Daňové priznanie 2020 k dani z príjmov

30. september 2019

Autor Ľuboslava Pavolková

Daňové priznanie k dani z príjmov – PFS – Finančná správa

Kedy som povinný podávať daňové priznanie 2020?

Daňové priznanie je povinný podať daňovník, ktorý počas roka dosiahol celkový príjem vyšší ako je polovica nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka za zdaňovacie obdobie. Pre rok 2019 (teda v daňovom priznaní 2020) je hranica príjmu 1.968,68 € (nezdaniteľná časť základu dane 3.937,35 €).

.

Do celkového príjmu daňovníka sa zahŕňajú všetky dosiahnuté príjmy počas roka, to znamená, aj príjmy dosiahnuté v zahraničí.

Aké daňové priznanie musím podávať?

Fyzické osoby majú na výber dva druhy daňových priznaní, podľa toho, aké príjmy počas roka dosiali.

 • Daňové priznanie typu A – podáva fyzická osoba s príjmami len zo závislej činnosti / zamestnania,
 • Daňové priznanie typu B – pri príjmoch zo zamestnania, z podnikania, inej samostatne zárobkovej činnosti, z prenájmu, z použitia diela a umeleckého výkonu, z kapitálového majetku alebo ostatné príjmy a pri kombinácii týchto príjmov.

Ak ste mali počas roka povinnosť podávať daňové priznanie typu B v našej materskej spoločnosti TJ-Legal vám radi pomôžeme.

Daňové priznanie rýchlo a jednoducho!

Vyplnenie a podanie daňového priznania

Aktuálne tlačivá daňových priznaní sú zverejňované Finančnou správou. Spolu s tlačivami daňových priznaní Finančná správa zverejňuje aj Poučenie na vyplnenie daňového priznania k dani z príjmu.


TIP:

Ak ste pracovali v zahraničí, tak môžete využiť naše služby a požiadať o vrátenie daní zo zahraničia. Stačí sa obrátiť na našu materskú spoločnosť TJ-Legal.


Formuláre je možné:

 • Vytlačiť a ručne vyplniť,
 • Vyplniť priamo na počítači a vytlačiť,
 • Vyplniť na počítači a podať elektronicky.

Vyplnené daňové priznanie s prílohami alebo vyhlásenie s prílohami je možné na daňový úrad doručiť osobne na podateľňu daňového úradu, odoslať poštou na daňový úrad alebo podať elektronicky.

Povinnosť podávať daňové priznanie a komunikovať s daňovým úradom elektronicky majú od 01.07.2018 všetky fyzické osoby registrované pre daň z príjmov

Podklady na vyplnenie daňového priznania 2020

Pri podávaní daňového priznania je povinnou prílohou:

 • Kópie potvrdení o príjmoch fyzickej osoby zo zamestnania (zo Slovenska aj zo zahraničia)
 • Uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane (NČZD) na manželku
  • sobášny list
  • potvrdenie o splnení podmienky na uplatnenie NČZD na manželku (z Úradu práce sociálnych vecí a rodiny, zo Sociálnej poisťovne)
 • Uplatnenie daňového bonusu na deti podľa § 33 Zákona o dani z príjmov
  • kópia rodného listu, prípadne kópia rozhodnutia o osvojení dieťaťa,
  • potvrdenie o návšteve školy
  • daňový úrad si môže od daňovníka vyžiadať potvrdenie o tom, že dieťa žije v spoločnej domácnosti s daňovníkom, že dieťa sa zdržiava na území Slovenskej republiky
 • Uplatnenie daňového bonusu na zaplatené úroky
  • kópia potvrdenia vydaného bankou na priznanie sumy daňového bonusu na zapletené úroky
 • Poukázanie 3 % z daní
  • písomné potvrdenie o výkone dobrovoľníckej činnosti podľa zákona č. 406/2011 Z.z. o dobrovoľníctve počas najmenej 40 hodín v zdaňovacom období
 • Kópie potvrdení o príjmoch, z ktorých bola zrazená zrážková daň podľa § 43
  • pri ktorých sa daňovník mohol rozhodnúť o tom, že bude vybratú daň považovať za preddavok podľa § 43 ods. 6 Zákona o dani z príjmov
  • A o sume preddavku vybranej pri vyplatení podielového listu obstaraného do 31.12.2003 podľa § 43 ods. 10 Zákona o dani z príjmov
 • Kópia zmluvy o združení, ak ešte nebola predložená správcovi dane

Žiadosť o vyplatenie daňového bonusu

Vznikol vám nárok na vyplatenie daňového bonusu, či preplatok daní? Nezabudnite o to požiadať v daňovom priznanie. V prípade, ak vám vznikol nárok na vyplatenie daňového bonusu, či preplatku a nepožiadate o vyplatenie, daňový úrad vám ho nevyplatí. Na vyplatenie daňového preplatku, či daňového bonusu je potrebne vyplniť Žiadosť o vyplatenie daňového bonusu alebo o vyplatenie daňového preplatku ( XI. Oddiel – Daňové priznanie typu A; XIV. Oddiel – daňové priznanie typu B)

Po splnení všetkých podmienok vám daňový úrad vyplatí daňový bonus či daňový preplatok najneskôr do 40 dní od konca lehoty na podanie daňového priznania. V prípade, ak ste si požiadali o predĺženie lehoty na podanie daňového priznania, lehota na vyplatenie daňového preplatku, či daňového bonusu sa ráta až od konca tejto predĺženej lehoty.

Zdroje: Finančná správa, TJ-Legal


NÁŠ TIP:

V našej aplikácii mojedane.sk si môžete online spracovať vaše daňové priznanie 2020 za rok 2019 – rýchlo, jednoducho a spoľahlivo.

Daňové priznanie online cez mojedane.sk

 


Vylúčenie zodpovednosti:
 
Obsah článku je aktuálny k dňu jeho uverejnenia, ak nie je uvedené inak. Prosím berte na vedomie, že aktuálne články, blogy alebo videá na stránke mojedane.sk zahŕňajú všeobecné informácie o danej problematike a teda nepredstavujú odborné či daňové poradenstvo poskytnuté v konkrétnej situácii.

Ľuboslava Pavolková

Easyforms

Vyplňte si svoje daňové priznanie online ešte dnes.

Je to jednoduché, rýchle a bezpečné.

Platby sú zastrešené overenou platobnou bránou TrustPay.