Ako zdaniť príjem z prenájmu nehnuteľností?

27. marec 2018

Autor Milan Polician

Aktualizácia: 8. apríl 2020

 

Ako na daň z prenájmu nehnuteľností? (Zdroj fotografie: pixabay.com)

Aká suma sa nezdaňuje?

Príjem z prenájmu je oslobodený od dane z príjmu do 500 €. To znamená, že do daňového priznania zadávate len ten príjem z prenájmu, ktorý je vyšší ako spomínaných 500 €. V takomto prípade ale musíte krátiť skutočné výdavky.

 

Príklad č. 1:

Daňovník v roku 2019 nepracoval, bol starobný dôchodca a dosiahol len príjem z prenájmu vo výške 2 400 €. Musí tento daňovník podať daňové priznanie k dani z príjmu? Odpoveď je NIE a toto je odôvodnenie:

Príjem z prenájmu: 2 300 €

Oslobodený príjem: 500 €

Základ dane z prenájmu: 2 300 € - 500 € = 1 900 €

Základ dane je nižší ako polovica nezdaniteľného minima pre rok 2019 (1 968,68 €). Daňovník nemusí podať daňové priznanie.

 

Ďaňové priznanie rýchlo a jednoducho!

 

Aké výdavky si môže daňovník uplatniť?

V prípade, že daňovník uplatní odpočet 500 € nezdaniteľnej čiastky, musí rátať s tým, že sa budú krátiť aj výdavky spojené s príjmom z prenájmu.

Daňovník si pri prenájme nemôže uplatniť paušálne výdavky, ale len tie skutočné. Pritom sa jedná len o výdavky použité na riadnu prevádzku nehnuteľnosti (napríklad údržba nehnuteľnosti, výdavky na energie a iné služby spojené s chodom nehnuteľnosti).

NÁŠ TIP: Poistné nehnuteľnosti a zaplatená daň za nehnuteľnosť nemôžete uplatniť ako daňové výdavky.

Výdavky je postačujúce viesť v daňovej evidencii a zapisovať si ich do tabuľky. Nezabudnite, že k daňovému priznaniu neprikladáte žiadne prílohy ani účtovné zápisy. Výdavky je potrebné krátiť vždy rovnakým pomerom ako sa krátia aj príjmy - viď nasledujúci príklad.

 

Príklad č. 2:

Pán Jozef pracoval v roku 2019 ako zamestnanec a okrem mzdy zo závislej činnosti dosiahol aj príjmy z prenájmu bytu. Tieto boli vo výške 6 000 € (12 mesiacov x 500 €). Na údržbu a chod nehnuteľnosti použil výdavky vo výške 2 640 € (12 mesiacov x 220 €).

Aké výdavky si môže pán Jozef uplatniť?

V daňovom priznaní zapíše ako príjem sumu 5 500 €. Prečo? Od príjmov 6 000 € odpočítal 500 € oslobodených od dane. Výdavky si tak môže po prerátaní uplatniť ale len vo výške 3 300 €.

Výpočet výdavkov vyzerá nasledovne = (príjem po odpočítaní oslobodeného príjmu / celkový príjem z prenájmu) x celkové výdavky

V našom prípade bude rovnica vyzerať nasledovne (5 500 € / 6 000  €) x 3 600 € = 3 300 €

 

Zariadenie nehnuteľností si môžete taktiež odpísať z daní

Dobrá správa pre tých z vás, ktorí ste sa rozhodli byt zariadiť aj nábytkom alebo spotrebičmi. Uschovajte si potvrdenie o nákupe zariadení, aby ste ich mohli "odpísať z daní". Zariadenie v obstarávacej cene do 1 700 € sa uplatňujú naraz v jednom roku. Takéto výdavky je možné uplatniť aj v prípade, že byt nie je zaradený do obchodného majetku.

 

NÁŠ TIP: V zmluve o prenájme nehnuteľnosti presne uveďte a pomenujte spolu prenajímané príslušenstvo, ktoré patrí k bytu, ktorý prenajímate.

 

Príklad č. 3:

Pani Jarmila kúpila do svojho bytu, ktorý sa rozhodla prenajať, nasledovné zariadenie:

Posteľ: 600 €

Komoda: 230 €

Skriňa: 950 €

Kuchynská linka: 1 250 €

Kuchynské spotrebiče: 1 650 €

Výdavky spolu: 4 680 €

Príjem z prenájmu: 7 200 € - 500 € = 6 700

Uplatniteľné výdavky: (6 700 € / 7 200 €) x 4 680 € = 4 355 €

 

POZOR: Vstavané skrine, nábytok a spotrebiče je možné odpísať len v prípade, že nehnuteľnosť bola zaradená do obchodného majetku, keďže sa považujú za náklady spojené s obstaraním nehnuteľnosti.

 

Nehnuteľnosť, ktorá bola zaradená do obchodného majetku

 

Výdavky viažuce sa na nehnuteľnosť, ktorá bola zaradená do obchodného majetku sa účtujú iným spôsobom. Daňovník si smie vo výdavkoch uplatniť v odpisoch cenu nehnuteľnosti, zarátať výdavky na technické zhodnotenie nehnuteľnosti (ustanoveným zákonným spôsobom), na jej opravy a udržiavanie, energie, poistenie prenajímanej nehnuteľnosti, daň z nehnuteľností, výdavky do fondu prevádzky, údržby a opráv, úroky z úverov a pôžičiek na zakúpenie prenajímanej nehnuteľnosti.

 

PREČÍTAJTE SI: Výdavky pri prenájme nehnuteľnosti nezaradenej do obchodného majetku

 

Spoločná nehnuteľnosť manželov

Ak je prenajímaná nehnuteľnosť v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov, dosiahnutý príjem z prenájmu si manželia môžu rozdeliť v rovnakom pomere alebo v inom dohodnutom pomere, ktorý je pre nich výhodnejší. V tom istom pomere si ale potom rozdelia aj výdavky vynaložené na dosiahnutie príjmu, pričom obidvaja si uplatnia oslobodenie v sume 500 €.

 

Do akých riadkov sa zapisuje príjem z prenájmu?

 

Príjem z prenájmu nehnuteľností sa zapisuje do VI. oddielu – Výpočet základu dane z príjmov z podnikania. Na príklade č. 3 si uvedieme zapisované sumy:

Riadok 11: V tabuľke č. 1 na riadku 11 stĺpec 1 uvedie suma 6 700 €. Výdavky k príjmom z prenájmu nehnuteľnosti sa na riadku 11 stĺpca 2 uvedú krátené výdavky vo výške 4 355 €.

Riadok 13: na prvom stĺpci uvedie sumu 6 700 €, na stĺpci 2 uvedie sumu 4 355 €.

Pani Jarmila pri príjmoch z prenájmu podľa § 6 ods. 3 zákona o dani z príjmov viedla daňovú evidenciu podľa § 6 ods. 11 zákona a preto túto skutočnosť vyznačí v príslušnom zaškrtávacom políčku pod tabuľkou č. 1 v VI. oddiele daňového priznania.

V roku 2019 neplatila poistné na sociálne poistenie a zdravotné poistenie z príjmov podľa § 6 ods. 1 a 2, preto príslušný riadok, na ktorý sa uvádza preukázateľne zaplatené poistné z príjmov podľa § 6 ods. 1 a 2 zákona uvedený pod tabuľkou č. 1 na strane 3, nevypĺňa.

Riadok 58: suma 6 700 € (z tabuľky č. 1 na strane 3 z riadku 13 stĺpca 1).

Riadok 59: suma 4 355 € (z tabuľky č. 1 na strane 3 z riadku 13 stĺpca 2).

Riadok 60: základ dane sumu 2 345 €.

Riadok 65: čiastkový základ dane z príjmov z prenájmu sumu 2 345 €.

 

Daňové priznanie online cez mojedane.sk

Zdroj: Finančná správa, Trend

 


Vylúčenie zodpovednosti:
 
Obsah článku je aktuálny k dňu jeho uverejnenia, ak nie je uvedené inak. Prosím berte na vedomie, že aktuálne články, blogy alebo videá na stránke mojedane.sk zahŕňajú všeobecné informácie o danej problematike a teda nepredstavujú odborné či daňové poradenstvo poskytnuté v konkrétnej situácii.

Milan Polician

Jeden z autorov aplikácie mojedane.sk a managing tax agent v spoločnosti TJ-Legal. Špecializuje sa na spracovanie slovenských, nemeckých a rakúskych daňových priznaní.

Vyplňte si svoje daňové priznanie online ešte dnes.

Je to jednoduché, rýchle a bezpečné.

Platby sú zastrešené overenou platobnou bránou TrustPay.