Ochrana osobných údajov

Ochrana osobných údajov

  1. Spoločnosť mojedane.sk s.r.o., so sídlom Na brehu 37, 080 05 Prešov, IČO: 47091428 zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, Oddiel: Sro, Vložka č. 88453/B (ďalej len „mojedane.sk“), spracúva osobné údaje podľa zákona 122/2013 Z.z., o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov a smernice 95/46/EHS, a to výlučne len na základe a v medziach platných právnych predpisov.
  2. Mojedane.sk spracúva výlučne nasledovné osobné údaje používateľov služby mojedane.sk (ďalej len „klient“), ktoré klient dobrovoľne poskytuje spoločnosti mojedane.sk na účely spracúvania: titul, meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu, adresa na doručovanie, kontaktný e-mail, telefónne číslo, rodné číslo, rodinný stav, počet nezaopatrených detí, údaj o závislej činnosti, údaj o príjme, údaj o súkromnom dôchodkovom sporení a doplnkovom dôchodkovom sporení a ďalšie údaje, ktoré sú určené príslušnými právnymi predpismi na účely daňového priznania, a ktoré môžu v nadväznosti nato byť rozumne požadované spoločnosťou mojedane.sk za účelom spracovania a podania daňového priznania v prospech klienta (ďalej len „Osobné údaje“).    
  3. Mojedane.sk spracúva Osobné údaje za účelom poskytnutia služby mojedane.sk podľa zmluvy uzatvorenej medzi klientom a mojedane.sk, a to na účely plnenia tejto zmluvy. Takto získané  Osobné údaje mojedane.sk používa na vyplnenie a podanie daňového priznania v prospech klienta a komunikáciu s príslušným daňovým úradom na vyššie uvedený účel. Mojedane.sk získava osobné údaje výlučne na účel tu vymedzený alebo ustanovený všeobecnými obchodnými podmienkami poskytovania služby mojedane.sk.  
  4. Mojedane.sk zabezpečuje, aby sa spracúvali len také Osobné údaje, ktoré svojím rozsahom a obsahom zodpovedajú účelu ich spracúvania a sú nevyhnutné na jeho dosiahnutie. Mojedane.sk zabezpečuje, aby sa osobné údaje spracúvali a využívali výlučne spôsobom, ktorý zodpovedá účelu, na ktorý boli zhromaždené.
  5. Klient poskytuje spoločnosti  mojedane.sk súhlas s dobrovoľným spracúvaním Osobných údajov za účelom poskytnutia služby mojedane.sk registráciou a vyplnením profilu v online aplikácii mojedane.sk a následným zaškrtnutím súhlasu so všeobecnými obchodnými podmienkami mojedane.sk v online rozhraní služby mojedane.sk a poskytnutím Osobných údajov na účely použitia služby mojedane.sk.
  6. Mojedane.sk zabezpečuje, aby zhromaždené osobné údaje boli spracúvané vo forme umožňujúcej identifikáciu klienta počas doby nie dlhšej, ako je nevyhnutné na dosiahnutie účelu spracúvania, najmenej však po dobu jedného roka. Mojedane.sk zlikviduje tie osobné údaje, ktorých účel spracúvania sa skončil alebo ihneď ako sa stanú nepotrebnými.
  7. Klient môže kedykoľvek písomne požiadať mojedane.sk o likvidáciu Osobných údajov v informačných systémoch mojedane.sk, načo mojedane.sk bezodkladne zabezpečí likvidáciu osobných údajov klienta. Mojedane.sk o tom na požiadanie klienta vydá písomné potvrdenie na náklady klienta. V takom prípade však mojedane.sk neručí za riadne poskytnutie služby mojedane.sk a klient nemá nárok sa poskytnutia služby mojedane.sk domáhať. 

Vyplňte si svoje daňové priznanie online ešte dnes.

Je to jednoduché, rýchle a bezpečné.

Platby sú zastrešené overenou platobnou bránou TrustPay.