Reklamačný poriadok

Reklamačné podmienky a reklamačný poriadok

 

  1. Mojedane.sk vybavuje spotrebiteľské reklamácie v súlade s právnymi predpismi Slovenskej republiky, najmä zákonom č. 250/2007 Z.z. v platnom znení, Občianskym zákonníkom SR a platnými právnymi predpismi.
  2. Klient môže uplatniť reklamáciu: osobne v sídle spoločnosti mojedane.sk alebo e-mailom na adrese kontakt@mojedane.sk, predložením dokladu o objednaní a zaplatení za službu mojedane.sk.
  3. K reklamovanej službe klient podrobne uvedie popis vady resp. predmet reklamácie.
  4. Mojedane.sk pri uplatnení reklamácie vydá klientovi o uplatnení reklamácie na požiadanie potvrdenie.
  5. Mojedane.sk vybavuje spotrebiteľské reklamácie v lehote do tridsať (30) dní od ich podania. O vybavení reklamácie mojedane.sk klienta vhodným spôsobom upovedomí. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby mohol klient riadne užívať službu mojedane.sk má klient právo od zmluvy odstúpiť a žiadať vrátenie Ceny zaplatenej za službu mojedane.sk, resp. na primeranú zľavu z Ceny.

Vyplňte si svoje daňové priznanie online ešte dnes.

Je to jednoduché, rýchle a bezpečné.

Platby sú zastrešené overenou platobnou bránou TrustPay.