Pravidlá facebookovej súťaže o 2x vyplnenie daňového priznania v aplikácii mojedane.sk ZDARMA

26 / okt 2020

Šimon Briatka

1. Usporiadateľ súťaže 

Usporiadateľom súťaže o „2 x vyplnenie daňového priznania v aplikácii mojedane.sk“ (ďalej len „Súťaž“) je spoločnosť mojedane.sk s.r.o., Hlavná 133, 080 01 Prešov, IČO: 47 091 428,  (ďalej len „Usporiadateľ“).

 

2. Čas konania súťaže

Súťaž sa začína dňom 26.10.2020 o 12:00 a končí dňom 30.10.2020 o 12:00.

Daňové priznanie rýchlo a jednoducho!

 

3. Účastníci súťaže

Účastníkom súťaže sa na účely týchto Pravidiel rozumie fyzická osoba:

  • s trvalým pobytom alebo prechodným pobytom na území Slovenskej republiky,
  • ktorá v čase zapojenia sa do Súťaže dovŕšila 18. rok života a 
  • ktorá splní podmienky účasti v Súťaži podľa týchto Pravidiel.

 

(ďalej len „Účastník súťaže”)

 

Do súťaže sa nemôžu zapojiť zamestnanci Usporiadateľa, ako i spolupracujúce osoby, ktoré sa akokoľvek podieľajú na organizácii tejto Súťaže, vrátane ich zamestnancov.

 

4. Zaradenie do Súťaže

Do žrebovania bude zaradený Účastník súťaže, ktorý počas doby trvania Súťaže splní nasledovné podmienky:

  1. Označí súťažný príspevok z firemného profilu mojedane.sk a firemný profil mojedane.sk na Facebooku tlačidlom Like/Páči sa mi to – https://www.facebook.com/mojedanesk 
  2. Napíše do komentára správnu odpoveď na súťažnú otázku v popise súťaže: „Aké sú aspoň tri výhody aplikácie mojedane.sk?“
  3. Do súťaže sa jedna fyzická osoba môže zapojiť len raz a môže sa stať výhercom výhry iba jedenkrát 
  4. Súhlasí so zásadami Spracovania osobných údajov spoločnosťou mojedane.sk (kompletné znenie)

 

5. Žrebovanie

Usporiadateľ po skončení Súťaže vyžrebuje dňa 30.10.2020 zo všetkých Účastníkov súťaže, ktorí spĺňajú Pravidlá súťaže, 2 výhercov.

 

6. Výhra

Usporiadateľ odovzdá dvom výhercom prostredníctvom sociálnej siete Facebook nasledovnú výhru:

 

  • 1x kupón na bezplatné vyplnenie daňového priznania v aplikácii mojedane.sk s platnosťou kupónu do 31. decembra 2020. 

 

7. Oznámenie výhry

Výhercovia budú kontaktovaní formou súkromnej správy cez sociálnu sieť Facebook.

 

V prípade, že sa nepodarí s Výhercom skontaktovať do 7 dní od uskutočnenia žrebovania, zaniká jeho právo na výhru a bude vyžrebovaný nový Výherca.

 

8. Osobné údaje

Proces spracúvania osobných údajov sa riadi platnými a účinnými právnymi predpismi, ktoré upravujú oblasť ochrany osobných údajov. Ochranu osobných údajov reguluje s účinnosťou  od 25.5.2018  NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 201/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa ruší smernica 95/46/ES a zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Bližšie informácie týkajúce sa ochrany osobných údajov nájdete v dokumente „Zásady spracúvania osobných údajov“, ktorý je zverejnený na webovej stránke https://www.mojedane.sk/ochrana-osobnych-udajov/

 

9. Osobitné ustanovenia

Usporiadateľ si vyhradzuje právo na zmenu Pravidiel súťaže, na zrušenie Súťaže, zmenu dĺžky trvania ako aj podmienky zaradenia do Súťaže, najmä, ale nie výlučne, pravidlá žrebovania, dátum uskutočnenia žrebovania, počet výhercov, ako aj druhy výhier, ktoré budú predmetom žrebovania. Zmenu pravidiel a podmienok zaradenia do Súťaže Usporiadateľ vhodným spôsobom zverejní na facebookovej stránke. Usporiadateľ nezodpovedá za žiadne škody vzniknuté v súvislosti s nesprávnymi údajmi poskytnutými Účastníkmi súťaže, ako i v súvislosti s neuplatnením, resp. nevyužitím výhry. Výherca nemá právny nárok na výmenu výhry alebo výplatu jej hodnoty formou peňažnej alebo inej kompenzácie.

 

Účastník Súťaže berie na vedomie, že výhru nie je možné vymáhať súdnou cestou. V prípade akéhokoľvek sporu týkajúceho sa Súťaže, bude rozhodnutie Usporiadateľa konečné a záväzné. Účastníci súťaže sa môžu s týmito Pravidlami oboznámiť prostredníctvom odkazu na facebookovej stránke Súťaže.

 

Usporiadateľ si vyhradzuje právo vyradiť zo súťaže Účastníka Súťaže, ak je obsah jeho súťažného príspevku vulgárny, urážajúci ľudskú dôstojnosť alebo odporujúci dobrým mravom a tento príspevok zmazať. Usporiadateľ si vyhradzuje právo bez udania dôvodu vylúčiť Účastníka súťaže v prípade, že jeho správanie či profil na sociálnej sieti Facebook vykazuje známky nekalého, resp. podvodného konania, napr. duplicitný Facebook účet.

 

Zapojením sa do Súťaže vyjadrujú Účastníci Súťaže svoj súhlas spravovať sa týmito Pravidlami. Usporiadateľ si vyhradzuje právo konečného rozhodnutia, či boli splnené podmienky pre výhru v zmysle Pravidiel.

 

Usporiadateľ Súťaže nie je zodpovedný za nefunkčnosť siete, ako i iné technické či programové chyby a omyly vzniknuté počas Súťaže. 

 

V Prešove, 26.10.2020

Daňové priznanie online cez mojedane.sk


 

Vylúčenie zodpovednosti:
 
Obsah článku je aktuálny k dňu jeho uverejnenia, ak nie je uvedené inak. Prosím berte na vedomie, že aktuálne články, blogy alebo videá na stránke mojedane.sk zahŕňajú všeobecné informácie o danej problematike a teda nepredstavujú odborné či daňové poradenstvo poskytnuté v konkrétnej situácii.

Šimon Briatka

V oblasti PR a komunikácie som začal pôsobiť ešte v roku 2014, počas vysokoškolského štúdia. Dnes pracujem na marketingovom oddelení materskej spoločnosti tejto aplikácie - TJ-Legal, s.r.o.

Vyplňte si svoje daňové priznanie online ešte dnes.

Je to jednoduché, rýchle a bezpečné.

Platby sú zastrešené overenou platobnou bránou TrustPay.