fbpx

Keď vám dieťa šetrí dane. Zistite, či máte nárok na daňový bonus

05 / nov 2018

Marián Konečný

Keď vám dieťa šetrí dane, zdroj: pixabay.com

Daňový bonus je účinný prostriedok, ktorý priaznivo ovplyvňuje samotnú daňovú povinnosť, nie však základ dane. Kto má nárok na daňový bonus na dieťa a aké sú podmienky jeho uplatnenia, sa dozviete v tomto článku.

 

Zákon o dani z príjmov hovorí, že daňový bonus si môže daňovník uplatniť na každé vyživované dieťa, ktoré s ním žije v spoločnej domácnosti a považuje sa za nezaopatrené. Výška  príjmov daňovníka zo závislej činnosti, resp. z podnikania musí pritom byť vyššia než 6-násobok minimálnej mzdy. Na rok 2018 ide o sumu 2.880 €. Daňovník, ktorý dosiahol príjmy z podnikania, musí okrem prekročenia stanovenej sumy príjmov 2.880 € vykázať základ dane vyšší ako nula.

 

To, že rok 2018 je rokom zmien, môžeme vidieť aj v oblasti daňového bonusu. Mení sa jeho výška. Z pôvodných 256,92 € stúpla na sumu 258,72 € ročne (21,56 €/mesiac). Túto sumu si môže uplatniť daňovník na každé vyživované dieťa za celý rok, resp. v pomernej výške za tie mesiace, v ktorých sa dieťa považovalo za vyživované.

 

Premýšľate a neviete, ktoré dieťa je považované za vyživované? Ide o dieťa, ktoré žije s daňovníkom v spoločnej domácnosti, pričom to môže byť vlastné dieťa, osvojené dieťa, dieťa manžela alebo manželky (je potrebný doložiť sobášny list), či dieťa v náhradnej starostlivosti (je potrebné doložiť rozhodnutie o zverení), ktoré sa považuje za nezaopatrené. Pozor! Nemôže ísť o dieťa partnera alebo partnerky.

 

Za nezaopatrené dieťa sa považuje dieťa do skončenia povinnej školskej dochádzky a tiež po jej skončení do 25. roku života, ak sa sústavne pripravuje na povolanie štúdiom na strednej, resp. vysokej škole do získania prvého titulu II. stupňa.

 

Podmienkou uplatnenia daňového bonusu na dieťa je však doloženie príslušného dokladu. U detí do 16 rokov je to rodný list. Po dovŕšení 16. roku života je okrem rodného listu dieťaťa potrebné dodať potvrdenie o návšteve školy za príslušné školské roky, ktoré sa týkajú kalendárneho roku.

 

Ak spĺňate tieto podmienky, môžete si uplatniť daňový bonus:

  1. u svojho zamestnávateľa, ktorý je platiteľom dane, 
  2. vyplnením vyhlásenia na zdanenie príjmov zo závislej činnosti pri mesačnom uplatňovaní cez výplatnú pásku,
  3. vyplnením žiadosti o vykonanie ročného zúčtovania dane za rok pri dodatočnom ročnom vyplatení,
  4. vo vlastnej réžii vo svojom daňovom priznaní pri jednorazovom vyplatení.

Tri z najčastejšie kladených otázok:

1. Daňovník počas celého zdaňovacieho obdobia pacoval v zahraničí. Zdaniteľné príjmy na Slovensku nemal a manželka nemala žiadne príjmy, resp. nedosiahla príjmy vyššie ako 6-násobok minimálnej mzdy (v roku 2018 teda boli jej príjmy nižšie ako 2.880 €). Môže si daňovník žiadať o uplatnenie daňového bonusu ?

Daňovník má nárok na uplatnenie daňového bonusu. To, že príjmy daňovníka pochádzajú zo zahraničia, nezohráva v tomto prípade žiadnu úlohu. Dôležité je, aby daňovník splnil všetky zákonom určené podmienky a vedel preukázať daňovú rezidenciu v Slovenskej republike.

 

2. Dieťa daňovníka študuje na VŠ, v máji neurobilo záverečnú štátnu skúšku. Opravný termín pripadá na jeseň 2018. Dokedy má daňovník nárok na daňový bonus?

V prípade, ak študent neskončí štúdium v riadnom termíne, t. j. v máji príslušného roka, považuje sa za študenta do konca akademického roka teda do 31.8. Daňovník má nárok na uplatnenie daňového bonusu na toto dieťa naposledy za mesiac august 2018.

 

3. Je možné, aby si daňový bonus uplatnili obaja rodičia?

Ak deti žijú s daňovníkmi v spoločnej domácnosti a obaja daňovníci spĺňajú podmienky, ktoré zákon určuje na uplatnenie daňového bonusu, môže si tento nárok uplatniť iba jeden z nich. V prípade, že si daňový bonus uplatní matka, nemôže si ho uplatniť otec dieťaťa a naopak. Ak sa však situácia vyvinie tak, že daňovníci, ktorí spĺňajú podmienky sa nedohodnú (v prípade nesúladu medzi daňovníkmi), daňový bonus na všetky vyživované (nezaopatrené) deti sa priznáva v nasledujúcom poradí: 1. matka, 2. otec (resp. ten z rodičov, ktorému deti do starostlivosti zveril súd), 3. iná oprávnená osoba.

 

Náš tip:

Aplikácia mojedane.sk vás intuitívne prevedie daňovým priznaním a v prípade, že máte nárok na daňový bonus vám ho automaticky uplatní.


Mohlo by vás zaujímať:

Môžem si uplatniť daňový bonus na manžela/manželku?

Daňový bonus na dieťa

Viete ako bude fungovať daňový bonus na hypotéky pre mladých?

 

Marián Konečný

Absolvent Ekonomickej univerzity v Bratislave v študijnom programe: finančné riadenie podniku. V súčasnosti sa špecializuje na spracovanie slovenských a českých daňových priznaní.

Vyplňte si svoje daňové priznanie online ešte dnes.

Je to jednoduché, rýchle a bezpečné.

Platby sú zastrešené overenou platobnou bránou TrustPay.