Celý rok ste pracovali v zahraničí - máte povinnosť podať si slovenské daňové priznanie?

7. október 2020

Autor Mária Artimová

Termíny a sumy v texte sú platné k 29. januáru 2021.

 

Platí, že v určitých prípadoch máte povinnosť podať si slovenské daňové priznanie aj vtedy, keď ste celý rok pracovali v zahraničí. Prečítajte si tento blog a zistíte, či sa to týka aj vás.

 

Daňové priznanie na Slovensku za rok 2020 si povinne musí podať každý, kto v roku 2020 dosiahol zdaniteľný príjem vyšší ako 2.207,10 €, má v Slovenskej republike trvalý pobyt, prípadne je slovenským rezidentom. Tým sa človek stáva aj vtedy, ak sa tu obvykle zdržiava aspoň 183 dní v kalendárnom roku.

Daňové priznanie rýchlo a jednoducho!

 

Kedy si musím podať slovenské daňové priznanie?

Je dôležité myslieť na to, že slovenské daňové priznanie sa podáva z celosvetového príjmu. V praxi to znamená, že ak ste kdekoľvek – v zahraničí či na Slovensku – dosiahli v roku 2020 vyšší zdaniteľný príjem ako spomínaných 2.207,10 €, vzniká vám povinnosť podať si daňové priznanie k dani z príjmov na Slovensku.

 

Pozor, vyššie uvedené platí aj vtedy, ak vám vznikla povinnosť podať si zahraničné daňové priznanie. Ináč povedané, súčasne podávate daňové priznanie k dani z príjmu ako v krajine, v ktorej ste pracovali, tak na Slovensku.

 

Váš príjem nebude zdanený dvakrát. Aby k dvojitému zdaneniu nedošlo, uplatní sa buď metóda zápočtu dane alebo metóda vyňatia príjmov. Ktorý z týchto dvoch spôsobov bude použitý závisí od medzištátnej zmluvy medzi Slovenskom a cudzou krajinou (ak takáto zmluva existuje).

 

Do vašich celkových zdaniteľných príjmov sa ráta každý dosiahnutý príjem v danom kalendárnom roku, ktorý nie je oslobodený od dane z príjmov a je predmetom dane.

 

Daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby – typ A a typ B

Fyzické osoby si na Slovensku podávajú daňové priznanie k dani z príjmu typu A, prípadne daňové priznanie typu B. To, ktoré máte povinnosť si podať, určite podľa týchto kritérií:

 

  1. Ak ste na Slovensku, prípadne v zahraničí pracovali ako zamestnanec (pozri § 5 zákona o dani z príjmov), máte povinnosť podať si daňové priznanie k dani z príjmov fyzických osôb typ A. Stiahnite si tlačivo.
  2. Ak ste na Slovensku, prípadne v zahraničí pracovali ako živnostník, prípadne ste na Slovensku či v zahraničí mali viac druhov príjmov (pozri § 5 a § 6 zákona o daní z príjmov), máte povinnosť podať si daňové priznanie k dani z príjmov fyzických osôb typu B. Stiahnite si tlačivo.

 

Ročné zúčtovanie dane

Povinnosť podať si daňové priznanie k dani z príjmu sme si zadefinovali vyššie. Existuje však aj inštitút, tzv. ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti, ktorý môžu využiť zamestnanci, ktorí mali v kalendárnom roku príjmy zo zamestnania výlučne na Slovensku.

 

V praxi to znamená, že zamestnanec písomne požiada svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania dane. Daňový úrad považuje toto ročné zúčtovanie za rovnocenné s daňovým priznaním k dani z príjmu fyzickej osoby typu A. To však neplatí, ak si plánujete žiadať o vydanie tlačiva Potvrdenie EU/EWR, kedy je potrebné podať si daňové priznanie typu A, lebo ročné zúčtovanie nestačí.

 

Pozor, zamestnávateľ nie je povinný vykonať ročné zúčtovanie automaticky. Ako sme už spomínali, je potrebné ho o to písomne požiadať do 15.2. nasledujúceho kalendárneho roka (teda napr. za r. 2020 do 15.2.2021).

 

Termíny na podanie daňových priznaní k dani z príjmov fyzických osôb

Štandardne sa daňové priznanie podáva do troch kalendárnych mesiacov po konci zdaňovacieho obdobia, ktoré je na Slovensku zhodné s kalendárnym rokom. Termín pripadá na 31. marca, avšak ak tento deň vychádza na sobotu, nedeľu, prípadne sviatok, posúva sa termín na najbližší pracovný deň.

 

Všetci daňovníci majú možnosť využiť predĺženie lehoty na podanie daňového priznania. Ak túto možnosť chcú využiť, musia to oznámiť prostredníctvom oficiálneho tlačiva s názvom Oznámenie daňovníka o predĺžení lehoty na podanie daňového priznania.

 

Lehotu na podanie daňového priznania k dani z príjmu fyzickej osoby si takto môžete predĺžiť o:

 

  • maximálne 3 kalendárne mesiace od uplynutia štandardnej lehoty na podanie daňového priznania (napr. pri daňovom priznaní za r. 2020 by ste si lehotu na podanie predĺžili do 30. júna 2021)
  • maximálne 6 kalendárnych mesiacov pre daňovníkov, ktorí mali v predmetnom daňovom roku príjmy zo zahraničia (napr. pri daňovom priznaní za r. 2020 by ste si lehotu na podanie predĺžili do 30. septembra 2021). Tieto príjmy musia v daňovom priznaní uviesť, v opačnom prípade bude daňový úrad takéto daňové priznanie považovať za oneskorené a vyrubí daňovníkovi pokutu.

Daňové priznanie online cez mojedane.sk


Zdroj obrázka: pixabay.com

 

Vylúčenie zodpovednosti:
 
Obsah článku je aktuálny k dňu jeho uverejnenia, ak nie je uvedené inak. Prosím berte na vedomie, že aktuálne články, blogy alebo videá na stránke mojedane.sk zahŕňajú všeobecné informácie o danej problematike a teda nepredstavujú odborné či daňové poradenstvo poskytnuté v konkrétnej situácii.

Mária Artimová

S účtovníctvom som sa po prvý krát stretla počas svojho podnikania. Skutočnú lásku a zároveň rešpekt k účtovníctvu som získala až vo firme TJ Legal, v ktorej pracujem ako účtovníčka. Našim klientom pomáham so spracovaním ich jednoduchého účtovníctva a daňových priznaní typu B.

Vyplňte si svoje daňové priznanie online ešte dnes.

Je to jednoduché, rýchle a bezpečné.

Platby sú zastrešené overenou platobnou bránou TrustPay.