fbpx

Ste zamestnanec? Praktický príklad ako zdaníte svoj zárobok…

26 / feb 2019

Zuzana Kollárová

Ste zamestnanec? Praktický príklad ako zdaníte svoj zárobok…

Väčšine zamestnancov robí zúčtovanie dane zamestnávateľ. Stačí ho o to požiadať. Sú však aj daňovníci, ktorí si vypýtajú od svojho zamestnávateľa potvrdenie o príjme v roku 2018 a daňové priznanie si podajú sami.

Na takýto krok môžu mať viacero dôvodov. Prvým prípadom je, že nepožiadali o zúčtovanie. Ak robili len pol roka a pol roka boli nezamestnaní, ak si podajú priznanie, môže im štát vrátiť zaplatenú daň. Ďalším dôvodom môže byť, že okrem hlavného príjmu si u iného zamestnávateľa privyrábali prácou na dohodu a oni nechcú, aby o tom ich hlavný zamestnávateľ vedel. Ďalšou možnosťou je, že mali aj príjmy zo zahraničia a daňové priznanie si musia podať sami.

Kto musí podať priznanie?

Ak zamestnanec len s príjmami zo závislej činnosti (§ 5) nepožiada zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania (ročné zúčtovanie mu nevykoná zamestnávateľ) a jeho celkový ročný úhrn zdaniteľných príjmov za rok 2018 je vyšší ako 1 915,01 eura, je povinný podať daňové priznanie k dani z príjmov typu A.

Kedy je priznanie výhodné?

Uspokojiť sa s konštatovaním, že zo zákona priznanie kvôli nízkemu príjmu nemusíte podávať, tak ho nepodáte, sa nemusí vyplatiť. Ak bol príjem riadne zdanený (preddavky na daň), štát vám môže vrátiť celú zaplatenú daň. Platí totiž, že ak je ročný príjem do 1 915,01 eura (polovica nezdaniteľnej sumy), daň sa nevyrubí a neplatí. Daň vám však môže daňový úrad vrátiť aj pri vyššom zárobku, keďže každý daňovník si môže uplatniť celú nezdaniteľnú sumu 3 830,02 eura. Ak ste u zamestnávateľa nepodpísali vyhlásenie na zdanenie príjmov a teda celý príjem zamestnávateľ zdanil, po podaní daňového priznania, zníženia si daňového základu o nezdaniteľnú sumu a započítaní zaplatenej dane, daňový úrad odvedenú daň vráti. Týka sa to najmä zárobku z dohôd, brigád študentov.

Potvrdenie o príjme

Podkladom na vyplnenie daňového priznania typu A je tlačivo Potvrdenie o príjmoch fyzickej osoby zo závislej činnosti, o zrazených preddavkoch na daň, o daňovom bonuse na vyživované dieťa. Toto potvrdenie vám musí zamestnávateľ dať najneskôr do 11. marca. Toto tlačivo potom musíte priložiť k priznaniu. Z potvrdenia je jasné, ako ste mali príjem zdanený, či ste mali uplatnený daňový bonus a nezdaniteľnú sumu, aké poistné ste odviedli.

Dôležitou informáciou v tlačive je, ako vám bol váš zárobok zdanený. Ak vám zo zárobku zamestnávateľ strhol zrážkovú daň (napríklad z honorárov), takýto príjem sa už do daňového priznania nedáva. Ak vám zamestnávateľ zo zárobku zrážal preddavok na daň, túto informáciu nájdete tiež na potvrdení.

Príjem zo zahraničia

Ak ste mali príjem aj zo zahraničia, musíte k priznaniu priložiť aj potvrdenie o príjme z cudziny od zahraničného zamestnávateľa, potvrdenie od zahraničného správcu dane, výplatné pásky a podobne. V určitých prípadoch sa k tlačivu prikladá aj urobené ročné zúčtovanie dane od zamestnávateľa.

Nezdaniteľná suma

Nárok na nezdaniteľnú časti základu dane na manželku netreba doložiť prílohami, daniari však odporúčajú priložiť napríklad potvrdenie o uzavretí manželstva, o výške príjmov, potvrdenie zo Sociálnej poisťovne, od úradu práce alebo čestné vyhlásenie o výške vlastného príjmu manželky. 

Ak si nezdaniteľnú sumu chce uplatniť penzista, musí priložiť posledné rozhodnutie o priznaní dôchodku alebo doklad o ročnom úhrne vyplateného dôchodku. 

Daňový bonus

Ak si uplatňujete daňový bonus, k tlačivu priznania priložíte kópiu rodného listu alebo potvrdenie o návšteve strednej či vysokej školy. Ďalšími dokladmi môže byť potvrdenie úradu práce a sociálnych vecí o poberaní prídavku.

Zmeny v daňovom priznaní typ A

  • v tlačive sa doplnila možnosť uplatnenia nezdaniteľnej časti základu dane na kúpeľnú starostlivosť, a to na daňovníka, na manželku (manžela) a vyživované deti žijúce s daňovníkom v domácnosti. Nezdaniteľnú časť základu dane na kúpeľnú starostlivosť si môže daňovník prvýkrát uplatniť od 1. 1. 2018 za manželku (manžela) vo výške preukázateľne zaplatených úhrad, najviac však do výšky 50 eur,
  • v oddiele „Údaje o vyživovaných deťoch žijúcich s daňovníkom v domácnosti“ bola doplnená možnosť okrem údajov potrebných na uplatnenie daňového bonus, aj na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane na kúpeľnú starostlivosť na vyživované deti,
  • nezdaniteľnú časť základu dane na kúpeľnú starostlivosť na samotného daňovníka si môže daňovník uplatniť v časti daňového priznania „Výpočet dane“,
  • v novom vzore tlačiva bol pridaný nový oddiel, a to „Údaje na uplatnenie daňového bonusu na zaplatené úroky podľa § 33a zákona,“
  • daňovník môže uviesť možnosť uviesť zahraničného účtu, ktorého daňovník nie je majiteľom, na ktorý žiada vrátiť daňový preplatok alebo vyplatiť daňový bonusu na dieťa alebo daňového bonusu na zaplatené úroky.

Zdanenie príjmu zamestnanca po jeho úmrtí

Ak daňovník zomrie, daňové priznanie je povinný podať dedič, pričom sa daňové priznanie podáva do troch mesiacov po smrti daňovníka. Správca dane môže túto lehotu na žiadosť dediča predĺži, ak žiadosť dedič podá najneskôr 15 dní pred uplynutím lehoty na podanie daňového priznania.

Príklad:

Jozef Malý mal ako zamestnanec príjem zo Slovenska 11 520 eur. Uplatňoval si nezdaniteľnú sumu. Zrazené mal poistné v sume  1 543,68 eura, z toho na zdravotné zaplatil 460,80 eura a na sociálne 1 082,88 eura. Mal zrazené preddavky 1 167,72 eura. Má 2 nezaopatrené deti vo veku 2 a 6 rokov, pričom manželka bola na rodičovskej dovolenke. Zamestnanec nepožiadal o ročné zúčtovanie. Keďže dosiahol zdaniteľný príjem vyšší ako 1 915,01 eura, má povinnosť podať daňové priznanie.  Ako vyplní daňové priznanie?

Pri vyplnení daňového priznania bude Jozef Malý postupovať nasledovne:

Krok 1:

Vypíše 1. stranu priznania – na riadok 01 až 10, v ktorých uvedie identifikačné údaje.

Krok 2:

V III. oddiele (riadky 29 až 30) vyplní údaje o manželke, keďže si na ňu uplatňuje nezdaniteľnú sumu.

Krok 3:

Pod tým (riadok 32) vyplní údaje svojich dvoch detí, keďže si uplatňuje daňový bonus.

Krok 4:

Vyplní V. oddiel  – výpočet základu dane z príjmov zo závislej činnosti. Na riadok 36 uvedie úhrn príjmov (sumu  11 520 eur). Na riadku 37 uvedie úhrn povinného poistného zrazeného z príjmov v sume 1 543,68 eura. Na riadku 37a uvedie poistné na sociálne poistenie 1082,88 eura. Na riadku 37b uvedie poistné na zdravotné poistenie v sume 460,80 eura. Na riadku 38 uvedie základ dane sumu 9 976,32 eura.

Krok 5:

Na riadku 39 vyplní nezdaniteľnú sumu na seba 3 830,02 eura  a na riadku 40 zase nezdaniteľnú sumu na manželku 3 830,02 eura. Na riadok 43  zapíše sumu 7 660,04 eura. Na riadok 44 uvedie znížený základ dane sumu 2 316,28 eura.

Krok 6:

Na riadok 45 a 56 zapíše daň 440,09 eura. Na riadok 57 uvedie nárok na daňový bonus na 2 deti – sumu 517,44 eura. Na riadok 58 zapíše sumu 0. Na riadok 59 opäť uvedie sumu daňového bonusu uplatneného zamestnávateľom, teda sumu 517,44 eura. Na riadok 64 uvedie nulovú daň.

Krok 7:

Vyplní  riadok 70,  kde uvedie úhrnnú sumu preddavkov na daň,  to je sumu 1 167,72 eura (sumy sú uvedené v tlačive  „Potvrdenie o príjmoch FO zo závislej činnosti, o zrazených preddavkoch na daň, o daňovom bonuse na vyživované deti za rok 2018“  na riadku 07).

Krok 8:

Vyplní tiež riadok 72, na ktorom uvedie výšku daňového preplatku  727,63 eura. Túto sumu mu daňový úrad vráti.

Krok 9:

V VIII. oddiele vyznačí , že neuplatňuje postup podľa § 50.

Krok 10:

Na strane 6 vyplní riadok 87 – počet príloh  3 (potvrdenia od zamestnávateľa a kópie rodných listov detí). Vypíše dátum vyplnenia priznania a podpíše sa.

Krok 11:

Na strane 6 vypíše XI. oddiel – žiadosť  o  vrátenie daňového preplatku a vyznačí údaj, že chce preplatok vrátiť poštovou poukážkou. Uvedie dátum a podpíše sa. 


NÁŠ TIP:

Aj vám sa to zdá komplikované? Oveľa jednoduchší spôsob na spracovanie daňového priznania vám ponúka naša aplikácia mojedane.sk

Mgr. Zuzana Kollárová

Absolvovala som žurnalistiku na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Pôsobila som v redakcii týždenníka Technické noviny, v denníkoch Práca a Hospodárske noviny ako redaktorka, zástupkyňa šéfredaktora a šéfeditorka servisných príloh. V súčasnosti píšem pre týždenník Trend. Baví ma sledovanie zmien v zákonoch, financiách a daniach.

Vyplňte si svoje daňové priznanie online ešte dnes.

Je to jednoduché, rýchle a bezpečné.

Platby sú zastrešené overenou platobnou bránou TrustPay.