade by to bolo do 24. septembra 2019).

Môže sa stať, že daňovník v zdaňovacom období 2018 nedosiahol príjmy vyššie ako 1 915,01 € (polovica nezdaniteľného minima pre zdaň. obdobie 2018). V takom prípade dedič nemusí za rok 2018 za zosnulého daňovníka podávať daňové priznanie, no musí si splniť oznamovaciu povinnosť za zosnulého voči daňovému úradu. V písomnom oznámi informuje,  že nemal povinnosť podať daňové priznanie. 

Vypĺňanie samotného daňového priznania po zomrelom daňovníkovi sa odlišuje iba tým, že dedič na prvej strane v oddiele II. vyplní svoje údaje a daňové priznanie podpisuje za zomrelého daňovníka.

Ak sa dedič rozhodne pokračovať v živnosti, daňové priznanie podáva elektronicky, ak sa rozhodne, že v podnikaní nebude pokračovať, podá daňové priznanie osobne, alebo poštou.

Nesmiete zabudnúť ani na daňové priznanie k dani z motorového vozidla. Na toto daňové priznanie sa viažu rovnaké povinnosti dediča po zomrelom daňovníkovi, ako pri daňovom priznaní k dani z príjmu fyzických osôb.


Pomôžeme vám s podaním daňového priznania:

Daňové priznanie online cez mojedane.sk

 


Vylúčenie zodpovednosti:
 
Obsah článku je aktuálny k dňu jeho uverejnenia, ak nie je uvedené inak. Prosím berte na vedomie, že aktuálne články, blogy alebo videá na stránke mojedane.sk zahŕňajú všeobecné informácie o danej problematike a teda nepredstavujú odborné či daňové poradenstvo poskytnuté v konkrétnej situácii.

Mária Artimová

S účtovníctvom som sa po prvý krát stretla počas svojho podnikania. Skutočnú lásku a zároveň rešpekt k účtovníctvu som získala až vo firme TJ Legal, v ktorej pracujem ako účtovníčka. Našim klientom pomáham so spracovaním ich jednoduchého účtovníctva a daňových priznaní typu B.

Vyplňte si svoje daňové priznanie online ešte dnes.

Je to jednoduché, rýchle a bezpečné.

Platby sú zastrešené overenou platobnou bránou TrustPay.