fbpx

Čo všetko by ste mali vedieť o daňovom priznaní

24 / dec 2018

Marian Varga

Čo všetko by ste mali vedieť o daňovom priznaní, Zdroj: pixabay.com

 

Už o pár týždňov nás čaká vypĺňanie daňových priznaní, a preto je dobré sa na to pripraviť. Poďme teda od začiatku. Povinnosť platenia dane sa vzťahuje na každého, kto za rok 2018 dosiahol príjmy vyššie ako 1.901,67 eur. Daňové priznanie je potrebné podať najneskôr do 1.4.2019.

 Typy daňových priznaní

 

Daňové priznanie typu A

Podáva daňovník, ak za príslušné zdaňovacie obdobie dosiahol iba príjmy zo závislej činnosti, t.j. zo zamestnania na základe pracovnej zmluvy alebo dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru.

 

Daňové priznanie typu B

Podáva daňovník, ak za príslušné zdaňovacie obdobie dosiahol aj príjem z podnikania, inej samostatnej zárobkovej činnosti, príjem z prenájmu nehnuteľností, príjem z kapitálového majetku alebo ostatný príjem, ako napr. príjem z nepeňažnej výhry, z predaja nehnuteľnosti, príjem z vyplatenia podielového listu a pod.

Daňové zvýhodnenia

Zákon o dani z príjmov umožňuje daňovníkovi uplatniť si aj niektoré niektoré daňové zvýhodnenia. Ktoré to sú?

Nezdaniteľná časť základu dane na manžela/manželku

Nezdaniteľnú časť základu dane na manželku si môže daňovník uplatniť iba v prípade, že manželka žije s daňovníkom v domácnosti a spĺňa aspoň jednu z týchto podmienok:

 • starala sa o vyživované maloleté dieťa žijúce s daňovníkom v domácnosti
 • v roku 2018 poberala peňažný príspevok na opatrovanie
 • bola zaradená do evidencie uchádzačov o zamestnanie
 • považuje sa za občana so zdravotným postihnutím
 • považuje sa za občana s ťažkým zdravotným postihnutím

Daňový bonus

Daňovník má možnosť uplatniť si daňový bonus za rok 2018 na každé vyživované dieťa. Bonus sa vzťahuje na dieťa žijúce spoločne v domácnosti daňovníka, ako aj na dieťa s prechodným pobytom v prípade, ak študuje na strednej škole a býva na internáte. Ročne táto suma predstavuje až 256,92 eur čo je v prepočte na mesiac 21,41 eur. Dôležité však je, že suma daňového bonusu nám znižuje daň, nie základ dane.

Na uplatnenie daňového bonusu musia byť splnené tieto podmienky:

 • ide o dieťa, ktoré daňovník vyživuje vo svojej domácnosti – vlastné, osvojené, dieťa manželky, v náhradnej starostlivosti, ktoré sa považuje za nezaopatrené, pričom sa nemôže jednať o dieťa družky; za vyživované dieťa daňovníka sa považuje aj plnoleté nezaopatrené dieťa, ak do dosiahnutia plnoletosti bolo zverené do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov
 • daňovník dosiahol za zdaňovacie obdobie roku 2018 príjem aspoň 2.880 eur (musí ísť o príjem zo závislej činnosti alebo príjem z podnikania alebo z inej samostatnej činnosti)
 • daňovník nevykázal daňovú stratu z príjmov z podnikania alebo z inej samostatnej zárobkovej činnosti
 • doloženie príslušného dokladu, ktorým je rodný list dieťaťa, príp. potvrdenie o návšteve školy na príslušné školské roky, ak sa dieťa sústavne pripravuje na povolanie štúdiom na strednej alebo vysokej škole, potvrdenie príslušného úradu o tom, že dieťa žijúce s daňovníkom v domácnosti sa považuje za vyživované a nemôže sa sústavne pripravovať na povolanie štúdiom alebo vykonávať zárobkovú činnosť pre chorobu alebo úraz

Doplnkové dôchodkové sporenie (III. pilier)

Aby si daňovník mohol odpočítať túto nezdaniteľnú časť základu dane, musí spĺňať nasledujúce podmienky:

 • príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie zaplatil na základe účastníckej zmluvy uzatvorenej po 31.12.2013 alebo na základe zmeny účastníckej zmluvy, ktorej súčasťou je zrušenie dávkového plánu
 • daňovník  nemá uzatvorenú inú účastnícku zmluvu podľa zákona o doplnkovom dôchodkovom sporení, ktorá nespĺňa podmienky stanovené novelou zákona o doplnkovom dôchodkom sporení

Kúpeľná starostlivosť

Úhrady súvisiace s kúpeľnou starostlivosťou sú najnovšou nezdaniteľnou časťou základu dane a za rok 2018 si ju môžete uplatniť prvýkrát, a to najviac do výšky 50 eur. Za nezdaniteľnú časť základu dane daňovníka sa považujú aj zaplatené úhrady za manželku (manžela) daňovníka a dieťa daňovníka, ktoré sa na účely zákona o dani z príjmov považuje u tohto daňovníka za vyživované podľa § 33 zákona o dani z príjmov, a to najviac do výšky 50 eur za rok, za každého z nich.

Ako vyplniť daňové priznanie

Najjednoduchším spôsobom, ako vyplniť daňové priznanie, je nechať to na účtovníka. To však stojí nemalé peniaze. Dnes už, našťastie, máte možnosť pustiť sa do toho sami, prostredníctvom aplikácie mojedane.sk. Aplikácia vás bude navádzať krok za krokom, upozorní vás na prípadné chyby a pripomenie, aké formuláre potrebujete.

 

Vyplnením daňového priznania online ušetríte nielen peniaze, ale aj čas a zbytočné nervy. V aplikácii mojedane.sk si navyše môžete vypracovať bezplatnú kalkuláciu. Ak vám vznikne nárok na vrátenie daní, stačí vám zakúpiť si vypracované daňové priznanie, ktoré vám bude zaslané priamo na váš email.

 Zdroj: Finančná správa, Sociálna poisťovňa

Mgr. Marián Varga

Jeden z autorov aplikácie mojedane.sk a managing tax agent v spoločnosti TJ-Legal. Špecializuje sa na spracovanie britských a holandských daňových priznaní.

Vyplňte si svoje daňové priznanie online ešte dnes.

Je to jednoduché, rýchle a bezpečné.

Platby sú zastrešené overenou platobnou bránou TrustPay.